BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne
Mergers and Acquisitions - Theoretical Aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 197-207, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Fuzje i przejęcia, Metody analityczno-obliczeniowe, Konsolidacja przedsiębiorstw, Teoria ekonomii
Mergers and acquisitions, Analytical and computational methods, Consolidation of companies, Economic theory
Note
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt.: "Fuzje i przejęcia jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa" sfinansowanego ze środków dotacji podmiotowej na działalność statutową Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu w 2017 r. na realizację projektu badawczego.
Abstract
Cel - Celem badawczym niniejszego opracowania była, w oparciu o studia literatury przedmiotu, próba analizy fuzji i przejęć światowej i polskiej gospodarce. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową, wykorzystując krajowe i zagraniczne źródła literaturowe. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przybliżono teoretyczne aspekty zjawiska fuzji i przejęć, usystematyzowano pojęcia z zakresu fuzji i przejęć oraz podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska. Oryginalność/wartość - Artykuł nie wyczerpuje bogatej problematyki fuzji i przejęć przedsiębiorstw i stanowi teoretyczny zbiór fundamentalnej wiedzy z obszaru teorii ekonomicznych, skupionych wokół fuzji i przejęć, przez pryzmat których postrzegać można przedsiębiorstwo. Wciąż pozostaje wiele kwestii domagających się dookreślenia - ważne wydają się szczególnie badania empiryczne poświęcone weryfikacji wzrostu wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The research goal of this study was, based on literature studies, and an attempt to analyze mergers and acquisitions of the world and Polish economy. Methodology/approach - The article uses the analytical and descriptive method using domestic and foreign literature sources. Result - As a result of the conducted research the theoretical aspects of the merger and acquisition phenomenon were approximated, the concepts of mergers and acquisitions were systematized and an attempt was made to explain this phenomenon. Originality/value - The article does not exhaust the extensive problems of mergers and acquisitions of enterprises and constitutes a theoretical set of fundamental knowledge in the area of economic theory, focused on mergers and acquisitions, through the prism of which a company can be perceived. There are still many issues that need to be specified - empirical studies on verification of the growth of the company's value seem to be particularly important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal, A., Jaffe, J., Mandelker, G. (1992). The Post-merger Performance of Acquiring Firms: Re-examination of an Anomaly. Journal of Finance, 47.
 2. Calipha, R., Tarba, S., Brock, D. (2010). Mergers and acquisitions: a review of phases, motives, and success factors. W: C.L. Cooper, S. Finkelstein (koord.), Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 9, Elsevier.
 3. Eckbo, B.E. (1986). Mergers and the Market for Corporate control: The Canadian Evidence. Canadian Journal of Economics, 19 (2).
 4. Emerging Europe M&A Report 2016/17.
 5. Frąckowiak, W. (2009). Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
 6. Gorynia, M. (2007). Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Warszawa: Difin.
 7. Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Healey, P., Khakee, A., Motte, A., Needham, B. (red.) (1997). Making Strategic Spatial Plans. London: UCL Press.
 9. Herdan, A. (2008). Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw. W: A. Herdan (red.), Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Jarell, G.A., Poulsen, A.B. (1989). The Returns to Acquiring Firms in Tender Offers: Evidence from three decades. Financial Management, 18 (3).
 11. Jensen, M.C., Ruback, R.S. (1983). The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence. Journal of Financial Economics, 11 (1-4).
 12. Korpus, J. (2013). Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Loughran, T. Vijh, A.M. (1997). Do Long-Term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions? Journal of Finance, 52.
 14. Meier, O., Schier, G. (2003). Fusions Acquisitions: Stratégie, finance, management. Paris: Dunod.
 15. Mueller, C. (red.) (1980). The Determinants and Effects of Mergers: An International Comparison. Cambridge (MA): Oelgeschlager, Gunn & Hain.
 16. Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 17. Rymarczyk, J. ( 2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 18. Sasiak, R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Katowice: Zakamycze.
 19. Sułkowski, Ł. (2017), Fuzje uczelni - czy w szaleństwie jest metoda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu