BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym
Market Anomalies on the Equity Market in Poland - the Survey of Empirical Studies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 269-279, bibliogr. 99 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda, Efektywność rynku, Modele wyceny
Capital market, Stock exchange, Market effectiveness, Pricing models
Note
streszcz., summ., Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950).
Abstract
Cel - Znacząca liczba opracowań naukowych koncentruje się na problematyce anomalii rynkowych. Bardzo często zjawisko to łączone jest z potencjalnymi strategiami inwestycyjnymi umożliwiającymi uzyskanie ponadnormalnych stóp zwrotu z akcji spółek. Polski rynek akcji jest relatywnie młody, jednakże w ostatnich latach silnie ewoluował i dojrzewał. W opracowaniu podjęto dyskusję nad anomaliami obserwowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - Metody testowania anomalii różnią się w dość znacznym zakresie - od dość prostych poczynając, a na modelach GARCH i aplikacji wielu modeli wyceny i wieloetapowej i wielowariantowej analizie zdarzeń, kończąc. Wynik - W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad anomaliami rynkowymi dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wiele anomalii istnieje nieprzerwanie od wielu lat. Są jednak takie, których nasilenie zdaje się słabnąć, wzmacniać, czy nawet dochodzi do odwrócenia obserwowanych ponadnormalnych efektów. Oryginalność/wartość - W opracowaniu podjęto dyskusję nad istnieniem w Polsce anomalii rynkowych dokumentowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - A very large number of papers in the academic literature focused on market anomalies. They were very often associated with investment strategies enabling to achieve abnormal equity returns. Poland has a relatively young equity market. However, it has been strongly evolving during the last years. The study discusses the empirical results on equity anomalies for the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The ways of empirical tests on market anomalies vary from the very simple methods, to proposals of testing with GARCH models, many pricing models and complicated event studies. Findings - Polish stock market has changed over time in many ways. However, there are still many abnormal effects observed. Some of the anomalies tended to weaken substantially, some disappeared over time or reappear after some time, or even reverse themselves. Originality/value - The study discussed the empirical tests of investment strategies build on observed market anomalies for equities listed in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal, A., Jaffe, J.F., Mandelker, G.N. (1992). The Post Merger Performance of Acquiring Firms: A Re Examination of an Anomaly. Journal of Finance, 4 (47), 1605-1621.
 2. Aharony, J., Lin, C.J., Loeb, M.P. (1993). Initial Public Offerings, Accounting Choices, and Earnings Management. Contemporary Accounting Research, 1 (10), 61-81.
 3. Ariel, R.A. (1987). A Monthly Effect in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 1 (18), 161-174.
 4. Aussenegg, W. (2000). Privatization Versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland. Multinational Finance Journal, 1-2 (4), 69-99.
 5. Banz R. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial Economics, 1 (9).
 6. Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. Journal of Finance 3 (32), 663-682.
 7. Bejger, P. (2001). Motywy przeprowadzania podziału akcji i jego wpływ na reakcje inwestorów giełdowych na GPW w Warszawie. W: Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, red. W. Frąckowiak. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Białkowski, J., Etebari, A., Wisniewski, T.P. (2012). Fast Profits: Investor Sentiment and Stock Returns during Ramadan. Journal of Banking Finance, 3 (36), 835-845.
 9. Bielicki, R. (2013). Reakcje rynku na odejście z firmy osoby kluczowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (t. 1), 309-316.
 10. Borowski, K. (2017). Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 4 (51), 37.
 11. Borowski, K. (2015). Moon Phases and Rates of Return of Wig Index on the Warsaw Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 7 (8), 256-264.
 12. Borowski, K. (2016). The Influence of Moon Phases on Rates of Return of the Warsaw Stock Exchange Indices. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 151-166.
 13. Branch, B., Chang, K. (1990). Low Price Stocks and the January Effect. Quarterly Journal of Business and Economics, 3 (29), 90-118.
 14. Brav, A., Heaton, J.B. (2002). Competing Theories of Financial Anomalies. Review of Financial Studies, 2 (15), 575-606.
 15. Brycz, B., Dudycz, T., Kowalski, M.J. (2017). Is the Success of an Issuer an Investor Success? Evidence from Polish IPOs. Baltic Journal of Economics, 1 (17), 57-77.
 16. Brzeszczyński, J., Gajdka, J. (2007). Dividend-Driven Trading Strategies: Evidence from the Warsaw Stock Exchange. International Advances in Economic Research, 3 (13), 285-300.
 17. Brzeszczyński, J., Gajdka, J. (2009). Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226, 187-197.
 18. Buczek, S.B. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 19. Buczek, S. (2005. Efekty: momentum i przegrani-zwycięzcy: Mądre inwestowanie - anomalie na rynkach akcji (cz. 2). Nasz Rynek Kapitałowy, 3-4, 60-62.
 20. Byrka-Kita, K., Czerwiński, M., Preś-Perepeczo, A. (2017). Stock Market Reaction to CEO Appointment - Preliminary Results. Journal of Management and Business Administration, 2 (25), 23-42.
 21. Byrka-Kita, K., Czerwiński, M., Preś-Perepeczo, A., Wiśniewski, T. (2018). CEO Succession in the Polish Capital Market in 2000-2015. W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Efficiency in Business and Economics (s. 39-56). Cham: Springer.
 22. Cornanic, A., Novak, J. (2013). Signalling by Underpricing the Initial Public Offerings of Primary Listings in an Emerging Market. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2273470 (26.04.2014).
 23. Czapiewski, L. (2011). Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 174, 439-449.
 24. Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., Mizerka, J. (2012). Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu za akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych. Pobrano z: researchgate.net (20.11.2013).
 25. Czapiewski, L., Kubiak, J. (2017). Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86), 47-57.
 26. Czapiewski, L., Kubiak, J. (2016). Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 2), 59-69.
 27. Czapiewski, L., Lizińska, J. (2014). Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability Effect. Gospodarka Narodowa, 1, 53-70.
 28. Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE.
 29. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Czerwonka, L. (2010). Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących. Przegląd Organizacji, 10, 33-36.
 31. Czerwonka, L. (2010). Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 34, 67-85.
 32. Davidson III, W.N., Tong, S., Worrell, D.L., Rowe, W. (2006). Ignoring Rules of Succession: How the Board Reacts to CEO Illness Announcements. Journal of Business Strategies, 2 (23), 93-113.
 33. Dichev, I.D., Janes, T.D. (2003). Lunar Cycle Effects in Stock Returns. Journal of Private Equity, 4 (6), 8-29.
 34. Dudzińska-Baryła, R., Michalska, E. (2010). Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 54-75.
 35. Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417.
 36. Fama, E.F. (1998). Market Efficiency, Long-Term Returns, and behavioral Finance. Journal of Financial Economics, 3 (49), 283-306.
 37. Fiszeder, P., Kożuchowska, J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217-229.
 38. Fiszeder, P., Mstowska, E. (2011). Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie. Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/8, 203-210.
 39. Foster, G., Olsen, C., Shevlin, T. (1984). Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns. Accounting Review, 4 (59), 574-603.
 40. French, K.R. (1980). Stock Returns and the Weekend Effect. Journal of Financial Economics, 1 (8), 55-69.
 41. Friedlan, J.M. (1994). Accounting Choices of Issuers of Initial Public Offerings. Contemporary Accounting Research, 1 (11), 1-31.
 42. Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the Week Effects and Asset Returns. Journal of Business, 579-596.
 43. Goodman, D. A., Peavy, J.W. (1986). The Low Price Effect: Relationship with other Stock Market Anomalies. Review of Financial Economics, 1 (22), 18.
 44. Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 45. Hackel, K.S., Livnat, J. Rai, A. (1994). The Free Cash Flow/Small-Cap Anomaly. Financial Analysts Journal, 5 (50), 33-42.
 46. Hackel, K.S., Livnat, J., Rai, A. (2000). A Free Cash Flow Investment Anomaly. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1 (15), 1-24.
 47. Hensel, C.R., Ziemba, W.T. (1995). The January Barometer. Journal of Investing, 2 (4), 67-70.
 48. Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather. Journal of Finance, 3 (58), 1009-1032.
 49. Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 1 (48), 65-91.
 50. Jelic, R., Briston R. (2003). Privatisation Initial Public Offerings: The Polish Experience. European Financial Management, 4 (9), 457-484.
 51. Jewartowski, T., Lizińska, J. (2012). Short-and Long-Term Performance of Polish IPOs. Emerging Markets Finance and Trade, 2 (48), 59-75.
 52. Kabaciński, B. (2013). Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu. Zarządzanie i finanse, 2 (4), 231-242.
 53. Kopczewska, K. (2004). Wpływ splitów na kursy akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W: Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, red. T. Bernat (s. 155-158). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 54. Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective. Review of Financial Studies, 1 (4), 403-425.
 55. Landmesser, J. (2007). Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 187-196.
 56. Latif, M., Arshad, S., Fatima, M., Farooq, S. (2011). Market Efficiency, Market Anomalies, Causes, Evidences, and Some Behavioral Aspects of Market Anomalies. Research Journal of Finance and Accounting, 2 (9), 1-13.
 57. Lischewski, J., Voronkova, S. (2012). Size, Value and Liquidity. Do They Really Matter on an Emerging Stock Market? Emerging Markets Review, 13, 8-25.
 58. Lizińska, J. (2017a). Emerging Market Regularities - The Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86), 353-362.
 59. Lizińska, J. (2017). On the Rationality of Investors - Lunar Phases and Equity Returns in Poland. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz. 2), 131-141.
 60. Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). IPO Firms' Earnings Quality in Poland Around the Crisis. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 2), 201-212.
 61. Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4 (78), 197-212.
 62. Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real? W: T. Dudycz, G. Osbert- Pociecha, B. Brycz, The Essence and Measurement of Organizational Efficiency (S. 175-194). Cham: Springer.
 63. Loughran, T., Ritter, J. (1995). The New Issues Puzzle. Journal of Finance, 1 (50), 23-51, 1995.
 64. Lyn, E.O., Zychowicz, E.J. (2003). The Performance of New Equity Offerings in Hungary and Poland. Global Finance Journal, 14, 181-195.
 65. Michaely, R., Thaler, R.H., Womack, K.L. (1995). Price reactions to dividend initiations and omissions: Overreaction or drift? Journal of Finance, 2 (50), 573-608.
 66. Mizerka, J., Czapiewski, L., Lizińska, J. (2015). Free Cash Flows and Anomalous Returns - the Case of Poland. Argumenta Oeconomica, 1 (34), 77-97.
 67. Pawłowska, J. (2015). Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 447-454.
 68. Perepeczo, A. (2009). Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa: wyniki badań zagranicznych i krajowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 69. Perepeczo, A. (2013). Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend-przegląd wyników badań. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 251-261.
 70. Perepeczo, A., Zarzecki, D. (2007). Wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 1998-2004. Przegląd Organizacji, 9, 37-40.
 71. Peters, E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press.
 72. Pieloch-Babiarz, A. (2016). Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy. Studia Ekonomiczne, 263, 88-102.
 73. Przekota, G., Podgórski, R. (2004). Badanie występowania anomalii kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej w Suwałkach, 6.
 74. Reinganum, M.R. (1981). Misspecification of Capital Asset Pricing: Empirical Anomalies Based on Earnings' Yields and Market Values. Journal of Financial Economics, 9(1), 19-46.
 75. Rouwenhorst, K.G. (1998). International Momentum Strategies. Journal of Finance, 1 (53), 267-284.
 76. Rozeff, M.S., Kinney Jr., W.R. (1976). Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 3 (4), 379-402.
 77. Schwert, G.W. (2002). Anomalies and Market Efficiency. Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. pobrano z: http://ssrn.com/abstract=338080 (20.08.2014).
 78. Sekuła, P. (2013). Szacowanie efektu wielkości spółki na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 105-114.
 79. Sekuła, P. (2016). Strategia momentum na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82), 289-298.
 80. Sharpe, W.F. (1995). Investments. London: Prentice Hall International.
 81. Shiller, R.J. (1981). The use of volatility measures in assessing market efficiency. Journal of Finance, 2 (36), 291-304.
 82. Skrodzka, W.M., Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości Statystyczne, 5, 37-53.
 83. Słoński, T., Zawadzki, B. (2011). Analiza jakościowa wpływu ogłoszenia skupu akcji i wypłaty dywidendy na ceny akcji polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 457-468.
 84. Słoński, T., Zawadzki, B. (2012). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 1 (46), 125-135.
 85. Spiess, D.K., Affleck-Graves, J. (1999). The Long-Run Performance of stock Returns Following Debt Offerings. Journal of Financial Economics, 1 (54), 45-73.
 86. Szyszka, A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie. Nasz Rynek Kapitałowy, 108, 55-61.
 87. Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 88. Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37-49.
 89. Tarczyński, W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomista, 4, 521-538.
 90. Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January Effect. Journal of Economic Perspectives, 1 (1), 197-201.
 91. Tuzimek, R. (2012). Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254, 333-346.
 92. Witkowska, D., Kompa, K. (2007). Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (6), 255-266.
 93. Wójtowicz, T. (2011). Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003-2010. Ekonomia Menedżerska, 9, 63-74.
 94. Wolski, R., Rychter, M. (2009). Efekt kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226, 221-238.
 95. Yuan, K., Zheng, L., Zhu, Q. (2006). Are investors moonstruck? Lunar phases and stock returns. Journal of Empirical Finance, 1 (13), 1-23.
 96. Zacks, L. (red.) (2011). The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies. John Wiley & Sons.
 97. Zaremba, A., Okoń, S., Nowak, A., Konieczka, P. (2015). Anomalia niskiej czy może wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 4 (16), 242-260.
 98. Zaremba, A., Żmudziński, R. (2014). The Low Price Effect on the Polish Market. e-Finanse: Financial Internet Quarterly, 1 (10), 69-85.
 99. Zhang, Y., Risen, J.L., Hosey, C. (2014). Reversing One's Fortune by Pushing Away Bad Luck. Journal of Experimental Psychology: General, 3 (143), 1171.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu