BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyńska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Title
Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Ratio Analysis as a Tool Used to Assess the Financial Situation of Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 185-194, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Analiza wskaźnikowa, Kondycja finansowa, Przedsiębiorstwo
Ratio analysis, Financial condition, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Podmioty gospodarcze, aby móc właściwie ukierunkować, podejmowane działania strategiczne powinny stale monitorować sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa jest wygodnym, efektywnym narzędziem służącym do szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie analizy wskaźnikowej - studium przypadku. Metodologia badania - Treści p rezentowane w artykule opracowano z wykorzystaniem metody studiów literaturowych, analizy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wykorzystano metodę wskaźnikową. Przeanalizowano wskaźniki płynności finansowej, rentowności, aktywności gospodarczej i zadłużenia. Wyboru tych wskaźników dokonano ze względu na to, że są one podstawowymi wskaźnikami analizy finansowej. Wynik - W procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa analiza wskaźnikowa stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Wskaźniki finansowe są narzędziem interpretowania sprawozdań finansowych, pozwalając skutecznie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Zaprezentowana analiza wskaźnikowa może być przydatna dla praktyki, zarządzający mogą wyciągać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje gospodarcze zarówno o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym, a także do kontroli zgodności stanu rzeczywistego z założeniami, określenia ewentualnej potrzeby przedsięwzięć korygujących w trakcie realizacji decyzji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Economic entities, in order to be able to properly direct strategic actions, should constantly monitor assets and financial situation of the enterprise. Ratio analysis is an important part of financial analysis for the managers of the company, it provides information about the company's financial condition. The aim of this paper is to present the meaning of index analysis in assessing the financial condition of an enterprise, as well as conducting a ratio analysis. Methodology - analysis of the literature on the subject; analysis of information included in financial statements, based on financial indicators. The article analysis the indicators of financial liquidity, profitability, economic activity and indebtedness. The choice of these indicators was made due to the fact that they are the basic indicators of financial analysis. The financial statements of limited liability companies were used for the analysis. Result - in the decision-making process of a modern enterprise, the ratio analysis forms the basis of the information system necessary for the proper conduct of the management process. Financial indicators are a tool for interpreting financial statements, allowing to effectively assess the financial condition of an enterprise. Originality/value - presented index analysis may be useful for practice, managers can draw conclusions and make appropriate economic decisions (both operational and strategic) and determine the need for corrective actions during the implementation of their decisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 2. Bednarski, L., Waśniewski, T. (red) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 3. Dudycz, T., Wrzosek, S. (2000). Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 4. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 5. Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
 6. Jerzemowska, M. (red.) (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 117, 119.
 7. Nestorowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3 (39), 320-329.
 8. Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
 9. Rutkowski, A. (2016). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 10. Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
 11. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2007). Controlling analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 13. Tuczko, J. (2000) Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
 14. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 15. Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2: Wskaźniki finansowe. Kraków: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu