BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy
Corporate Strategy: Management, Resources and Other Stakeholders Optics Connector
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 361-371, rys., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Korporacje, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Teoria agencji
Corporation, Resource approach in management, Agency theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych założeń i empiryczna weryfikacja powiązań zasobów i zarządzających przedsiębiorstwem z perspektywy jego strategii, uwzględniając wykorzystanie możliwie szerokich źródeł literatury przedmiotu. Metodologia badania - Na początku przedstawiono teoretyczne ramy prezentowanych zjawisk, wskazując na dylemat władzy i kompromisu, a także opisano procesy zachowań menadżerskich. W kolejnym kroku zwrócono uwagę na konceptualizację kulturalizmu korporacyjnego, ujmując perspektywę strategii inwestycyjnych w zasoby niematerialne. Wynik - Przedstawiono zarys myślowy połączonych zjawisk, tworząc podbudowę do wypracowania łączenia zachowań menadżerskich spoiwem głównego interesariusza, jakim jest dla przedsiębiorstwa klient. Oryginalność/wartość - Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania wyraża się w prezentacji podjętego tematu z nietypowej perspektywy, odnosząc się do konkretnego przełożenia teorii na wnioski badawcze dotyczące zachowań menadżerskich wobec różnych grup interesariuszy. Oryginalne podejście wyraża się odmiennym od dotychczas prezentowanych, spojrzeniem, w znacznej części z wykorzystaniem najnowszych źródeł literaturowych, uwzględniając złożoność sytuacji strategicznych wkomponowanych w problemy przedsiębiorstwa z perspektywy zasobów, zwierzchnictwa oraz strategii. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present theoretical assumptions and empirical verification of resource connections and company management from the perspective of its strategy, taking into account the use of possibly broad sources of literature on the subject. At the beginning, I present the theoretical framework of the presented phenomena, pointing to the dilemma of the power and compromise and also I describe the processes of managerial behavior. In the next step I pay attention to the conceptualization of corporate culturalism, including the perspective of investment strategies in intangible resources. Finally, I present the mental outline of connected phenomena, creating a foundation for developing a combination of managerial behaviors with a binder, the main stakeholder, which is the client for the company. The substantive and scientific value of this study is expressed in the presentation of the topic taken from an unusual perspective, referring to a specific translation of the theory into research conclusions regarding managerial behavior towards various stakeholder groups. The original approach is different from the ones presented so far, with a look, to a large extent, using the latest literature sources, taking into account the complexity of strategic situations, integrated into the company's problems from the perspective of resources, supremacy and strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berle, A., Means, G. (1982). The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan.
 2. Bratnicka-Myśliwiec, K. (2017). Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 3. Bratnicki, M. (2010). Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: Zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 128, 507-513.
 4. Bushee, B. (2004). Identifying and Attracting the "Right" Investors: Evidence on the Behavior of Institutional Investors. Journal of Applied Corporate Finance, 4 (16), 28-35.
 5. Dai, N. (2007). Does Investor Identity Matter? An empirical examination of Investments by Venture Capital Funds and Hedge unds in PIPEs. Journal of Corporate Finance, 13, 538-63.
 6. Dalton, D., Hitt, M.A., Certo, S.T., Dalton, C.M. (2007). The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independence, Equity, and the Market for Corporate Control. Academy of Management Annual Reviews, 1, 1-64.
 7. Desai, M., Dharmapala, D. (2006). Corporate Social Responsibility and Taxation: The Missing Link. Leading Perspectives (Winter), 4-5.
 8. De Wit, B., Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context, An International Perspective. London: Thompson.
 9. Devers, C., Cannella, A.A., Reilly, G.P., Yoder, M.E. (2007). Executive Compensation: A Multidisciplinary Review and Synthesis of Recent Ddevelopments. Journal of Management, 33, 1016-1072.
 10. Fan, G.H., Zietsma, C. (2017). Fan Constructing a shared Governance Logic: The Role of Emotions in Enabling Dually Embedded Agency. Academy of Management Journal, 6 (60), 2321-2351.
 11. Garg, S., Eisenhardt, K.M. (2017). Unpacking the CEO-Board Relationship: How Strategy Making Happens in Entrepreneurial Firms. Academy of Management Journal, 5 (60), 1828-1858.
 12. George, J.M., Zhou, J. (2007). Dual Tuning in a Supportive Context: Joint Contributions of Positive Mood, Negative Mood, and Supervisory Behaviors to Employee Creativity. Academy of Management Journal, 50, 605-622.
 13. Gómez-Bezares, F., Przychodzen, W., Przychodzen, J. (2017). Bridging the Gap: How Sustainable Development Can help companies create shareholder value and improve financial performance. Business Ethics: A European Review, 26 (1), 1-22.
 14. Hamilton, R., Vohs, K.D., Sellier, A.L., Meyvis, T. (2011). Being of Two Minds: Switching Mindsets Exhausts Selfregulatory Resources. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 13-24.
 15. Harrison, S.H., Rouse, E.D. (2015). An Inductive Study of Feedback Interactions over the Course of Creative Projects. Academy of Management Journal, 58, 375-404.
 16. Harrison S.H., Dossinger K. (2017). Pliable Guidance: A Multilevel Model Of Curiosity, Feedback Seeking, And Feedback Giving In Creative Work. Academy of Management Journal, 6 (60), 2051-2072.
 17. Hrebiniak, G.L. (2013). Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change. New York: FT Press.
 18. Hillman, A.J., Withers, M.C., Collins, B.J. (2009). Resource Dependence Theory: A Review. Journal of Management, 35, 1404-1427.
 19. Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305.
 20. Katila R., Thatchenkery S., Christensen M.Q., Zenios. S. (2017). Is There A Doctor In The House? Expert Product Users, Organizational Roles, And Innovation. Academy of Management Journal, 6 (60), 2415-2437.
 21. Kotler, P., Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. John Wiley & Sons.
 22. Kuester, S. (2012). MKT 301: Strategic Marketing & Marketing in Specific Industry Contexts. Mannheim: University of Mannheim.
 23. Liang, J. (2007). Insiders, Look Out! Barron's Weekly, 19 February, 27-30.
 24. Oberholzer M., Barnard J. (2015). Questioning The Context Of Corporate Performance Measures in Benchmarking CEO Compensation. Corporate Ownership & Control, 1 (13), 945-958.
 25. Nadler, D.A., Tushman, M. (1979). A Congruence Model for Diagnosing Organizational Behavior. W: Organizational Pyschology, red. D.A. Kolb, I.M. Rubin, J.M. McIntyre (s. 442-458). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 26. Nordin, E.J. (2014). The Clute Institute Communicating Organizational Change: Strategies for Communicating Change. San Antonio: The Clute Institute International Academic Conference.
 27. Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R. (1988). Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics, 20, 293-315.
 28. Pieterse, J.H., Caniëls, M.C.J., Homan, T. (2012), Professional Discourses and Resistance to Change. Journal of Organizational Change Management, 6 (25),798-818.
 29. Schiffman, L.G., Hansen, H., Kanuk, L.L. (2008). Consumer Behaviour: A European Outlook. Pearson Education.
 30. Surroca, J., Tribo, J.A., Waddock, S. (2010). Corporate Responsibility and Financial Performance: The Role of Intangible Resources. Strategic Management Journal, 5 (31), 463-490.
 31. Rajgopal, S., Shevlin, T. (2002). Empirical Evidence on the Relation Between Stock Option Compensation and Risk Taking. Journal of Accounting and Economics, 33, 145-171.
 32. Wasserman, N. (2016). The Throne vs. the Kingdom: Founder Control and Value Creation in Startups. Strategic Management Journal, 38, 255-277.
 33. Zarzecki, D. (2015). Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 5 (62), 13.
 34. Zhou, J. (1998). Feedback Valence, Feedback Style, Task Autonomy, and Achievement Orientation: Interactive Effects on Creative Performance. The Journal of Applied Psychology, 83, 261-276.
 35. Zhou, J., George, J.M. (2001).When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expression of Voice. Academy of Management Journal, 44, 682-696.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu