BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieloch-Babiarz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zróżnicowanie determinant wypłaty dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2017
Diversification of the Determinants of Dividend Payout by Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2001-2017
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 313-324, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Dywidenda, Spółki giełdowe, Polityka dywidend
Dividend, Stock market companies, Dividend policy
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowanej roli i znaczenia mikro- i makroekonomicznych czynników kształtujących wypłatę dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - W przeprowadzonych badaniach empirycznych nad efektami działania przemysłowych spółek notowanych na GPW w latach 2001-2017 wykorzystano przekrojowo-czasowy logistyczny model regresji (łącznie 2209 obserwacji), współczynnik pseudo-R2 oraz test istotności różnic t-Studenta i test Cochrana-Coxa. Wynik - Wypłata dywidendy zależała głównie od czynników mikroekonomicznych, a szczególnie od rentowności aktywów całkowitych i wypłaty dywidendy w latach ubiegłych, zaś w mniejszym stopniu warunkowana była czynnikami makroekonomicznymi. Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy wzrastało wraz ze wzrostem dynamiki PKB, dynamiki nakładów inwestycyjnych, dynamiki indeksu WIG i wzrostem wartości PMI. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną artykułu jest wypełnienie luki w literaturze przedmiotu przez przedstawienie wyników badań empirycznych zawierających relatywnie szersze spektrum determinant z uwzględnieniem w analizie ilościowych i jakościowych czynników makroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to show the diversified role and importance of micro- and macroeconomic factors affecting the dividend payments conducted by industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The empirical research was carried out on industrial companies listed on the WSE in the years 2001-2017. The research method was a cross-temporal logistic regression model (2209 observations), as well as pseudo-R2 coefficient, t-Student test and Cochran-Cox test. Findings - Dividend payment depended mainly on microeconomic factors, in particular on the return on total assets and dividend payment in previous years, and to a lesser extent it was conditioned by macroeconomic factors. The probability of dividend payment increased along with the increase of GDP growth, the dynamics of investment expenditures, the dynamics of WIG index and the increase of PMI. Originality/value - The added value of the article is to fill the gap in the literature by presenting the results of empirical studies containing a relatively broader spectrum of determinants, including quantitative and qualitative macroeconomic factors in the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, M., Wurgler, J. (2004). Appearing and Disappearing Dividends: the Link to Catering Incentives. Journal of Financial Economics, 73 (2), 271-288.
 2. Bankier.pl. Pobrano z: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pmi-polska-pol(10.02.2018).
 3. Black, F. (1976). The Dividend Puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5-8.
 4. Booth, L., Zhou J. (2008). Market Power and Dividend Policy: A Risk Based Perspective. Pobrano z: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1296940 (15.02.2018).
 5. Brav, A., Graham, J.R., Harvey, C.R., Michaely, R. (2005). Payout Policy in the 21st Century. Journal of Financial Economics, 77 (3), 483-527.
 6. Bukalska, E. (2013). Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji. Zarzadzanie i Finanse, 2, 31-42.
 7. DeAngelo, H., DeAngelo, L. (2007) Payout Policy Pedagogy: What Matters and Why. European Financial Management, 13, 11-27.
 8. Eije, H., Megginson, W.L. (2008). Dividends and Share Repurchases in European Union. Journal of Financial Economics, 89 (2), 347-374.
 9. Fisher, K.L., Statman, M. (2000). Cognitive Biases In Market Forecast. Journal of Portfolio Management, 27 (1), 72-81.
 10. Frankfurter, G.M., Wood, B.G. (2002) Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests. International Review of Financial Analysis, 11, 111-38.
 11. French, D.W., Varson, P.L., Moon, K.P. (2005). Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return. The Financial Review, 40, 361-379.
 12. Fuller, K., Goldstein, M. (2011). Do Dividends Matter More in Declining Markets? Journal of Corporate Finance, 17, 457-473.
 13. Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. GUS. Pobrano z: http://bdm.stat.gov.pl (29.01.2018).
 15. InfoStrefa. Pobrano z: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/index (9.01.2018).
 16. Jabłoński, B., Kuczowic, J. (2016). Makroekonomiczne determinanty polityki dywidend. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 288, 77-89.
 17. Jacob, M., Jacob, M. (2010). Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48 (4), 1241-1269.
 18. Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 19. Notoria Serwis. Pobrano z: https://www-1emis-1com-100418av9257c.han3.lib.uni.lodz.pl (5.02.2018).
 20. Pieloch-Babiarz, A. (2016). Neoclassical and Behavioral Determinants of Dividend Payout Policy. W: A. Jaki, T. Rojek (red.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business (s. 241-254). Cracow: Foundation of the Cracov University of Economics.
 21. Pieloch-Babiarz, A. (2017a). Determinants of Payout Policy and Investment Attractiveness of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12 (4), 675-691.
 22. Pieloch-Babiarz, A. (2017b). Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie. Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodzensis, 1 (327), 75-92.
 23. Pieloch-Babiarz, A. (2017c). Wyniki ekonomiczne a atrakcyjność inwestycji w akcje spółek wypłacających dywidendę i nabywających akcje własne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 322, 151-167.
 24. Skousen, M. (2011), Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja. Warszawa: Fijorr Publishing.
 25. Stanisz, A. (2006a). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska.
 26. Stanisz, A. (2006b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
 27. StochWatch.pl. Pobrano z: https://www.stockwatch.pl/dywidendy/ (10.02.2018).
 28. Swanson, Z., Sivarama, V. (2014). Determinants of Dividend Payout. International Journal of Business, Accounting, & Finance, 8 (2), 111-119.
 29. Wypych, M. (2015). Koncentracja własności a wypłata dywidendy na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 783-792.
 30. Wyrobek, J. (2016). Determinanty polityki dywidendy spółek giełdowych w Polsce. Warszawa: Texter.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu