BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicki Juliusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Title
Recenzja naukowa książki F. Fukuyamy "Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej"
The Origins of Political Order by Francis Fukuyama - Review
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 87-92
Keyword
Historia, Historia polityczna, Historia gospodarcza
History, Political history, Economic history
Note
streszcz., summ.
Abstract
W recenzji omawia się najnowsze dzieło Francisa Fukuyamy, znanego amerykańskiego intelektualisty. Wskazuje się na rozmach erudycyjny, z jakim autor próbuje przedstawić powszechne i porównawcze dzieje państw oraz cywilizacji. Praca ma charakter niezakończony, gdyż autor kończy swoje rozważania na osiemnastym wieku. Procesy państwotwórcze zmieniają bowiem od osiemnastego wieku swój kształt, kończąc epokę tzw. maltuzjanizmu, czyli problemu permanentnych niedoborów zasobów, w kontekście nadwyżek demograficznych, w świecie wcześniejszym. W recenzji znajduje się także część krytyczna, wskazująca min. na błędy translatorskie, usterki i skróty merytoryczne autora, a także problem pogodzenia rozważań filozoficznych z tymi o charakterze stricte historycznym. (abstrakt oryginalny)

This is the review of the latest work of Francis Fukuyama, the well-known American intellectual. Fukuyama tries to eruditely present the common and comparative history of nations and civilization. His work seems unfinished as he interrupts his considerations after reaching the eighteenth century which is a result of a change in the shape of state-building processes at this precise moment of history. This is the end of the age of Malthusianism, that is a period of permanent shortage in resources in relation to demographic surplus in the earlier world. The review contains also the critical part, in which the author indicates translation mistakes, essential errors and shorthands of Fukuyama as well as the problem of reconciling philosophical and historical considerations. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu