BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka)
Title
Filozofia pragmatyczna Williama Jamesa wobec doświadczenia religijnego
The Pragmatic Philosophy in Relation to Religious Experience
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 93-99
Keyword
Filozofia, Religia, Poglądy filozoficzne
Philosophy, Religion, Philosophical thought
Note
streszcz., summ.
James William
Abstract
W tekście przedstawiony jest rys filozoficzny poglądów Williama Jamesa, amerykańskiego myśliciela, który wywarł duży wpływ na rozwój tzw. pragmatyzmu. W filozofii pragmatycznej kładzie się nacisk na rolę doświadczenia we wszystkich problemach filozoficznych - w metafizyce, teorii poznania, jak i w etyce. James interesował się również kwestiami religijnymi, proponując interesującą filozofię religii. Doświadczenie religijne ma bowiem, zdaniem autora, rolę legitymizującą w światopoglądzie ludzkim. Wiąże się to także z odniesieniami do badawczymi osób przeżywających świat w sposób ekstremalny - proroków, liderów kościołów, czy świętych. Taka analiza filozoficzna jest wyczulona jednocześnie na pluralizm i różnorodność ludzkiego doświadczenia. (abstrakt oryginalny)

In the article is presented the philosophical sketch of William James's ideas, the American thinker who had exerted great influence on development of pragmatism. Pragmatism is a philosophical tradition centered on the importance of practice and experience in every philosophical problem - in metaphysics, epistemology as well as ethics. James was also interested in philosophy of religion. In his opinion, religious experience plays an important legitimating role in creating a worldview of an individual. It applies also to people experiencing world in an extreme way - prophets, leaders of Churches or saints. This kind of philosophical analysis is at the same time focused on pluralism and diversity of people's experience. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Buczyńska-Garewicz, James, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, str. 23.
  2. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, str. 257.
  3. W. James, Doświadczenia religijne, tłum. J. Hempel, Zakł. Wyd. NOMOS, Kraków 2001, str. II.
  4. W. James, Pragmatism and Four Essays from The Meaning of Truth,str. 58-59, w: H. Buczyńska-Garewicz, James, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, str. 95.
  5. W. James, Pragmatyzm, tłum. M. Szczubiałka, Wyd. KR, Warszawa 1998, str. 66-77.
  6. W. James, The Principles of Psychology, New York 1962, str. 562.
  7. W. James, Znaczenie prawdy. Ciąg dalszy pragmatyzmu, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, str. 8.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu