BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawasz Edward (University of Lodz, Poland)
Title
Factors that Shape the Competitiveness of Small Innovative Companies Operating in International Markets with a Particular Focus on Business Advice
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 1, s. 61-78, rys., tab., bibliogr. s. 73-77
Issue title
Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Doradztwo w biznesie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Competitiveness, International competitiveness, Business consulting, Small business
Note
JEL Classification: D22, L25, L84
streszcz., summ.
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja znaczenia wybranych determinantów konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych działających na rynkach międzynarodowych, korzystających z doradztwa biznesowego. Osiągnięcie tego celu wymagało: określenia determinantów konkurencyjności małych przedsiębiorstw (charakterystyki zarządzających, charakterystyki przedsiębiorstw), omówienia motywów, obszarów oraz efektów korzystania z doradztwa biznesowego. Przedstawiono także zagadnienie zdolności absorpcji wiedzy biznesowej jako determinanty konkurencyjności małych przedsiębiorstw oraz warunku skuteczności korzystania z zewnętrznej wiedzy biznesowej. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2016 r. techniką CATI na próbie 67 małych polskich przedsiębiorstw innowacyjnych działających na rynkach międzynarodowych i równocześnie korzystających z doradztwa biznesowego. Przeprowadzone badania potwierdzają hipotezę o istotnym modyfikującym wpływie doradztwa biznesowego na układ determinant konkurencyjności przedsiębiorstw. Potwierdzona została także hipoteza o pozytywnym związku doradztwa biznesowego i zdolności absorpcji wiedzy biznesowej przedsiębiorstw, a pośrednio na ich konkurencyjność. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga korzystania z doradztwa biznesowego i poprawy zdolności absorpcji wiedzy biznesowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the presented paper is to identify the significance of selected determinants of the competitiveness of small, innovative enterprises operating in international markets that use business advice. The achievement of this goal required identifying the determinants of the competitiveness of small companies (characteristics of managers, characteristics of enterprises) as well as examining the motives, areas and effects of using business advice. The issue of business knowledge absorptive capacity as a determinant of the competitiveness of small enterprises and the effectiveness of using external business knowledge was also presented. The second part of the paper presents the results of empirical research conducted using the CATI technique on a sample of 67 small, innovative Polish enterprises operating in international markets and simultaneously benefiting from business advice. The conducted research confirmed the hypothesis of a significant, moderating influence of business advice on the system of competitiveness determinants of enterprises. The hypothesis concerning a positive relationship between business advice and enterprises' capacity for absorbing business knowledge, and indirectly their competitiveness, was also confirmed. Improving the competitiveness of enterprises requires using business advice and enhancing their business knowledge absorptive capacity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik, A. (2011). Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce. A. Adamik (Ed.), Kształtowanie Konkurencyjności i Przewagi Konkurencyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 2. Ajmal, M. M., Nordstrom, F., & Helo, P. (2009). Assessing the effectiveness of business consulting in operations development project. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(6), 523-541. http://doi.org/10.1108/17410400910977073
 3. Bennett, R.J. & Robson, P. J. (2003). Changing use of external business advice and government support by SMEs in the 1990s. Regional Studies, 37(8), 795-811. http://doi.org/10.1080/0034340032000128721
 4. Bianchi, C., Glavas, Ch., & Mathews, Sh. (2017). SME international performance in Latin America: The role of entrepreneurial and technological capabilities. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(1), 176-195. http://doi.org/10.1108/JSBED-09-2016-0142
 5. Blackburn, R. A., Hart, M., & Wainwright, T. (2013). Small business performance: Business, strategy and owner-manager characteristics. Journal of Small Business and Enterprise Development. 20(1), 8-27. http://doi.org/10.1108/14626001311298394
 6. Caiazza, R., Richardson, A., & Audretsch, D. (2015). Knowledge effects on competitiveness: From firms to regional advantage. Journal of Technology Transfer, 40(6), 899-909. http://doi.org/10.1007/s10961-015-9425-8
 7. Carvalho, L., & Costa, T. (2014). Small and medium enterprises (SMEs) and competitiveness - an empirical studies. Management Studies, 2(2), 88-95.
 8. Chaston, I. (2010), Entrepreneurial Management Small Firms. London: SAGE Publications.
 9. Chen, L-J., Chen, Ch-Ch., & Lee, W-R. (2008). Strategic capabilities, innovation intensity, and performance of service firms. Journal of Service Science and Management, 1(2), 111- 122.
 10. Ciszewska-Mlinaric, M., Mlinaric, F., & Obłój, K. (2011). Zdolność relacyjna, kompetencji organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw słoweńskich. Master of Business Administration, 19(4), 23-35.
 11. Delanoe, S. (2013). From intention to start-up: The effect of professional support. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(2), 383-398. http://doi.org/10.1108/14626001311326789.
 12. Dobrea, M., & Maiorescu, I. (2015). Entrepreneurial outcomes and organisational performance through business coaching. Amfiteatru Economic, 17(38), 247-260. http://hdl.handle.net/10419/168914
 13. Dzikowska, M., & Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej. Gospodarka Narodowa, 248(4), 1-30.
 14. Freiling, J, Gersch, M., & Goeke, C. (2008). On the path towards a competencebased theory of the firm. Organization Studies, 29(8-9), 1143-1164. http://doi.org/10.1177/0170840608094774.
 15. Gooderham, P., Tobiassen, A. E., Doving, E., & Nordhaug, O. (2004). Accountants as sources of business advice for small firms. International Small Business Journal, 22(1), 5-22.
 16. Głodek, P., Łobacz, K., Stawasz, E., & Niedzielski, P. (2016). Utilisation of business advice in small innovative firms - the role of trust and tacit knowledge. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(2), 117-138.
 17. Grabowski, W., & Stawasz, E. (2017). The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in Polish micro-enterprises. Journal for East European Management Studies, 22(3), 374-396.
 18. Gudkova, S. (2008). Rozwój Małych Przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 19. Johnson, S., Webber, D.J., & Thomas, W. (2007). Which SMEs use external business advice? A multivariate subregional study. Environment and Planning A, 39(8), 1981-1997. http://doi.org/10.1068/a38327
 20. Kang, K. H., & Kang, J. (2009). How do firms source external knowledge for innovation? Analysing effects of different knowledge sourcing methods. International Journal of Innovation Management, 13(1), 1-17. http:// doi.org/10.1142/S1363919609002194
 21. Karpacz, J. (2011). Determinanty Odnowy Strategicznej Potencjału Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna SGH.
 22. Liao, T-S., Rice, J., & Lu, I-Ch. (2015). The vicissitudes of competitive advantage: Empirical evidence from Australian manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 53(2), 469-481. http://doi.org/10.1111/jsbm.12078
 23. Lisowska, R. (2015). External determinants of the development of small and medium-sized enterprises - empirical analysis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(4), 115-138. https:// doi.org/10.7341/20151145
 24. Łobacz, K., & Głodek, P. (2015). Development of competitive advantage of small innovative firms - how to model business advice influence within the process? Procedia Economics and Finance, 23, 487-494. https://doi. org/10.1016/S2212-5671(15)00353-6
 25. Malinowski, B. (2017). Metoda Oceny Wpływu Wybranych Innowacji Organizacyjnych na Biznesową Pozycję Konkurencyjną Małego Przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 26. Man, T. W. Y., Lau, T., & Snape, E. (2008). Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises: An investigation through a framework of competitiveness. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21(3), 257-276. https://doi.org/10.1080/08276331.2 008.10593424
 27. Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne. Zeszyty Naukowe, 1194, Rozprawy Naukowe, 48. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 28. Mole, K., North, D., & Baldock, R. (2017). Which SMEs seek external support? Business characteristics, management behaviour and external influences in a contingency approach. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(3), 476-499. https://doi.org/10.1177/0263774X16665362
 29. Navarro, J. G. C., Eldridge, S., & Wandosell, G (2016). International organizational performance: The influence of congenital learning and realized absorptive capacity. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(2), 453-473. https://doi.org/10.1108/ JSBED-05-2014-0078
 30. North, D., Baldock, R., Mole, K., Wiseman, J., & Binnie, C. (2011). Research to Understand the Barriers to Take up and Use of Business Support. London: For the Department for Business Innovation and Skills.
 31. Patterson, W., & Ambrosini, V. (2015). Configuring absorptive capacity as a key process for research intensive firms. Technovation, 36-37, 77-89. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.10.003
 32. Piatkowski, M. (2012). Factors strengthening the competitive position of SME sector enterprises. An example for Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 269-278. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2012.09.1001
 33. Plawgo, B. (2004). Zachowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Procesie Internacjonalizacji. Warszawa: ORGMASZ.
 34. Ramsden, M., & Bennett, R. J. (2005). The benefits of external support to SMEs: "Hard" versus "soft" outcomes and satisfaction levels. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(2), 227-243. https://doi. org/10.1108/14626000510594629
 35. Robson, P. J. A., & Bennett, R. J. (2000). The use and impact of business advice by SMEs in Britain: An empirical assessment using logit and ordered logit model. Applied Economics, 32(13), 1675- 1688. https://doi. org/10.1080/000368400421020
 36. Sciascia, S., D'Oria, L., Bruni, M., & Larraneta, B. (2014). Entrepreneurial orientation in low- and medium-tech industries: The need for absorptive capacity to increase performance. European Management Journal, 32(5), 761-769. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.12.007
 37. Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., & Skibiński, A. (2015). Determinants of competitiveness of small enterprises: Polish perspective. Procedia Economics and Finance, 27, 445-453. https://doi.org/10.1016/S22125671(15)01019-9.
 38. Soriano, D. R., & Castrogiovanni, G. J. (2012). The impact of education, experience and inner circle advisors on SME performance: Insights from a study of public development centers. Small Bussiness Economics, 38(3), 333-349. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9278-3
 39. Stanisławski, R. (2013). Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w  Polsce. Organizacja i Kierowanie, 4(157), 119-139.
 40. Stankiewicz, M. J. (2002). Konkurencyjność Przedsiębiorstwa. Budowanie Konkurencyjności Przedsiębiorstwa w Warunkach Globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 41. Stawasz, E., & Ropega, J. (2014). Barriers and risk factors in the development of micro and small businesses in Poland. In A. S. Gubik & K. Wach (Eds.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries (pp. 99-113). Miscolc: University of Miscolc.
 42. Stawasz, E. (2013). Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe, 53, 17-28.
 43. Stoian, M. C., Rialp, A., Rialp, J., & Jarvis, R. (2016). Internationalisation of central and eastern european small firms: Institutions, resources and networks. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(1), 105-121. https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2013-0159
 44. Supyuenyong, V., Islam, N., & Kulkarni, U. (2009). Influence of SME characteristics on knowledge management processes: The case study of enterprise resource planning service providers. Journal of Enterprise Information Management, 22(1), 63-143. https://doi. org//10.1108/17410390910922831
 45. Todorova, G., & Durisin, B. (2007). Absorptive capacity: Valuing a reconceptualization. Academy of Management Review, 32(3), 774-786. https://doi.org/10.2307/20159334
 46. Wach, K. (2017). Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 268-282.
 47. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and mediumsized businesses. Strategic Management Journal, 24(13), 1307-1314. https://doi.org/10. IOO2/smj.36O
 48. Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2010). Absorbing the concept of absorbing capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization Science, 21(4), 931-951. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0503
 49. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6587995
 50. Zvirblis, A., & Buracas, A. (2012). Backgrounds of aggregated assessment of SMEs competitive advantage determinants. TEM Journal, 1(4), 213-220.
 51. Yusoff, N. H., Yaacob, R., & Ibrahim, D. (2010). Business advisory: A study on selected micro- sized SMEs in Kelantan, Malaysia. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 245-257. https://doi.org/10.5539/ijms.v2n2p245
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191513
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu