BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz-Stępień Alicja (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016
Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 19, s. 153-167, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rynek pracy, Zatrudnienie, Emigracja, Wzrost gospodarczy, Bezrobocie
Labour market, Employment, Emigration, Economic growth, Unemployment
Note
JEL Classification: A100
summ., streszcz.
Country
Kraje bałtyckie
Baltic countries
Abstract
Przystąpienie państw nadbałtyckich do struktur Unii Europejskiej wymagało przeprowadzenia licznych reform strukturalnych, w tym reformy rynku pracy. Należy zauważyć, że bezrobocie w tych krajach w całym okresie badawczym utrzymywało się na wysokim poziomie. Taki stan uzależniony był w dużej mierze od sytuacji makroekonomicznej kraju. Celem artykułu jest zatem analiza wpływu sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich. (abstrakt oryginalny)

The accession of the Baltic states to EU structures required a number of structural reforms, including labour market reforms. It should be noted that unemployment in these countries throughout the research period remained high. This condition was largely dependent on the macroeconomic situation of the particular country. An important role was also played by the migration factor. The aim of this paper is therefore to analyse the impact of the macroeconomic situation on the labour market in the Baltic states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aidukaite, J. (2011) "Welfare Reforms and Socio-economic Trends in the 10 New EU Member States of Central and Eastern Europe". Communist and Post-Communist Studies 44(3): 211-19, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2011.07.005.
 2. Ebeke, Ch. and Everaert, G. (2014) "Unemployment and Structural Unemployment in the Baltics". IMW Working Paper 14/153, https://doi.org/10.5089/9781498317207.001.
 3. European Commission (2017a) "Country Report Estonia 2017". Brussels: Commission Staff Working Document.
 4. European Commission (2017b) "Country Report Latvia 2017". Brussels: Commission Staff Working Document.
 5. European Commission (2017c) "Country Report Lithuania 2017". Brussels: Commission Staff Working Document.
 6. European Commission (2017d) "Wages and Labour Costs". Eurostat Statistics Explained.
 7. Grajauskas, R. (2014) Baltic Economies in 2015-2016. Lithuania: Danske Bank.
 8. Gruzevskis, B. and Blaziene, I. (2013) "Social and Employment Situation in Lithuania". Brussels: European Parliament, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 29 August 2017).
 9. Hazans, M. (2011) "The Changing Face of Latvian Emigration, 2000-2010", in B. Zepa and E. Klave (eds), Latvia. Human Development Report 2010/2011: National Indentity, Mobility and Capability. Riga: University of Latvia Press, pp. 77-101.
 10. Kasperowicz-Stępień, A. (2014) "Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012" [Macroeconomic situation and the state of public finances in the Baltic Countries in the years 2003-2012] in S. Owsiak (ed.) Finanse w polityce makroekonomicznej państwa [Finances in the macroeconomic policy of the state]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 11. Lulle, A. (2013) "Baltic Triplets? Out-Migration and Responses to Crisis". Regional Formation and Development Studies 11(3), https://doi.org/10.15181/rfds.v11i3.616.
 12. Maślanka, T. (2010) "Koszty pracy a rentowność polskich przedsiębiorstw przemysłowych" [Labour costs and the profitability of Polish industrial enterprises] in J. Ostoj (ed.) W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego [In search of sources of financing for the development of enterprises and local government units in the conditions of financial crisis]. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, pp. 82-88.
 13. Maślanka, T. (2011) "Koszty wynagrodzeń a rentowność polskich przedsiębiorstw" [Wage costs and the profitability of Polish enterprises] in J. Ostoj (ed.) Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze [The risk of crisis in the modern economy - mechanisms and remedies]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, No 4, pp. 70-76.
 14. OECD (2003) Labour Market and Social Policies in the Baltic Countries, https://doi.org/10.1787/9789264100077-en.
 15. OECD (2010) Reviews of Labour Market and Social Policies. Estonia. 2010, https://doi.org/10.1787/9789264082120-en.
 16. Poissonnier, A. (2017) The Baltics: Three Countries. One Economy? Brussels.
 17. Purju, A. (2013) Economic and Social Development in the Baltic States. Brussels: European Economic and Social Committee.
 18. Staehr, K. (2015) "Economic Growth and Convergence in the Baltic States: Caught in a Middle-Income Trap?" in Joining the Euro and Then? How to Ensure Economic Success after Entering the Common Currency. Vilnius.
 19. Stępień, K. and Kasperowicz-Stępień, A. (2015) "Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia" in IFRS: Global Rules&Local Use. Prague: Anglo-American University.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1908
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu