BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smuła Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
Integrated Reporting in the Practice of Polish Banks Included in the Wig30 Index
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 419-430, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Raportowanie, Sprawozdawczość zintegrowana, Indeks giełdowy
Banking, Reporting, Integrated reporting, Stock market indexes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule poruszono problematykę sprawozdawczości siedmiu polskich banków z indeksu WIG30 (Alior Bank, BZWBK, ING Bank Śląski, mBank, Millennium bank, Bank Pekao SA i PKO Bank Polski) w zakresie raportowania zintegrowanego i jej zbieżności z wymogami IIRC. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy banki WIG30 w praktyce stosują się do owych wytycznych i jaka jest jakoś prezentowanych przez nie informacji. Metodologia badania - W artykule jako metodę badawczą wykorzystano analizę treści (content analysis). Badanie przebiegało w trzech etapach: analiza rodzajów publikacji przygotowywanych przez banki, analiza zawartości informacyjnej raportów zintegrowanych (kluczowe elementy budowy raportów) oraz analiza porównawcza zidentyfikowanych raportów zintegrowanych z wytycznymi IIRC. Wynik - W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że raporty zintegrowane zostały opublikowane jedynie przez dwa spośród siedmiu badanych banków: ING Bank Śląski i Bank Millennium. Z kolei porównując strukturę zidentyfikowanych raportów zintegrowanych z wymaganiami IIRC należy stwierdzić, że zawartość informacyjna obu raportów odpowiada owym wytycznym, niemniej trudno jest ocenić jakość i wiarygodność informacji niefinansowych w nich prezentowanych, jak również budowa obu raportów nie jest jednolita i utrudnia odnalezienie szukanych danych. Wartość - Raportowanie zintegrowane w Polsce jest stosunkowo nowym zjawiskiem (w praktyce stosowane dopiero od 2013 r.). Z uwagi na małą próbę badawczą, trudno wysnuć ogólne wnioski dotyczące praktycznej przydatności publikowanych raportów zintegrowanych. Niemniej jednak, z uwagi na zbliżający się obowiązek publikacji raportów zintegrowanych przez spółki, należy monitorować rozwój tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

Objective - The article discusses the issue of reporting of seven Polish banks from the WIG30 index (Alior Bank, BZWBK, ING Bank Śląski, mBank, Millennium bank, Bank Pekao SA and PKO Bank Polski) in the scope of integrated reporting and its convergence with IIRC requirements. The purpose of the article is to check whether WIG30 banks in practice adhere to these guidelines and what is somehow presented by them. Research methodology - In the article, content analysis was used as a research method. The research was conducted in three stages: analysis of types of publications prepared by banks, analysis of the information content of integrated reports (key editorial and review elements) and comparative analysis of identified reports integrated with the IIRC guidelines. Result - As a result of the analysis, it was found that the integrated reports were published only by 2 out of 7 analyzed banks: ING Bank Śląski and Bank Millennium. In turn, when comparing the structure of the identified reports integrated with the IIRC requirements, it should be stated that the information content of both reports is consistent with these guidelines. However, it is difficult to assess the quality and reliability of non-financial information presented in them, as well as the construction of both reports is not homogeneous and makes finding the data sought difficult. Value - Integrated reporting in Poland is a relatively new phenomenon (in practice only since 2013). Due to the small research sample, it is difficult to draw general conclusions on the practical usefulness of the published integrated reports. Nevertheless, due to the upcoming obligation to publish integrated reports by companies, the development of this issue should be monitored.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik, B. (2012). Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB w: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka (s. 1-10). XIV międzynarodowa konferencja naukowa 22-23 listopada 2012, materiały konferencyjne. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479-491.
 3. Bek-Gaik, B. (2017). Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 92 (148), 9-28.
 4. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda (s. 60-83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Bowman, E.H. Content Analysis of Annual Reports for Corporate Strategy and Risk. INFORMS. Pobrano z: http:// www.jstor.org/stable/25060520 (4.04.2018).
 6. Chersan, I.C. (2015). Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting. Audit Financiar, 13 (129), 91-101.
 7. Dragu, I., Tudor-Tiron, A. (2013). New Corporate Reporting Trends, Analysis on the Evolution of Integrated Reporting. Annals of University of Oradea. Economic Science Series, 1 (22).
 8. Dyczkowska, J. (2015). Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda (s. 94-103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Jinga, G., Dumitru, M. (2015). The management accounting tools and the integrated reporting. SEA Prac-tical Application of Science, III, 1 (7), 45-48.
 10. Eccles, R.G., Krzus, M. (2014). The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality. Wiley.
 11. Eccles, R.G., Saltzman, D. (2011). Achieving Sustainability through Integrated Reporting. Stanford Social Innovation Review, 3 (9).
 12. Eccles, R.G., Serafeim, G. (2014). Corporate and Imnntegrated Reporting: A Functional Perspective 2014. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (11.04.2018).
 13. Eccles, R.G., Krzus, M., Ribot, S. (2015). Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (27).
 14. Farrar, J. (2011). Integrated Reporting: Can It Solve the Sustainability Information Gap? September. Pobrano z: http://www.zdnet.com/article/integrated-reporting-can-it-solve-the-sustainability-information-gap/(11.04.2018).
 15. Frías-Aceituno, J., Rodríguez-Ariza, L., García-Sánchez, I.M. (2013). The cultural system and integrated reporting. International Business Review, 5 (22), 828-838.
 16. Global Reporting Initiative. Pobrano z: https://www.globalreporting.org.
 17. Hąbek, P., Wolniak, R. (2013). Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw. W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, red. J. Brzóska, J. Pyka (s. 290-299). Katowice: TNOiK.
 18. Hąbek, P., Wolniak, R. (2014). Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce - ocena stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 73, 225-238.
 19. IIRC (2013). The International Framework. December. Pobrano z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (19.12.2017).
 20. Matuszak, Ł. (2014). Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 344, 352-364.
 21. Michalczuk, G., Mikulska, T. (2014). Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 197-207.
 22. Pinho, C., Madaleno, M., Santos, H. (2013). The Usefulness of Financial Analysts' Reports: A Content Analysis. International Journal of Management, June. Pobrano z: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2994838291/the-usefulness-of-financial-analysts-reports-a-content (4.04.2018).
 23. Radley Yeldar (2012). The Value of Extra-financial Disclosure. What Investors and Analysts Said, Accounting for Sustainability. Global Reporting Initiative, Radley Yeldar. Pobrano z: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/The-value-of-extra-financial-disclosure.pdf (11.04.2018).
 24. Raport finansowy i społeczny Banku Millennium za rok 2016. Pobrano z: http://raportroczny.bankmillennium. pl/2016/pl/ (6.01.2018).
 25. Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie zintegrowanego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 26. Sierra-Garcia, L., Zorio-Grima, A., Garcia-Benau, M.A. (2013). Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting: An Exploratory Study. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22, 286-304.
 27. Steenkamp, N., Northcott, D. (2009). Content Analysis in Accounting Research: the Practical Challenges. Australian Accounting Review, December. Pobrano z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1835-2561.2007.tb00332.x (4.04.2018).
 28. The International Integrated Reporting Council. Pobrano z: https://integratedreporting.org.
 29. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J. (2016). Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 30. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 31. Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2016. Pobrano z: https://www.raportroczny.ingbank.pl (6.01.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu