BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szutowski Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mikołajewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Innowacje a zysk ekonomiczny: analiza sektora HORECA na GPW w Warszawie
Innovation and Economic Profit: the Case of Horeca Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 335-346, tab., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Innowacje, Zysk, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Hotelarstwo, Placówki gastronomiczne
Innovations, Profit, Corporate Social Responsibility (CSR), Hotel industry, Catering establishments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie zależności między wprowadzanymi innowacjami a zyskiem ekonomicznym w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono na grupie 62 komunikatów informujących o wdrożeniu innowacji, wyemitowanych w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2015 roku przez przedsiębiorstwa sektora HoReCa notowane na GPW w Warszawie. W badaniu wykorzystano bazę danych Dow Jones Factiva oraz dane finansowe spółek z bazy Notoria Serwis. Wynik - Analiza komunikatów o wprowadzeniu innowacji pozwala na wyjaśnienie około 40% zmienności zysku ekonomicznego w danym roku. Rezultaty wskazują ponadto na negatywny efekt wywierany przez innowacje posiadające elementy CSR na zysk ekonomiczny w danym okresie, silniejszy pozytywny efekt innowacji nowych dla przedsiębiorstwa niż innowacji inkrementalnych oraz negatywny efekt innowacji organizacyjnych na tle innowacji produktowych. Oryginalność/wartość - Badanie wypełnia lukę badawczą dotyczącą efektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży HoReCa w odniesieniu do zysku ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the present paper is to determine the relationship between the implementation of innovation and economic profit. Design/methodology/approach - The subjective scope covered 62 innovation implementation announcements released by HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering/Café) enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of January 2011 - December 2015. Innovation announcements were gathered with the use of Dow Jones Factiva database and financial data was obtained through Notoria Serwis database. Findings - The analysis of innovation announcements allows predicting approximately 40% of the changes in economic profit. Moreover the results indicate the negative impact of innovation with elements of CSR on economic profit, stronger positive effect of new-to-the-company innovation in relation to incremental one, and negative effect of organisational changes in relation to new products. Originality/value - The research fills the research gap concerning the effects of the implementation of innovation in HoReCa enterprises on economic profit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abernathy, W., Clark, K. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. Research Policy, 14, 3-22.
 2. BCG (1996). Shareholder Value Metrics. Boston Consulting Group.
 3. Berry, L., Shankar, V., Parish, J., Cadwallader, S., Dotzel, T. (2006). Creating New Markets through Service Innovation. MIT Sloan Management Review, 47 (2), 56-63.
 4. BZWBK (2013, Decebber). MACROscope. Pobrano z https://static3.bzwbk.pl/asset/m/_/e/m_eng_2013_12_44235. pdf?_ga=2.242547074.1634309783.1522169419-2056265581.1522169419.
 5. BZWBK (2015, December). MACROscope. Pobrano z https://static3.bzwbk.pl/asset/m/_/e/m_eng_2015_12_59679. pdf?_ga=2.242547074.1634309783.1522169419-2056265581.1522169419.
 6. BZWBK (2017, December). MACROscope. Pobrano z https://static3.bzwbk.pl/asset/m/_/e/m_eng_2017_12_82490. pdf?_ga=2.242547074.1634309783.1522169419-2056265581.1522169419.
 7. Cwynar, A., Cwynar, W. (2000). Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości. Cz. I-III. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7-9.
 8. Damodaran, A. (2018), Data: Archives. Pobrano z http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived. html.
 9. Damodaran, A. (2002). Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset New York: John Wiley & Sons.
 10. Dow Jones (2016). Factiva. Your Trusted Source for Premium News, Data and Analysis. Pobrano z: http://www. dowjones.com/products/product-factiva/.
 11. Farrell, J., Klemperer, P. (2007). Coordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects. W: Handbooks in Economics 10. Handbook of Industrial Organisation, red. M. Armstrong, R. Porter. Amsterdam: Elsevier.
 12. Fernández, P. (2009). Valuation Methods and Shareholder Value Creation. San Diego: Academic Press, Elsevier Science.
 13. Freeman, R., Velamuri, R. (2006). A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility. W: Corporate Social Responsibility (CSR): Reconciling Aspirations with Application, red. A. Kakabadse, M. Morsing (s. 9-23). Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 14. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133, 662-676.
 15. Hipp, C., Tether, B., Miles, I. (2000). The Incidence and Effects of Innovation in Services: Evidence from Germany. International Journal of Innovation Management, 4 (4), 417-453.
 16. Ho, Y., Fang, H., Hsieh, M. (2011). The Relationship between Business-Model Innovation and Firm Value: A dynamic perspective. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 5 (5), 551-559.
 17. Kachniewska, M. (2014). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. E-mentor, 53, 86-91.
 18. Luo, X., Bhattacharaya, C. (2006). Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value. Journal of Marketing, 4 (70), 1-18.
 19. Marshall, A. (1980). Principles of Economics. Pobrano z: http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html.
 20. Mikołajewicz, G., Nowicki, J. (2005). Przydatność ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w ocenie tworzenia wartości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 43.
 21. Moss Kanter, R. (2006). Innovation. The Classic Traps. Harvard Business Review, 11. Pobrano z: https://hbr. org/2006/11/innovation-the-classic-traps.
 22. Möller, K., Rajala, R., Westerlund, M. (2008). Service Innovation Myopia? A New Recipe for Client-Provider Value Creation. California Management Review, 3 (50), 31-48.
 23. Nicolau, J., Santa-María, M. (2013). The Effect of Innovation on Hotel Market Value. International Journal of Hospitality Management, 32, 71-79.
 24. Nidumolu, R., Prahalad, C., Rangaswami, M. (2009). Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation. Harvard Business Review September, 2 (41), 30-37.
 25. Notoria Serwis (2018). Dane finansowe dla inwestorów. Pobrano z: http://ir.notoria.pl.
 26. OECD, Eurostat (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (3rd ed). OECD Publishing.
 27. Rappaport, A. (1998). Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. New York: Free Press.
 28. Shiller, R. (2006). Behavioral Economics and Institutional Innovation. Southern Economic Journal, 2 (72), 269-283.
 29. Simpson, P., Siguaw, J., Enz, C. (2006). Innovation Orientation Outcomes: The Good and the Bad. Journal of Business Research, 10-11 (59), 1133-1141.
 30. Stewart, G.B. (1991). The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. New York: HarperBusiness.
 31. Stooq.pl (2018). Dane historyczne. Pobrano z https://stooq.pl.
 32. Szutowski, D. (2016). Innovation and Market Value. The Case of Tourism Enterprises. Warszawa: Difin.
 33. Szutowski, D. (2018). Innovation source, Advancement Stage and Company Stock Returns. The Service Industries Journal. DOI: 10.1080/02642069.2018.1450869.
 34. Trias, F., Kotler, Ph. (2013). Innowacyjność - przepis na sukces: Model od A do F. Poznań: Rebis.
 35. Van Riel, A., Lemmink, J., Ouwersloot, H. (2004). High-Technology Service Innovation Success: A Decision-Making Perspective. Journal of Product Innovation Management, 5 (21), 348-359.
 36. Weiermair, K. (2004). Product Improvement or Innovation: What Is the Key to Success in Tourism? W: OECD, Innovation and growth in tourism (s. 1-11). Paris: OECD Publishing.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu