BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizerka Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Konsekwencje wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW
Consequences of Earnings Smoothing for Formation of Companies Values in the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 291-299, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zysk, Spółki giełdowe, Wartość przedsiębiorstwa
Profit, Stock market companies, Enterprise value
Note
streszcz., summ., Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS4/01556).
Abstract
Cel - Wygładzanie z ysków ( earnings smoothing) może być traktowane jako przejaw tzw. kształtowania zysków (earnings management). Kształtowanie zysków w świetle wyników badań dotyczących głównie rynku amerykańskiego ma negatywny wpływ na wartość spółek, które ten zabieg stosują. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o negatywnym wpływie wygładzania zysków na wartość spółek notowanych na rynku wschodzącym, którego przykładem jest GPW w Warszawie. Metodologia badania - W celu określenia zależności między wartością spółek a stopniem wygładzania zysków posłużono się regresją wieloraką, w której parametry wyznaczane były na podstawie metody najmniejszych kwadratów. Zmienną objaśnianą (proxy wartości s półki) stanowił wskaźnik Q -Tobina. Z kolei stopień wygładzania zysków wyznaczano jako iloraz odchylenia standardowego wyniku operacyjnego spółki (EBIT) do odchylenia standardowego przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF). Wyniki - Uzyskane wyniki wskazują, że - po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych - zależność między wskaźnikiem Q-Tobina a stopniem wygładzania zysków jest ujemna: spółki, które w większym stopniu wygładzają zyski, charakteryzują się niższym wskaźnikiem Q-Tobina. Oryginalność/wartość - Prezentowany artykuł może być traktowany jako fragment szerszego projektu badawczego dotyczącego motywów i konsekwencji kształtowania zysków (earnings management) na rynkach wschodzących. Wartość tego projektu polega na tym, że podjęto wstępną próbę zbadania relacji między wygładzaniem zysków a wskaźnikiem Q-Tobina w odniesieniu do spółek notowanych na GPW. Próbowano również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy relacje zaobserwowane na rynkach dojrzałych zachodzą także na rynkach mniej rozwiniętych, których przykładem jest GPW.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Earnings smoothing can be treated as an example of earnings management. Earnings management in the light of research results concerning mainly the US market has a negative impact on the value of companies that apply this treatment. The aim of the article is to verify the hypothesis about the negative impact of smoothing earnings on the value of companies listed on the emerging market, an example of which is the Warsaw Stock Exchange. Research methodology - In order to determine the relationship between the value of companies and the degree of earnings smoothing a multivariate regression was used in which the parameters were determined on the basis of the least-squares method. which the parameters were determined on the basis of the least-squares method. The dependent variable (company's value proxy) was the Q-Tobin ratio. The degree of earnings smoothing was determined as the quotient of the standard deviation of the company's operating earnings (EBIT) to the standard deviation of operating cash flows (OCF). Results - The obtained results indicate that - after taking into account the control variables - the relationship between Q-Tobin ratio and the degree of earnings smoothing is negative: companies that more smooth out earnings, are characterized by a lower Q-Tobin ratio. Originality/value - The presented article may be treated as part of a wider research project on motives and consequences of earnings management in emerging markets. The value of this project lies in the fact that a preliminary attempt to investigate the relationship between earnings smoothing and company's value was made for companies listed on WSE. An attempt was made to answer the question whether relations observed in mature markets are also taking place on less developed markets, an example of which is the WSE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badertscher, B.A. (2011): Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms. The Accounting Review, 5 (86), 1491-1518.
  2. Cohen, D.A., Zarowin, P. (2010). Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 1 (50), 2-19.
  3. Fudenberg D., Tirole J. (1995). A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents, Journal of Political Economy, 1 (103), 75-93.
  4. Gajdka, J. (2012). Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 303-311.
  5. Goel A.M., Thakor A.V. (2003). Why Do Firms Smooth Earnings? The Journal of Business, 1 (76), 151-192.
  6. Gopalan, R., Jayaraman, S. (2012). Private Control Benefits and earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms. Journal of Accounting Research, 1 (50), 117-157.
  7. Jewartowski, T. Kałdoński, M. (2015). Family Control and Debt When Dual-Class Shares Are Restricted: The Case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 1 (51), 174-187.
  8. Leuz, Ch.N., D., Wysocki, P.D. (2003). Earnings Management and investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 3 (69), 505-527.
  9. Ronen, J., Yaari, V. (2008). Earnings Management. Emerging Insights in theory, Practice, and Research. New York: Springer.
  10. Wójtowicz, P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu