BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bal-Domańska Beata (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Socio-economic Dimension of Industry in Subregions
Społeczno-gospodarczy wymiar przemysłu w podregionach
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 19, s. 133-152, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Przemysł, Rozwój przemysłu, Klasyfikacja NUTS
Regional development, Industry, Industry development, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Note
JEL Classification: O14, O18
summ., streszcz.
Abstract
Przemysł stanowi jeden z podstawowych sektorów gospodarki, który oddziałuje na szereg innych jej obszarów, a także na społeczeństwo i środowisko. W obszarze społeczno- gospodarczym kształtuje rynek pracy, poziom wynagrodzeń, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz jednostek terytorialnych. Celem artykułu jest klasyfikacja i ocena sytuacji 72 podregionów Polski (NUTS-3) pod względem poziomu uprzemysłowienia jako jednego z elementów oddziałujących na poziom i strukturę rozwoju podregionów. Klasyfikacji dokonano na podstawie danych na temat struktury pracujących i produktywności regionalnej opartej na wartości dodanej brutto. Z uwagi na dostępność danych analizę przeprowadzono na podstawie informacji o aktywności przedsiębiorstw w sekcjach PKD od B do F (łącznie z budownictwem) w latach 2010-2014 oraz dla wybranych aspektów w 2015 r. W badaniu wykorzystano metody klasyfikacji (metodę Warda) oraz porządkowania liniowego (SMR ze wspólnym wzorcem rozwoju). Analiza pozwoliła na wskazanie klas podregionów o określonym profilu rozwoju przemysłu (ogólnym, społecznym bądź gospodarczym) oraz o jednym z typów rozwoju zgodnych z klasyfikacją L. Klaassena (1965). Wnioski z przedstawionych badań wskazują znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych, będącvych regionalnymi pracodawcami (aspekt społeczny) bądź liderami gospodarczymi (aspekt gospodarczy). Z analizy dynamiki zmian wynika, że wzmocnieniu uległa rola przemysłu w podregionach w aspekcie gospodarczym, przy jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia w aspekcie społecznym (w niniejszym opracowaniu powiązanym z miejscami pracy). (abstrakt oryginalny)

Industry is one of the key sectors of the economy, which affects a number of other areas as well as society and the environment. In its socio-economic dimension it has impact on the job market, wages, innovation, and the competitiveness of enterprises and territorial units. The purpose of this article is to classify and assess the situation of 72 Polish subregions (NUTS-3) in terms of industrialisation as one of the components affecting the level and structure of subregional development. The classification was performed on the basis of employment structure and regional productivity data with reference to gross added value. Due to data availability the analysis was carried out based on the information about the activity of enterprises in PKD (Polish Statistical Classification of Economic Activities) sections B to F (including construction) in the years 2010-2014 and for selected aspects in 2015. The study applied classification methods (Ward method) and linear ordering (SDM with a common development model). The analysis allowed the author to identify classes of subregions presenting a particular industrial development profile (general, social or economic) and characterised by one development type in accordance with L. Klaassen's classification. The conclusions resulting from the presented analysis indicate visible differences in the role played by industry in subregions as a regional employer (social aspect) or economic leader (economic aspect). The results of the change dynamics analysis pointed to a strengthening of the role of industry in subregions in terms of the economic aspect and a simultaneous decline in the importance of the social aspect (in this study related to jobs). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karpiński, A. (1986) Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie [Economic restructuring in Poland and abroad]. Warszawa: PWE.
  2. Klaassen, L. (1965) Area Economic and Social Redevelopment: Guidelines for Programmes. Paris: OECD.
  3. Klasik, A. and Kuźnik, F. (2001) "Konkurencyjny rozwój regionów w Europie" [Competitive development of regions in Europe] in Z. Szymla (ed.) Konkurencyjność miast i regionów [The competitiveness of cities and regions]. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  4. Kudełko, J. (2016) "Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej". Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu [International conditions for the development of industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (3): 147-58.
  5. Poland 2025: Europe's New Growth Engine (2015) McKinsey&Company, www.mckinsey.com.
  6. Szymla, Z. (2005) "Podstawy badań rozwoju regionalnego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 3: 101-11.
  7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000) A. Zeliaś (ed.). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  8. Walesiak, M. (1986) "Ocena zmian w wynikach klasyfikacji województw Polski ze względu na gałęziowy poziom oraz profil uprzemysłowienia w okresie 1975-1980". Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 360: 83-109.
  9. Walesiak, M. (2006) Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  10. Ward, J. H. Jr. (1963) "Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function". Journal of the American Statistical Association 58(301): 236-44, https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1907
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu