BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieprow Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce
The Market of Emotional Investments in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 347-358, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje alternatywne, Kolekcjonerzy, Inwestycje emocjonalne
Alternative investments, Collectors, Emotional investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i ocena rynku inwestycji emocjonalnych w Polsce oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Metodologia badania - Analiza tekstów źródłowych, artykułów naukowych z zakresu inwestycji alternatywnych, w tym kolekcjonerskich; analiza poszczególnych segmentów rynku inwestycji emocjonalnych w Polsce i na świecie na podstawie dostępnych opracowań i raportów. Wynik - Inwestycje emocjonalne stanowią alternatywę dla tradycyjnych form inwestowania, łącząc w sobie możliwość realizacji celów inwestycyjnych z celami pozaekonomicznymi. W warunkach niestabilnych rynków finansowych, poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego, mogą przyczynić się do uzyskania wyższej stopy zwrotu, przy takim samym lub mniejszym poziomie ryzyka. Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce dynamicznie się rozwija, co przejawia się miedzy innymi wzrastającym popytem na dobra luksusowe, wyższymi obrotami domów aukcyjnych i wzrostem zapotrzebowania na usługi typu private banking oraz wealth menagement. Oryginalność/wartość - Tematyka inwestycji emocjonalnych jest jeszcze dość rzadko podejmowana w opracowaniach naukowych. W artykule scharakteryzowano rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce, na tle rynków światowych, oraz wskazano kierunki jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to identify and evaluate the market of emotional investments in Poland and to indicate the directions of its development. Design/methodology/approach - An analysis of source texts, scientific articles on alternative investments, including collectors' investments; an analysis of individual segments of the emotional investment market in Poland and in the world based on available studies and reports. Findings - Emotional investments are an alternative to traditional forms of investing, combining the possibility of realizing investment goals with non-economic purpose. In conditions of unstable financial markets, through the diversification of the investment portfolio, they can contribute to a higher rate of return, with the same or lower risk. The market of the emotional investments in Poland is dynamically developing, which is manifested, inter alia, by an increase in demand for luxury goods, higher turnover of auction houses and an increase in the demand for the private banking services. Originality/value - The subject of emotional investments is still quite rarely undertaken in scientific studies. The article characterizes the emotional investment market in Poland and indicates the directions of its development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska, A. (2015). Inwestycje w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295-302.
 2. Banasik, M. (2016). Inwestycje alternatywne - problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu. W: J. Szostak, (red), Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia ( s. 109-129). Poznań-Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 3. Borowski, K. (2012). Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Borowski, K. (2016a). Rynek inwestycji emocjonalnych. Warszawa: CeDeWu.
 5. Borowski, K. (2016b). Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych. Warszawa: CeDeWu.
 6. Burton, B.J., Jacobsen, J.P. (1999), Measuring returns on investments in collectibles. Journal of Economic Perspectives, 4 (13), 193-212.
 7. Gupta, B., Cerrahoglu, B., Daglioglu, A. (2003). Evaluating Hedge Fund Performance: Traditional Versus Conditional Approaches. Journal of Alternative Investments, Winter, 8.
 8. http://gielda-inwestora.pl/alternatywne/alkohole-i-cygara/alkohol-alkohole-premium-coraz-popularniejsze.
 9. http://rynekisztuka.pl/2014/01/20/fundusze-inwestycyjne-na-rynku-sztuki.
 10. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,14597047,_Zarabiam_pijac_whisky___WYWIAD_.html.
 11. https://desa.pl/pl/news/84/rekord-na-polskim-rynku-sztuki-komiksowej.
 12. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestycje-alternatywne-monety-kolekcjonerskie.
 13. https://www.forbes.pl/life/rynek-sztuki-w-polsce-w-2017-roku.
 14. https://www.forbes.pl/life/sztuka/inwestycje-w-komiks-czy-superman-uratuje-portfel.
 15. https://www.marekkondrat.pl/oferta-dedykowana/wina-kolekcjonerskie.
 16. https://www.skarbiec.biz/inwestycje.
 17. https://www.wroclaw.pl/filatelisci-we-wroclawiu.
 18. Opiela, N. (2002). Alternative Investments: Is Now the Time? Journal of Financial Planning, 15, 58-67.
 19. Pełka, W. (2009). Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału. W: M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych (s.15-25). Warszawa: Poltext.
 20. Pruchnicka-Grabias I. (red.) (2017). Inwestycje alternatywne. Warszawa: CeDeWu.
 21. Raport Deloitte Rynek sztuki. Sztuka rynku (2013). Pobrano: http://rynekisztuka.pl/2017/11/27/art-finance-reportdeloitte- 2017-raport-sztuka-finanse.
 22. Raport KPMG, Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2016).
 23. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., Dz.U. nr 80, poz. 350 (tj. Dz.U. 2018, poz. 200).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu