BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Justyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
A Multivariate Statistical Analysis of the Information Society in Poland
Wielowymiarowa analiza statystyczna społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 19, s. 83-101, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza danych
Information society, Multi-dimensional statistical analysis, Data analysis
Note
JEL Classification: C30, C35, C40
summ., streszcz.
Abstract
Powszechny dostęp do szybkiego internetu, przyjazne dla użytkownika e-usługi publiczne i rosnące kompetencje cyfrowe społeczeństwa są głównymi celami na najbliższe lata według najnowszych raportów opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Cele te zawarte są w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Rozwój technologiczny wiąże się również z rozwojem obszarów gospodarczych i usług publicznych. Szybko rosnące znaczenie informacji i elektroniki usług, a tym samym zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Technologies - ICT) w gospodarce, administracji publicznej (centralnej i lokalnej), a także w codziennym życiu obywateli spowodowało nowy trend transformacji - transformację w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Termin ten opisuje społeczeństwo, dla którego przetwarzane informacje z wykorzystaniem rozwiązań ICT stwarzają istotną ekonomiczną, społeczną oraz kulturową wartość. W artykule przedstawiono obecny stan, główne aspekty oraz wizję i misję społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Przeprowadzono statystyczną analizę społeczeństwa informacyjnego w Polsce za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych. Wszystkie obliczenia oparto na danych p ochodzących z G łównego U rzędu S tatystycznego i w ykonano z w ykorzystaniem programu R. (abstrakt oryginalny)

Widespread access to high-speed Internet, user-friendly public e-services and the increasing digital competence of society are the main goals for the coming years according to the latest reports published by the Central Statistical Office in Poland. These goals are included in the Operational Programme Digital Poland. This technological development is also connected with the development of economic areas and public services. The rapidly increasing significance of information and electronic services, and thus the application of information and communication technologies (ICT) in the economy, public administration (central and local), and in the everyday life of citizens has triggered a new transformation trend - a transformation towards the information society. This term describes a society for which the processing of information with the use of ICT solutions creates significant economic, social and cultural value. In this paper we present the current state, main aspects, vision and mission of the information society in Poland and carry out a statistical analysis of the information society in Poland using multivariate statistical methods. All the calculations are based on data from the Central Statistical Office and they are conducted using R software. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hartigan, J. A. and Kleiner B. (1981) "Mosaics for Contingency Tables" in W. F. Eddy (ed.) Computer Science and Statistics: Proceedings of the 13th Symposium on the Interface. Springer: New York, 268-73, https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9464-8_37.
  2. Hartigan, J. A. and Kleiner, B. (1984) "A Mosaic of Television Ratings". The American Statistician 38(1): 32-35, https://doi.org/10.2307/2683556.
  3. Karvalics, L. Z. (2007) Information Society - What Is It Exactly? Budapest: Network for Teaching Information Society.
  4. Meyer, D., Zeileis, A. and Hornik, K. (2005) "The Strucplot Framework: Visualizing Multi-way Contingency Tables with vcd". Report 22. Research Report Series. Department of Statistics and Mathematics. Vienna: Wirtschaftsuniversität Wien.
  5. Riedwyl, H. and Schüpbach, M. (1983) "Siebdiagramme: Graphische Darstellung von Kontingenztafeln". Technical Report No. 12, Institute for Mathematical Statistics. Bern, Switzerland: University of Bern.
  6. Riedwyl, H. and Schüpbach, M. (1994) "Parquet Diagram to Plot Contingency Tables" in F. Faulbaum (ed.) Softstat '93: Advances in Statistical Software. New York: Gustav Fischer, pp. 293-99.
  7. Szewczyk, A. (2007) Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju [Information society. Problems of development]. Warsaw: Difin.
  8. Theus, M. and Lauer, R. W. (1999). "Technical Report 12, Visualizing Loglinear Models". Journal of Computational and Graphical Methods 8 (3): 396-412.
  9. Transfer technologii w informatyce i automatyce (2006) [Technology transfer in ICT] ed. A. M. J. Skulimowski. Kraków: Progress & Business Publishers.
  10. UNDP (2002) "Poland and the Global Information Society: Logging on. Human Development Report". Warsaw: United Nations Development Programme, http://www.scholze-simmel.at/it_star/ws1/poland.pdf (accessed: 3 November 2017).
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1905
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu