BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewiera Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza ryzyka w procesie zarządzania projektem budowlanym
Risk Analysis in the Construction Project Management Process
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 175-184, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektem, Inwestycje, Analiza ryzyka
Risk management, Project management, Investment, Risk analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania była analiza efektywnego zarządzania projektem i jego ryzykiem w kontekście osiągnięcia zakładanych wyników. Metodologia badania - W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik - Studia wskazują, że efektywne zarządzanie projektem i jego ryzykiem jest wynikiem wykorzystania dostępnych w tej dziedzinie standardów, metod i technik. Ułatwiają one planowanie i realizację często skomplikowanych przedsięwzięć występujących w różnych złożonych środowiskach. Zapobieganie zagrożeniom jest istotne z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów projektu i inwestora (zakres, koszt, czas, jakość, prestiż). Ich rozpoznanie i analiza skali potencjalnych strat ułatwi wyznaczanie akceptowalnych granic dla właściciela projektu i interesariuszy, podjęcie odpowiednich decyzji czy wybór odpowiednich strategii. Oryginalność/wartość - Podkreślono znacznie podjęcia działań mających na celu minimalizację skutków ryzyka oraz konieczność wypracowania przez organizacje procedur pozwalających efektywnie zarządzać projektem i jego ryzykiem. Podjęcie takich działań już na etapie planowania ułatwia późniejszą kontrolę realizacji celów przedsięwzięcia i jego opłacalności. W tym celu można wykorzystać rejestr i macierz ryzyka. Dla inwestora cenną informacją jest pokazanie pieniężnej wartości ryzyka. Obliczenie wskaźnika zagrożeń i całkowitego kosztu ryzyka inwestycji ułatwia podjęcie właściwych decyzji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to analyze the effective project management and its risk in the context of achieving the assumed results. Methodology - In the presented research, the following methods were used: literature studies, description, explanation, comparative. Findings - Studies indicate that effective project management and its risk is the result of the use of standards, methods and techniques available in this field. They facilitate planning and implementation of often complex projects occurring in various complex environments. Prevention of threats is important in order to achieve the goals of project and investor (scope, cost, time, quality, prestige). Their recognition and analysis of the scale of potential losses, allows to set acceptable limits for the project owner and stakeholders, to make the right decisions and choose the right strategies. Originality/value - The importance of actions to minimize the risk effects and the need for the organization to develop procedures to effectively manage the project and its risks to ensure the required efficiency are indicated. Undertaking such activities already at the planning stage facilitates subsequent control of the implementation of the project's objectives and its profitability. For this purpose, a registry and a risk matrix can be used. For the investor, valuable information is to show the monetary value of the risk. The calculation of the hazard ratio and the total cost of investment risk facilitates making the right decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009). UK Norwich: TSO.
  2. PMBOK Guide. Pobrano z: http:// www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (25.03.2018).
  3. Project Management Body of Knowledge PMBoK Guide2013 (2013). USA: PMI.
  4. Siewiera, A. (2015). Standardy zarządzania ryzykiem w projektach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, 27-39.
  5. Stockes, E., Akram, S. (2010). Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym. Warszawa: Poltext.
  6. Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu