BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw - analiza sektorowa
Non-Interest Bearing Financing of Polish Firms - Industry Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 223-234, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Dźwignia finansowa, Kredyt kupiecki
Capital structure, Financial leverage, Trade credit
Note
streszcz., summ., Artykuł jest wynikiem badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Abstract
Cel - Celem badania jest analiza struktury finansowania polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym akcentem na finansowanie inne niż dłużne, tzn. nieodsetkowe. Wielkość takiego finansowania określa skalę efektów dźwigniowych, wynikających z obecności nieopisywanych w literaturze dźwigni nieodsetkowych. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono na dużej próbie około 15 tysięcy firm za okres 2006-2015. W pracy analizowano trzy wskaźniki struktury pasywów: zobowiązań ogółem, zadłużenia oraz zobowiązań nieodsetkowych, w podziale na wielkość firmy oraz jej przynależność sektorową. Wynik - W badanym okresie majątek firm finansowany był zobowiązanymi nieodsetkowymi w około 30% - niemal dwukrotnie więcej niż skala finansowania długiem. W odróżnieniu od długu, wielkość zobowiązań nieodsetkowych jest mocno skorelowana z koniunkturą gospodarczą. Wielkość firmy jest powiązana ze skalą finansowania nieodsetkowego, przy czym zależność ta jest ujemna, gdy wielkość mierzona jest przez aktywa, i dodatnia (z wyjątkiem firm największych), gdy miernikiem są przychody. Mniejsza skala finansowania nieodsetkowego dla firm z największymi przychodami wynika z obecności w próbie firm budowlanych i produkcyjnych. Dla sektora transportu i handlu zależność ta jest pełna. Oryginalność/wartość - Wykazanie ścisłej monotoniczności między wielkością przychodów i finansowaniem nieodsetkowym (nieobecnej dla całej próby) dla firm handlowych oraz transportowych stanowi platformę dla dalszych badań nad nieopisywaną w literaturze i trudno identyfikowalną dla całej próby dźwignią nieodsetkową, wywołaną przez finansowanie nieodsetkowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze the financing structure of Polish firms with a special focus on non-interest bearing liabilities. The size of this financing determines the strength of nonfinancial leverage. Design/methodology/approach - The data set includes some 15.000 Polish firms over 2006-2017 period. Three leverage ratios are computed: Total Liability/Assets, Non-Interest Bearing Liability/Assets, Interest Bearing Liability (Debt)/Assets. The ratios are grouped according to firm size and industry. Findings - Non-interest bearing liability, or NIBL, account for some 30% of total assets in the sample studied - twice more than the contribution of debt. In contrast to debt, NIBL are strongly correlated with GDP. The size of NIBL is negatively linked with the size firm's assets and positively correlated (except the largest companies) with firm's revenue. The relatively lower NIBL for the firms with largest revenue results from the inclusion of production and construction firms in the sample,. For trade (and transportation) the positive correlation between the size and NIBL is perfect. Originality/value - The evidence of perfect monotonicity between NIBL and revenue (absent in the whole sample) for trading (and transportation) firms provides an adequate launch-pad for further research on nonfinancial leverage process triggered by the presence on non-interest bearing liability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berent, T. (2017). Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego - badanie korelacji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 89, 369-379.
 2. Berent, T. (2016). Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi procesy dźwigniowe - model teoretyczny. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 871-888.
 3. Berent, T. (2013). Ogólna teoria dźwigni finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Chant, E.M., Walker, D.A. (1988). Small Business Demand for Trade Credit. Applied Economics, 861-876.
 5. Nadiri, M.I. (1969). The Determinants of Trade Credit in the U.S. Total Manufacturing Sector. Econometrica, 37, 408-423.
 6. Nissim, D., Penman, S. (2003). Financial Statement Analysis of Leverage and How It Informs About Profitability and Price-to-Book Ratios. Review of Accounting Studies, 8, 531-560.
 7. Pluta, W. (1995). Finansowanie zakupów kredytem handlowym. Rachunkowość, 6, 290-292
 8. Schwartz, R.A. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9, 643-657.
 9. Smith, J.K. (1987). Trade Credit and Informational Asymmetry. Journal of Finance, 42, 863-872.
 10. Wędzki, D. (2000). Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 11. Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu