BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworakowska Małgorzata (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
Uwarunkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu gospodarczym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 457-465, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Otoczenie organizacji, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse samorządu terytorialnego
Organisation environment, Local government units, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2016 z perspektywy finansów tych podmiotów. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem najważniejszych zmian w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego, które zachodziły w ostatnich latach. Metodologia badania - Złożony obszar badawczy wymaga użycia różnych metod badawczych, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej wykorzystano metody badań niereaktywnych, zastosowano metodę historyczno-porównawczą i metodę analizy dokumentów urzędowych. Wynik - Dokonane analizy pozwoliły wskazać uwarunkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2016 w kontekście finansów tych podmiotów. Zebrane dane świadczą o częstych zmianach w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania. Niestabilne otocznie gospodarcze kształtuje warunki działania gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw. Tym samym oddziałuje w szczególny sposób na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość - Analiza badanej problematyki potwierdza, że na działalność jednostek samorządu terytorialnego oddziałują różnorodne bodźce, których źródłem jest otoczenie gospodarcze. Podlegało ono w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które wymagały reagowania przez podmioty sektora samorządowego i odpowiedzi na rodzące się wyzwania. Działalność jednostek samorządu terytorialnego jest determinowana przez grupę powiązanych ze sobą uwarunkowań. Analiza działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2016 wskazuje, że finanse są podstawową funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego oraz wyznacznikiem realności i powodzenia realizowanych zadań publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this article is to present conditions for the operation of Poland's local government units in the 2007-2016 period from the perspective of these entities' finances. The subject is considered with regard to major changes which took place in the economic environment of local government units in the past few years. Design/methodology/approach - Such a complex study area requires various research methods to be applied in order to achieve the planned goal. The research procedure includes nonreactive research, a comparative historical approach and an analysis of official documents. Findings - The analyses performed revealed the conditions of Polish local government units in 2007-2016 regarding the finances of these entities. The collected data points to frequent changes to the units' economic environment which require that the new challenges be appropriately addressed. An unstable economic setting shapes the conditions of the operations of gminas, cities with powiat rights, powiats and voivodships. Consequently, it uniquely affects the activities of local government units. Originality/value - the analyses of the subject confirm that the operations of local government units are affected by various stimuli coming from the economic environment. For the past few years it underwent dynamic changes that made local government entities react to them and stand up to emerging challenges. Local government units' operations are determined by a group of interrelated conditions. The analysis of the operations of local government units in Poland in 2007-2016 indicates that finances are the foundation of the functioning of each local government unit and an indicator of reality and success of the public tasks performed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Act on Public Finance of 27 August 2009, consolidated text Journal of Laws 2017, item 2077, with further amendments.
  2. Alińska, A., Dworakowska, M. (2015). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. In: A. Alińska, B. Woźniak (Eds.), Współczesne finanse publiczne (pp. 221-295). Warszawa: Difin.
  3. Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., Kozera, A. (2017). Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, pp. 396-405.
  4. Gniadkowski, A. (2016). Rodzina 500 + w Sejmie, akty wykonawcze gotowe - ważne oświadczenie samorządów. Downloaded from: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rodzina-500-w-sejmie-akty-wykonawczegotowe-wazne-oswiadczenie-samorzadow/ (30.03.2018).
  5. Poniatowicz, M. (2016). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, pp. 7-23.
  6. Reports of the Council of Ministers on accomplishment of state budget in 2007-2016. Information on the accomplishment of local government units' budgets.
  7. Sierak, J., Bitner, M., Gałązka, A., Górniak, R. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  8. Sołtyk, P., Dębowska-Sołtyk, M. (2016). Finanse samorządowe. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu