BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Standaryzacja raportowania niefinansowego
Non-financial reporting standardisation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 9-18, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Raportowanie, Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdawczość niefinansowa
Reporting, Integrated reporting, Non-financial reporting
Note
JEL Classification: F2, F6, G1
streszcz., summ.
Abstract
Informacje niefinansowe nie tylko wspomagają interpretację informacji finansowych, lecz także często stanowią niezależne źródło informacji o jednostkach. Istotnym problemem badawczym współczesnej rachunkowości jest określenie zasad raportowania niefinansowego. Celem artykułu jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego. Zastosowano jakościowe metody badawcze: metodę analizy źródeł i krytycznej analizy literatury, metodę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wykazano, że dotychczasowe podejścia do standaryzacji raportowania są niewystarczające, jak również wskazano na zalety podejścia "przestrzegaj lub wyjaśnij", m.in. w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej. (abstrakt oryginalny)

Non-financial information not only helps interpret financial data but often serves as independent source of information about individual operators. Setting up rules for non-financial reporting is a vital research issue in contemporary accounting. This paper analyses different approaches to non-financial reporting and attempts to answer the question whether we need to standardise these approaches, and - if we do - what are potential directions of non-financial reporting standardisation. Qualitative research methods were used, such as: desk research, critical analysis of literature, descriptive and comparative approaches, as well as deductive reasoning. In drawing conclusions evidence has been provided that the up-till-now approaches to the standardisation of reporting have been unsatisfactory and advantages of the "comply or explain" approach have been demonstrated in the context of integrated reporting. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czwarta dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 78/660/ EWG, Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
 2. Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, Dz.U. L 178.
 3. Dyrektywa 2014/95/UE z 22 października 2014 zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. Unii Europejskiej L 330/1.
 4. Rozporządzenie WE nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U., L. 243 z 11.09.202, s. 1
 5. Ustawa z dnia 29września 1994 o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 6. Admiraal M., Nivre R., Turksema R., Reporting on nonfinancial information, "International Journal of Government Auditing" 2009, 36(3), s. 15-20.
 7. Anderson T.D., Uncertainty in action: observing information seeking within the creative processes of scholarly research, "Information Research" 2006, 12(1), s. 283-303.
 8. Barry C.L., User-defined relevance criteria: An exploratory study, "Journal of the American Society for Information Science" 1994, 45(3), s. 149-159.
 9. Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, 92(148), s. 9-28.
 10. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Błażyńska J., Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
 12. Chowdhury S., Forbes G., Landoni M., Uncertainty in information seeking and retrieval: A study in an academic environment, "Information Processing and Management" 2011, 47(2), s. 157-175.
 13. Framework Contract for projects relating to Evaluation and Impact Assessment activities of Directorate General for Internal Market and Services. Disclosure of non-financial information by Companies. Final report December 2011, Centre for Strategy&Evaluation Services, United Kingdom 2013.
 14. ISO 9241-11: 1998, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11: Guidance on usability, International Standard, Geneva.
 15. Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 16. Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, cz. A, Założenia koncepcyjne i wymogi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 18. Murphy L., Hogan R., Financial Reporting of Nonfinancial Information: The Role of the Auditor, "Journal of Corporate Accounting&Finance" 2016, 28(1), s. 42-49.
 19. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 20. "Standard Informacji Niefinansowych" 2017, Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.
 21. Webster F., The International Society Reader, Routledge Taylor&Francis Group, London 2004.
 22. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/ GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf, dostęp: 17.10.2017.
 23. The Integrated Report Framework, www. accaglobal.com, dostęp: 30.10.2017.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu