BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różycka Monika (Uniwersytet Szczeciński), Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Cechy homo oeconomicus
Features of Homo Oeconomicus
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 467-476, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Finanse osobiste, Płeć, Kobieta w biznesie, Homo oeconomicus
Personal finance, Gender, Women in business, Homo oeconomicus
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile w funkcjonującej rzeczywistości paradygmat homo oeconomicus, będący decydentem w klasycznej, ortodoksyjnej ekonomii głównego nurtu (mainstream economics), odzwierciedla cechy płci (kobiet) i jakie niesie to implikacje dla gospodarki. Metodologia badania - Eksplikacja koncentruje się na badaniach jakościowych i do realizacji celu wykorzystano wtórne źródła informacji, w tym pozycje bibliograficzne zawierające krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz badania empiryczne. Wynik - Próba nakreślenia problematyki dotyczącej osobistych decyzji w gospodarowaniu i poszukiwanie odpowiedzi, czy na decyzje te mogą mieć wpływ możliwe do wyodrębnienia cechy związane z płcią czy też rolą, której osobie gospodarującej jest ona przypisana. Tak, aby model opisujący decyzje w zarządzaniu finansami osobistymi był jak najbliżej rzeczywistości, co powoduje powstanie obiektywnej wiedzy ekonomiczno-biznesowej dotyczącej procesów gospodarowania. Oryginalność/wartość - Kryterium związane z podziałem na płeć powoduje rozszerzenie i wzbogaca pole rozważań ekonomiczno-biznesowych. Nieuwzględnianie w statystykach płci stanowi mankament sektora przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to try to answer the question how much in the functioning reality the homo oeconomicus paradigm, being the decision-maker in the classical mainstream economics, reflects the characteristics of gender (women) and the implications for the economy. Design/methodology/approach - Explication focuses on qualitative research and secondary sources of information have been used to achieve the goal, including bibliographical entries, including national and foreign literature on the subject, and empirical research. Findings - An attempt to outline the problem of personal decisions in management and the search for answers whether these decisions may be influenced by identifiable gender-related features, or the role that the managing person is assigned to. So that the model describing decisions in personal finance management is as close as possible to reality, which results in objective economic and business knowledge regarding management processes. Originality/value - The criterion related to the division into gender causes the extension and enriches the field of economic and business considerations. Disregarding the gender owner in the statistics is a shortcoming of the enterprise sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beneria, L. (2003). Kobiety i płeć w ekonomii - przegląd zagadnienia. Warszawa: Boell.
 2. Carter, N.M., Henry, C., O'Cinneide, B., Johnson, K. (2006). Female Entrepreneurship: Implications for Education. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 3. Ciechomska, M. (1996). Od matriarchatu do feminizmu. Poznań: Wydawnictwo Brama - Książnica Włóczęgów i Uczonych.
 4. Charkiewicz, E., Łapniewska, Z. (2016). Feminist Economics - A Review of Debates. Melbourne: La Trobe University.
 5. Dopfer, K. (2004). The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Economicus. Journal of Evolutionary Economics, 2 (14), 177-195.
 6. Gatewood, E., Carter, N., Brush, C., Greene, P., Hart, M. (2003). Women Enterpreneurs, their Ventures, and the Venture Capital Industry, An Annotated Bibliography. Stockholm: ESBRI.
 7. Hanson, S. (2003). Geographical and Feminist Perspectives Faced by Enterpreneurs. Geographische Zeitschrift, 91, 1-23.
 8. Hausner, J. (2017). Wartości, normy, dobra. Zarządzanie Publiczne, 1 (39).
 9. Herzog, R. (2003). Płeć a nauka. Krytyka neutralności płci. Kosmos, 1 (52).
 10. Hofstede, G., Hofstede, J.G. (2007). Kultury organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kielos, K. (2014). Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje Cię homo oeconomicus i jak niszczy Twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce. Warszawa: Czarna Owca.
 12. Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala. Ku perspektywie społeczno - kulturowej w edukacji. Forum Oświatowe, 1 (46).
 13. Lisowska, E. (2012). Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy. W: Wiek po Marii Skłodowskiej--Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin. Warszawa: IBN PAN.
 14. Lisowska, E. (2014). Self-employment and Motherhood: The Case of Poland. W: Women's Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis. London: Edward Elgar.
 15. McAdam, M. (2013). Female entrepreneurship. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 16. Miciuła, I. (2014). Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? W: Innowatyka - nowy horyzont, red. M. Jasieński. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu.
 17. Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 858, 269-280.
 18. Morawski, W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Nelson, J.A., Ferber, M. (1993). Beyond Economic Man, Choice or Security? Gender and Definition of Economics. London: Boell Press.
 20. Pakszys, E. (2008). Czy etyka opiekuńcza (ethics of care) jest projekcją zasadniczego doświadczenia kobiet? Colloquia Communia, 1-2, 84-85.
 21. Persky, J. (1995). The Ethology of Homo Oeconomicus. Journal of Economic Perspectives, 1 (28), 221-231.
 22. Raport MPiPS (2014). Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Więcej równości - więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Warszawa: MPiPS.
 23. Reynolds, P., Bygrave, W., Autio, E. (2004). Gem 2003 Executive Report. Babson Park (MA): Babson College.
 24. Rumińska-Zimny, E. (2017). Feministyczna ekonomia - po co i dla kogo? Warszawa: PTE.
 25. Rumińska-Zimny, E. (2014). Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje Cię homo oeconomicus i jak niszczy Twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce. Warszawa: Czarna Owca.
 26. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 27. Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN.
 28. Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Szczepańska, M. (2018). Konsumenci chcą wydawać z głową (raport Euromonitor International). Pobrano z: https://www.pb.pl/konsumenci-chca-wydawac-z-glowa-903278 (18.02.2018).
 30. Thaler, M. (2008). Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=Dz9K25ECIpU (2.01.2018).
 31. Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9 (17).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu