BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects
Strategiczna zmiana w przedsiębiorstwie: aspekty wielopłaszczyznowe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 373-379, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie zmianami, Strategia przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Change management, Corporation strategies, Enterprise environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przegląd istniejącego zasobu wiedzy na temat zmiany strategicznej z perspektywy, która uwzględnia znaczenie czasu. Dlatego przegląd istniejącej literatury będzie zasadniczo oparty na różnych spojrzeniach. Po pierwsze, pojęcie czasu w strategicznej zmianie. Po drugie, czas i strategiczne działania zmian. Wreszcie, agenci czas i zmiany strategiczne. Perspektywy, na których skupi się ten artykuł, odnoszą się do związanych ze zmianą czasu elementów strategicznych zmian, które większość uczonych od dawna traktowała z odmiennej perspektywy. Podejście wynikające z tego przeglądu odmienia aspekt spojrzenia na strategiczną zmianę pod względem dynamiki procesowej. W związku z tym artykuł skupi się na różnych postaciach strategicznych zmian, które dążą do osiągnięcia zamierzonego celu. Wartość merytoryczna i naukowa tego opracowania wyraża się w prezentacji tematu z nietypowego punktu widzenia, odnosząc się do konkretnego przekładu teorii na wnioski badawcze dotyczące zmiany strategicznej z punktu widzenia aspektów wielopłaszczyznowych. Oryginalne podejście różni się od dotychczas prezentowanych, w dużym stopniu wykorzystując najnowsze źródła literackie, biorąc pod uwagę złożoność zmian strategicznych, zintegrowanych z problemami firmy z perspektywy różnych aspektów w kontekście strategii korporacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Objective - The purpose of this paper is to review the existing body of knowledge concerning strategic change from a perspective that envisions the importance of time. Therefore, the review of existing literature will fundamentally be based on the various views. Methodology of research - First, the concept of time in strategic change. Secondly, time and strategic change activities. Lastly, time and strategic change agents. The perspectives upon which this paper will focus are related to the time-related components of strategic change that most scholars have for long neglected to investigate. Result - The approach entailed in this review is bound to change the aspect of looking at the strategic change in terms of its processual dynamics. As such, the paper will focus on different aspects of strategic change that strive to achieve its intended purpose. Originality/value - The substantive and scientific value of this study is expressed in the presentation of the topic taken from an unusual perspective, referring to a specific translation of the theory into research conclusions regarding strategic change from the point of a multifarious aspects view. The original approach is different from those presented so far, with a look, to a large extent, using the latest literature sources, taking into account the complexity of strategic change, integrated into a company's problems from the perspective of various aspects in the context of corporate strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartunek, J.M., Woodman, R.W. (2015). Beyond Lewin: Toward a temporal approximation of organization development and change. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, 157-182.
 2. Bratnicka, K. (2015). Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji w kierunku ujęcia wielopoziomowego. Problemy Zarządzania, 4 (56), 131-143.
 3. Cummings, T., Nickerson, J.A. (2017). An Exploration of Brain Science and its Potential Contributions to Strategic Management & Thinking. Academy of Management Proceedings, 1, 13144.
 4. Ellis, K.M., Reus, T.H., Lamont, B.T., Ranft, A.L. (2011). Transfer effects in large acquisitions: How size-specific experience matters. Academy of Management Journal, 54 (6), 1261-1276.
 5. Fan, G.H., Zietsma, C. (2017). Constructing ashared governance logic: The role of emotions in enabling dually embedded agency. Academy of Management Journal, 60 (6), 2321-2351.
 6. Girod, S.J.G., Whittington, R. (2017). Reconfiguration, restructuring and firm performance: Dynamic capabilities and environmental dynamism. Strategic Management Journal, 38 (5), 1121-1133.
 7. Graebner, M., Heimeriks, K., Huy, Q., Vaara, E. (2016). The process of post-merger integration: A review and agenda for future research. Academy of Management Annals, annals-2014.
 8. Heimeriks, K.H., Schijven, M., Gates, S. (2012). Manifestations of higher-order routines: The underlying mechanisms of deliberate learning in the context of postacquisition integration. Academy of Management Journal, 55 (3), 703-726.
 9. Klarner, P., Raisch, S. (2013). Move to the beat - Rhythms of change and firm performance. Academy of Management Journal, 56 (1), 160-184.
 10. Kunisch, S., Bartunek, J., Mueller, J., Huy, Q. (2017). Time in Strategic Change Research. Academy of Management Annals.
 11. Lee, B.H., Struben, J., Bingham, C.B. (2018). Collective action and market formation: An integrative framework. Strategic Management Journal, 39 (1), 242-266.
 12. Menon, A. (2018). Bringing cognition into strategic interactions: Strategic mental models and open questions. Strategic Management Journal, 39 (1), 168-192.
 13. Sudibyo, Y.A., Jianfu, S. (2015). Institutional theory for explaining corruption: An empirical study on public sector organizations in China and Indonesia. Corporate Ownership and Control, 13 (1), 817-958.
 14. Vidal, E., Mitchell, W. (2018). Virtuous or vicious cycles? The role of divestitures as a complementary Penrose effect within resource-based theory. Strategic Management Journal, 39 (1), 131-154.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu