BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Federalizm fiskalny - wady i zalety
Fiscal Federalism - Advantages and Disadvantages
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 477-484, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Federalizm fiskalny, Decentralizacja, Finanse publiczne
Fiscal federalism, Decentralization, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja stanu aktualnej wiedzy na temat wad i zalet federalizmu fiskalnego. Niedawny światowy kryzys finansowy stanowił impuls do weryfikacji dotychczasowej oceny wad i zalet. Metodologia badania - Artykuł bazuje na przeglądzie literatury dotyczącej problematyki federalizmu fiskalnego. Wniosek - Wnioski w ypływające z przeglądu badań na temat federalizmu fiskalnego wskazują na to, że zalety przewyższają nad wadami jedynie, gdy federalizm fiskalny wdrożony jest w warunkach dobrze funkcjonującego systemu instytucjonalnego i gdy istnieje efektywny mechanizm wspomagania najbiedniejszych regionów przez pozostałe, czyli istnieje mechanizm redystrybucji. Oryginalność/wartość - Praca umożliwia zapoznanie się z wynikiem dotychczasowych ustaleń co do bilansu kosztów i korzyści stosowania federalizmu fiskalnego, co stanowi głos w dyskusji na temat wad i zalet zwiększenia autonomii regionów w realizacji zadań państwa czy UE.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the state of current knowledge concerning the advantages and disadvantages of fiscal federalism. The recent global financial crisis was an impulse to verify the current assessment of these advantages and disadvantages. Design/methodology/approach - The article is based on a review of literature on the subject of fiscal federalism. Findings - The conclusions stemming from this review indicate that the advantages exceed the disadvantages only when fiscal federalism is implemented in conditions of a well-functioning institutional system and when there is an effective mechanism for supporting the poorest regions by others, i.e. a mechanism of redistribution. Originality/value - The paper enables getting acquainted with the results of the current arrangements regarding the balance of costs and benefits of using fiscal federalism, which is a voice in the discussion on the advantages and disadvantages of increasing the autonomy of regions in the implementation of state or EU tasks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asatryan, Z., Feld, L.P. (2013). Revisiting the Link Between Growth And FEDERALISM: A Bayesian MODEL AVERAGING APPROACH. ZEW Discussion Papers, 13-049.
 2. Baskaran, T., Feld, L.P., Schnellenbach, J. (2014). Fiscal Federalism, Decentralization and Economic Growth: Survey and Meta-Analysis. Center for Economic Studies & Ifo Institute Working Paper, 4985.
 3. Boadway, R., Tremblay, J.F. (2012). Reassessment of the Tiebout Model. Journal of Public Economics, 96, 1063-1078.
 4. Brooks, J.R. (2014). Fiscal Federalism as Risk-Sharing: The Insurance Role of Redistributive Taxation. Tax Law Review, 68, 89-142.
 5. Brueckner, J.K. (2006). Fiscal Federalism and Economic Growth. Journal of Public Economics, 90, 2107-2120.
 6. Droste, N., Becker, C., Ring, I., Santos, R. (2017). Decentralization Effects in Ecological Fiscal Transfers: A Bayesian Structural Time Series Analysis for Portugal. UFZ Discussion Papers, 3.
 7. Ezcurra, R, Pascual, P. (2008). Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union Countries. Environment and Planning A, 40, 1185-1201.
 8. Evers, M.P. (2015). Fiscal federalism and monetary unions: A quantitative assessment. Journal of International Economics, 97, 59-75.
 9. Feld, L.P. (2014). James Buchanan's Theory of Federalism: From Fiscal Equity to the Ideal Political Order. Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, 14/06.
 10. Hatfield, J.W. (2015). Federalism, Taxation, and Economic Growth. Journal of Urban Economics, 87, 114-125.
 11. Kessler, A., Lessmann, C. (2009). Interregional Redistribution and Regional Disparities: How Equalization Does (Not) Work. Pobrano z: http://www.sfu.ca/~akessler/wp/disparities.pdf.
 12. Kyriacou, A.P., Muinelo-Gallo, L., Roca-Sagalés, O. (2015). Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations. Governance and Economics Research Network Working Paper, A 2015 - 1.
 13. Lessmann, C. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Crosssection and Panel Data. Environment and Planning A, 41, 2455-2473.
 14. Liu, L., Ding, D., He, J. (2017). Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Haze Pollution Decoupling Effects: A Simple Model and Evidence from China. Computational Economics. Pobbrano z: https://doi.org/10.1007/s10614-017-9700-x.
 15. Oates, W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, XXXVZZ, 1120-1149.
 16. OECD (2016). Fiscal Federalism 2016. Making Decentralisation Work. Paris: OECD Publishing.
 17. Rodríguez-Pose, A., Ezcurra, R. (2010). Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from the OECD Countries. Spatial Economics Research Centre Discussion Paper, 0051.
 18. Sharma, C.K. (2012). Beyond Gaps and Imbalances: Re-Structuring the Debate on Intergovernmental Fiscal Relations. Public Administration, 90, 99-128.
 19. Sorens, J. (2014). Does Fiscal Federalism Promote Regional Inequality? An Empirical Analysis of the OECD, 1980-2005. Regional Studies, 48, 239-253.
 20. Tsebelis, G. (2002). Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press.
 21. Tu, B., Tao, X., Guo, N. (2017). Understanding Governmental Spending on Public Cultural Services: Exploring the Effects of Fiscal Decentralization. Theoretical Economics Letters, 7, 709-727.
 22. Weingast, B.R. (2014). Second Generation Fiscal Federalism: Political Aspects of Decentralization and Economic Development. World Development, 53, 14-25.
 23. Yushkov, A. (2015). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russian Experience. Russian Journal of Economics, 1, 404-418.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu