BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bromber Piotr (Narodowy Fundusz Zdrowia, Lubuski Oddział Wojewódzki)
Title
Relacja pacjent - płatnik - lekarz
Patient Relation-Payer-Doctor
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 443-455, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Relacje organizacyjne, System ochrony zdrowia, Zaufanie
Organizational relationships, Health care system, Trust
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule zwrócono uwagę na znaczenie relacji między interesariuszami w ochronie zdrowia. Rozważania dotyczą relacji między pacjentem (świadczeniobiorcą), lekarzem (świadczeniodawcą) a płatnikiem trzeciej strony. Autor określił je mianem "trójkąta relacji" w ochronie zdrowia. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, badań opinii społecznej oraz skarg składanych przez pacjentów. Oryginalność/wartość - Przedstawiono działania podejmowane przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) w zakresie kształtowania relacji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The author's intention is to emphasise the importance of relations between stakeholders in health care. Considerations are based on the relationships between patients (beneficiary), doctors (care provider) and the third-side payer. The author described them as the "relationship triangle" in health care in the context of trust concept. Design/methodology - In this paper, according to the author's objectives, the literature of the subject, opinion polls results and complaints submitted by patients were reviewed. Value/orginality - In this perspective many activities undertaken by the Lubuskie Ward of the National Health Fund (LOW NFZ) in the field of analysed relationship were presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bromber, P. (2012). Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Studia i Materiały WZ UW, 1-2.
 2. Czerska, I. (2016). Relacje lekarz-pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny. Handel Wewnętrzny, 5.
 3. Głos, A. (2015). Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej. Diametros, 45.
 4. http://isap.sejm.gov.pl.
 5. Krajewski, R., Perendyk, T., Wojtaszczyk, K. Postawy i opinie dotyczące NFZ.
 6. Krot, K., Rudawska, I. (2013). Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjent w świetle badań jakościowych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59).
 7. Królik, G. (2015). Rola zaufania w relacjach interpersonalnych jako determinanta efektywności zespołu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230.
 8. Lewandowski, R.A. (2011). Zaufanie w ochronie zdrowia. Współczesne Zarządzanie, 1. Pobrano z: 8723.indexcopernicus. com/fulltxt.php?ICID=1063477 (10.05.2018).
 9. Maciąg, A. (2008). Komunikacja interpersonalna a jakość świadczeń zdrowotnych. Istota relacji lekarz-pacjent w medycynie. Studia i Materiały WZ UW, 1.
 10. Maciąg, A. (2011). Kulturowe uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w relacjach lekarz-pacjent. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 55.
 11. Miszczak, M. (2016) Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 283.
 12. Nowakowska, E. (2015). Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, 39 (t. 2).
 13. Nowina-Konopka, M. (2016). Komunikacja lekarza - pacjent. Teoria i praktyka. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński.
 14. Oceny instytucji publicznych (2017). Komunikat z badań nr 32. Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_032_17.PDF.
 15. Ostrowska, A. (2006). Paternalizm czy partnerstwo? Relacje między pacjentami a lekarzami w Europie. W: W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P.B. Sztabiński. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 16. Realizacja zadań na rzecz pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość (2015). Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/349/28/1/ www.nfz.gov.pl/.../nfz._realizacja_zadan_na_rzecz_pacjentow._podsumowanie_dzialan_i_wyzwania_na_przyszlosc.. pdf (9.05.2018).
 17. Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1146 ze zm.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. 2005, nr 200, poz. 1661.
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach. Dz.U. 2017, poz. 2297.
 20. Rudawska, I. (2007), Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Szewczyk, K. (2009). O bezsensie i potrzebie konstruowania modeli relacji lekarz-pacjent. Krytyka Lekarska, 2-3.
 22. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz.U. poz. 1650 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2013. poz. 182 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2010, nr 136, poz. 914 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Dz.U. poz. 2217.
 26. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. T.j. Dz.U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.
 27. Wspólnie dla zdrowia. Słuchamy, rozmawiamy, działamy (prezentacja) (2018). Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 28. Zarządzenie nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu