BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Rada Polityki Pieniężnej)
Title
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
In the Quest for a New Paradigm of Safety of Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 397-408, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bezpieczeństwo, Bankowość, Kryzys finansowy, Kryzys bankowy, Restrukturyzacja banków, Likwidacja banków
Security, Banking, Financial crisis, Banking crisis, Banks restructuring, Liquidation of banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Granicząca z hazardem pogoń za szybkim i wysokim zyskiem z inwestycji portfelowych uruchomiła samonapędzający się mechanizm potęgowania obrotów i transferów pieniądza, zagrażający stabilności globalnych rynków finansowych i kryzysem w realnej sferze gospodarki światowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prac nad stworzeniem nowego systemu bezpieczeństwa instytucji pośrednictwa finansowego, a w szczególności banków. Metodologia badania - Zastosowano metodę analizy dokumentów międzynarodowych organów regulacyjnych (w tym BIS i EBC) dotyczących stworzenia nowego paradygmatu bezpieczeństwa instytucji pośrednictwa finansowego, a w szczególności banków uznawanych niegdyś za "zbyt duże, aby upaść", a obecnie za "zbyt duże, aby je ratować". Wynik - Omówiono kluczowe rozwiązania prawne mające zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo banków i innych instytucji finansowych. Oryginalność/wartość - Znajomość nowych międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla krajowych instytucji finansowych, zwłaszcza dla banków.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The reckless pursuit of fast and high profits from investment portfolios set off a selfenhancing mechanism of ever faster turnover of monies in the financial operations, which endangers stability of global financial markets and might engender the worldwide crisis in the real economy. The purpose of this article is presentation of recent developments in the quest for a new safety system for financial intermediaries, in particular banks. Design/methodology/approach - The method involves the analysis of documents issued by international regulatory authorities (including BIS and EBC) intended for creation of a new paradigm of safety for financial intermediaries, in particular banks that were once believed to be "too-big-to-fail" and currently considered "to-big-to-save". Findings - Key legal regulations have been discussed, which are intended for better transparency and safety of banks and other financial institutions. Originality/value - Familiarity with the new international safety requirements is of essential importance to national financial institutions, in particular banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski, M. (2014). CRD IV, CRR - instrumenty makroostrożnościowe. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 2. Claessens, S., Kose, M. A., Terrones, M.E. (2008). What Happens During Recessions, Crunches and Busts? IMF Working paper 08/274. Washington.
 3. Claessens, S., Kose, M. A., Terrones, M.E. (2012). How do Business and Financial Cycles Interact. Journal of International Economics, 87.
 4. Corrigan, G. (2006). Remarks at the Symposium on Risk Reduction in Payment and Settlement Systems. New York: Goldman Sachs and Co.
 5. Cunliffe, J. (2016). Ending Too-big-to-fail: How Best to Deal with Failed Large Banks. European Economy. Banks regulation and the Real Sector, 2. Pobrano z: http://european-economy.eu/2016-2/ending-too-big-to-fail-howbest-to-deal-with-failed-large-banks (3.04.2018).
 6. Dembinsky, P.H. (2012). Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Wrszawa: Studio Emka.
 7. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council Of 15 May 2014 Establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms and Amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No. 1093/2010 and (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council. Opublikowano 12.06.2014 w Dz. Urz. UE Nr L 173/190.
 8. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, publ. H. R. 4173.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).
 10. EBA (2016) European Banking Authority. Risk Assessment of the European Banking System. December. London.
 11. ESRB (2017). Final Report on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU December 2017 by the IWG Expert Group on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU. Pobrano z: http://www. esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report180227_finalreportmacroprudentialinstruments.en.pdf?f6d24e0eb-1de617c5759a1572df96dd0 (24.03.2018).
 12. FSB (2011). Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Financial Stability Board, October.
 13. FSB (2015). Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. Financial Stability Board, November 2015. Pobrano z: http://www.fsb. org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf (28.02.2018).
 14. FSB Report (2018) Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. Pobrano z: http://www.fsb.org/wp-content/ uploads/r_120608.pdf (3.04.2018).
 15. IMF (2011). Macroprudential Policy - An Organizing Framework. International Monetary Fund, March 2011. Pobrano z: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/031411.pdf (1.02.2018).
 16. IMM (2006). World Economic Outlook. International Monetary Fund, September 2006. Pobrano z: http://www.imf. org/external /pubs/ft/weo/2006/02/pdf/weo0906.pdf (2.09.2014).
 17. Keynes, J.M. (1956). Collected Writings. T. 24, Basingstocke.
 18. NBP (2017). Programy skupu aktywów realizowane obecnie przez wybrane banki centralne. Materiał wewnętrzny RPP. Warszawa.
 19. Philippon, T., Reshef, A. (2012). Wages and Human Capital in the US Finance Industry: 1909-2006. Quarterly Journal of Economics, 4 (127).
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 21. Rumelt, R. (2014). Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective. University of Pennsylvania.
 22. Shin, H.S. (2008). Reflections on Modern Bank Runs: A Case Study of Northern Rock. Princeton University.
 23. Sumatra, G. (2005). Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 1 (4).
 24. Szpunar, P. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i Studia NBP, 278.
 25. Toporowski, J. (2005). Theories of Financial Disturbancies. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
 26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Dz.U. 2015, poz. 1513.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu