BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajerska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński, student), Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
The New Reporting Requirement for Local Government Taxes (Part 1)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 433-441, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Prawo podatkowe, Podatki lokalne
Tax system, Tax regulations, Local taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Za cel badania przyjęto ocenę zasadności rozwiązań wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Metoda badania - W badaniu wykorzystano przede wszystkim studium literatury oraz analizę aktów normatywnych. Inspiracją do podjęcia tematu był zyskujący na znaczeniu nurt ekonomicznej analizy prawa. Wynik - Podatki i opłaty lokalne, mimo że posiadają marginalny udział w PKB Polski, stanowią istotne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca, postulując konieczność rozszerzenia obowiązku sprawozdawczego samorządów, zaprezentował uzasadnienie, które jest niespójne i niekompletne. Oczywiste braki i przemilczenia skutków prawnych nowelizowanej ustawy nie zostały zauważone i uzupełnione (poprawione) w całym procesie legislacyjnym. Tworzenie przez ustawodawcę takich rozwiązań wpisuje się w negatywny trend "inflacji prawa", a w ocenie autorów jest kolejną próbą zwiększenia monitoringu działań samorządów przez instytucje szczebla państwowego, co pozostaje w sprzeczności z autonomicznością władztwa podatkowego w zdecentralizowanym ustroju politycznym Polski. Wartość - Prezentowane opracowanie jest efektem kolejnej współpracy podjętej w ramach projektu Małe Inicjatywy Badawcze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to assess the validity of solutions introduced under the Act dated 27 October 2017 amending the act on local taxes and fees. Design/methodology/approach - Mainly literature study and analysis of normative acts were used. Subject was inspired by increasingly important stream of law & economics analysis. Findings - Although local taxes and fees have marginal share in Polish GDP, they remain a significant source of own income to local government units. Legislator, postulating necessity of widening reporting obligation of local governments, presented substantiation that is inconsistent and incomplete. Obvious deficiencies and concealments of amended acts' legal consequences were not seen and corrected during whole legislative process. Creating such solutions by legislator fits in negative law inflation trend and in the opinion of authors is next attempt to increase control of local governments' operations by state institutions, which stays in contradiction with autonomy of tax control in decentralized political system of Poland. Originality/value - Presented study is an effect of the next co-operation undertaken within Małe Inicjatywy Badawcze project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdański, M. (2017). Wybrane zagrożenia dla rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Samorząd Terytorialny, 3 (315), 5-17.
 2. Felis, P. (2014). Możliwość oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (4), 37-51.
 3. Filipiak, B. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacji władztwa podatkowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 1, 221-230.
 4. Gomulka, S., Neneman, J., Myck, M. (2017). More for Less: What Tax System for Poland? [Więcej za mniej: jaki system podatkowy dla Polski]. CASE Research Paper No. 150/2017. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=3058943 (15.04.2018).
 5. Grześkiewicz, W. (2004). Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego. Samorząd Terytorialny, 3, 24-41.
 6. Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Kucińska-Landwójtowicz, A. (2015). Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 8. Lemańska, J. (2017). Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 5 (317), 27-41.
 9. Miemiec, W., Pest, P. (2017). Rekompensowanie gminom utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Samorząd Terytorialny, 9 (321), 29-38.
 10. Miszczuk, M. (2016). Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991-2016. Polityka i Społeczeństwo, 3 (14), 97-113.
 11. Miszczuk, M. (2009). System podatków i opłat samorządowych w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme. CenEA Working Paper Series WP01/16. Pobrano z: http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_papers/cenea_wp_0116.pdf (15.04.2018).
 13. Olejniczak, K. (2007). Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post. W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza (s. 15-42). Warszawa: PARP.
 14. Pahl, B. (2017). Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r., Samorząd Terytorialny, 9 (321), 39-52.
 15. Pahl, B. (2017). Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Posner, R.A. (2003). Economic Analysis of Law. New York: Aspen Publishers.
 17. Sachs, K., Nielepkowicz, M. (2014). Podatki lokalne. W: System stworzony od podstaw czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków. Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Prawdziwa_historia_25-lecia_polskich_podatków/$FILE/Prawdziwa_historia_25-lecia_polskich_podatkow.pdf (15.04.2018).
 18. Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 19. Stiglitz, J.E. (2010). Freefall. Jazda bez trzymanki. Warszawa: PWE.
 20. Swianiewicz, P., Łukomska J. (2016). Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(64), 5-29.
 21. Touraine, A. (2013). Po Kryzysie. Warszawa: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder.
 22. Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 89, poz. 518.
 23. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 nr 9, poz. 31, z późn. zm.
 24. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926, z późn. zm.
 25. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 26. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2017, poz. 2141.
 27. Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: K.E. Liber.
 28. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. K 24/02, Dz.U. 2003 nr 38, poz. 334.
 29. Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: PWE.
 30. Zimmermann, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu