BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirecka Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej
Cryptocurrencies and the Issues of Financial and Economic Stability
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 281-289, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kryptowaluty, Pieniądz, Bezpieczeństwo finansowe, Bezpieczeństwo ekonomiczne
Cryptocurrencies, Money, Financial security, Economic safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania było przedstawienie w aspekcie poznawczym różnych opinii odnośnie do istoty kryptowalut, jako nowego elektronicznego instrumentu płatniczego i jego wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarki zarówno światowej, jak i lokalnych. Metodologia badania - Analiza opinii finansowych i gospodarczych, analiza źródeł prawa, prezentacja danych statystycznych dotycząca wartości kryptowalut, szacowanie wpływu kryptowalut na poziom gospodarki wybranych państw na podstawie statystycznych danych gospodarczych. Wynik - Opinie na temat istoty kryptowalut i ich oddziaływania są skrajnie zróżnicowane. Kategoria ta, ze względu na jeszcze krótki okres funkcjonowania i odmienność w stosunku do tradycyjnych instrumentów finansowych, nie doczekała się jeszcze pełnej definicji prawnej. W obszarze funkcjonowania banków centralnych zauważa się skrajne stanowiska - od zakazu wprowadzania kryptowalut na rynki finansowe, aż do chęci ich emisji. Także w ocenach ich wpływu na poziom gospodarczy krajów zauważa się odmienne stanowiska: od negacji ich wpływu, a nawet zagrożeń, aż do nadawania kryptowalutom rangi czynnika wzrostu gospodarczego. Oryginalność/wartość - Opracowanie wybiegające poza klasyczne ukazanie mechanizmu funkcjonowania kryptowalut, a w szczególności jako czynnik spekulacyjny przy decyzjach finansowych indywidualnych inwestorów. Wyniki sugerują brak jednolitego stanowiska i opinii zarówno badaczy problemu, jak i państw i instytucji gospodarczych, finansowych i nadzorujących. Brak także wypracowanych mechanizmów ochronnych przed negatywnym wpływem kryptowalut na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to present in a cognitive aspect different opinions regarding the essence of cryptocurrencies as a new electronic payment instrument and its impact on the economic security of both global and local economies. Design/methodology/approach - Analysis of financial and economic opinions, analysis of legal sources. Presentation of statistical data on the value of cryptocurrencies. Estimation of the influence of cryptocurrencies on the economy level of selected countries on the basis of statistical economic data. Findings - Opinions about the nature of cryptocurrencies and their impacts are extremely diverse. This category, due to the short period of its operation and the difference in relation to traditional financial instruments, has not yet been fully defined. In the area of central banks' functioning, extreme positions are observed, from the prohibition of introducing cryptocurrencies to financial markets to the desire to issue them. Also in the assessments of their impact on the economic level of the countries, different positions are noticed: from the negation of their impact and even threats to the crypto status of giving rise to the growth factor of the economic growth. Originality/value - A study that goes beyond the classic presentation of the mechanism of functioning of cryptocurrencies, and in particular as a speculative factor in the financial decisions of individual investors. The results suggest a lack of a unified position and opinion of both problem researchers, economic, financial and supervisory states and institutions. There are also no developed protective mechanisms against the negative impact of cryptocurrencies on the economic security of economies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bela, S., Kopyściański, T., Srokosz, W. (2016). Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Business Insider Polska. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty.
 3. Chrabonszczewska, E. (2013). Botcoin - nowa wirtualna, globalna waluta? International Journal of Management and Economics, 40.
 4. European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes. Frankfurt am Main, October.
 5. FATF Virtual Currencies (2014). Key Definitions and Potential AML. Paris: CFT Risks.
 6. Gostomski, E. (2015). Bitcoin - od sukcesu do kryzysu wirtualnej monety. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 39.
 7. http://bithub.pl/blockchain/kryptowaluty.
 8. https://bitcoin.pl/wiadomości.
 9. https://bithub.pl/wiadomości/europejski_bank_centralny_nie_zamierza_regulowac_kryptowalut.
 10. Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardienelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza Solidarność.
 11. Krzyżkiewicz, Z., Jaworski, L.W., Puławski, M. (1998). Leksykon bankowo-giełdowy. Warszawa: Poltex.
 12. Piaszczyński, W. (2004). Anatomia pieniądza. Warszawa: SCRIPT.
 13. Schaal, P. (1996). Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa: PWE.
 14. Sodolak, S. (2017). Kryptowaluty czynią zbędnymi banki centralne. Czy państwa zakażą bitcoinów? Gazeta Prawna - Biznes, 21.10.
 15. Wiśniewska, A. (2015). Bitcoin jako waluta wirtualna. Institute of Economic Research Working Papers, 155.
 16. Zestawienie polskich giełd i kantorów kryptowalut. Pobrano z: coinroom.com.
 17. Zschäpitz, H. (2018). Der verteufelte Bitcoin erhält ein unerwartetes Gütesiegel. Die Welt, 14.03.
 18. Żabiński, Z. (1989). Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej. Ossolineum.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu