BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignat Ioana (Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania), Feleaga Liliana (Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania)
Title
The Role of IT in the Logistics Sector: The Impact of DuPont Model on the Profitability of IT Companies
Rola IT w sektorze logistycznym: wpływ modelu DuPonta na rentowność przedsiębiorstw IT
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 191-203, rys., tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Łańcuch dostaw
Information Technology (IT), Enterprise profitability, Return on equity (ROE), Supply chain
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: Technologia IT jest obecna we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, od komunikacji z dostawcami, poprzez proces produkcyjny aż po dostawy do klientów. Dodatkowo, IT ma pozytywny wpływ na pracę łańcucha dostaw. W tym kontekście ważne jest, aby sektor IT przeżywał pozytywną ewolucję, to znaczy, aby firmy IT były zyskowne oraz kontynuowały swoją działalność na rynku i były w stanie dostarczać potrzebnych narzędzi dla sektora logistycznego. Celem niniejszej pracy była analiza zyskowności przedsiębiorstw IT oraz identyfikacja czynników na nią wpływających. Istotność tych badań w kontekście sektora logistycznego opiera się na fakcie, że informacja technologiczna jest kluczowym aspektem strategicznym dla dostawców usług logistycznych i dlatego ważnym jest utrzymanie pozytywnej ewolucji sektora IT. Metody: W pracy zastosowano analizę regresji, wychodząc od czynników modelu DuPonta a następnie uzupełniając o czynnik zidentyfikowany przy użyciu metody Stepwise. Wyniki: Wyniki wskazują, że na zyskowność rumuńskich przedsiębiorstw IT ma wpływ marża netto, wskaźnik rotacji, dźwignia finansowa oraz wzrost sprzedaży. Wnioski: Zyskowność badanych przedsiębiorstw jest uwarunkowana zdolnością generowania dochodu netto w oparciu o realizowaną sprzedaż (oraz pośrednio przez zarządzanie kosztami), wydajnością wykorzystania posiadanych zasobów, źródłem finansowania zasobów oraz wielkością sprzedaży. Prezentowane wyniki są istotne dla zarządzania finansowego, zarówno dla inwestorów jak i naukowców, oferując informacje na temat czynników, które należy kontrolować w celu uzyskania zyskowności przedsiębiorstwa IT w Rumunii. Istotność uzyskanych wyników dla sektora logistycznego należy zinterpretować następująco: znajomość ewolucji rynku IT w kraju oraz czynników wpływających na zyskowność daje przewagę z punktu widzenia aspektów logistycznych i dostarcza niezbędnych informacji w sytuacjach niepewnych. Dalsze badania powinny obejmować analizę korelacji pomiędzy ewolucją przedsiębiorstw IT oraz sektora logistycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu praca dotycząca poziomu przemysłu IT w Rumunii, nowość i oryginalność prezentowanej pracy jest reprezentowana poprzez jej realizację na poziomie tego rynku. (abstrakt oryginalny)

Background: The information technology (IT) is presented in all levels of the supply chain, from the communication with suppliers, through the manufacture process and until the delivery to clients. Moreover, IT has a positive effect on the performance of the supply chain. In this context, it is important for the IT sector to register a positive evolution, in other words it is important that the IT companies to be profitable and to continue to exist on the market ensuring the provision of the necessary tools for the logistic sector. Therefore, the objective of this paper was to analyze the profitability of the IT companies and to identify which factors impact it. The importance of our study in the context of the logistic sector can be sustained by the fact that technology information constitutes a crucial strategic aspect for the logistics service providers and it is important to maintain a positive evolution of the IT sector. Methods: There was used a regression analysis which started from the factors of the DuPont model and afterwards supplemented by one factor identified based on the Stepwise method. Results: The results show that the profitability of the Romanian IT companies is influenced by the Net Profit Margin, the Asset Turnover, the Financial Leverage and the Sales Growth. Conclusions: More exactly, the profitability of these companies is impacted by the capacity to generate net income based on the sales performed (and indirectly by the management of the costs), the efficiency with which the assets are used in order to generate revenues, the financing source of the assets and by the growth of the sales volume. Our results may present importance for the financial management, investors and researches offering insights about the factors which should be observed in order to improve the profitability of an IT entity from Romania. The importance of this study for the logistics sector can be interpreted as following: knowing which is the evolution of the IT market from a country and which factors impact the profitability of it represents an asset from the point of view of the logistics aspects, as there can be provided insights in case that the continuity for the tools needed is uncertain. Future research direction may imply the analysis of the correlation between the evolution of the IT companies and the logistic sector. Considering the fact that, as far as we know, no similar study was performed at the level of the Romanian IT industry, the novelty and originality of the research is represented by the performance of the research at the level of this market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akben-Selcuk E., 2016. Does firm age affect profitability? Evidence from Turkey. International Journal of Economic Sciences. 5(3), 1-9. RePEc:sek:jijoes:v:5:y:2016:i:3: p:1-9
 2. Akinyomi O.J., Olagunju A., 2013. Effect of Firm Size on Profitability: Evidence from Nigerian Manufacturing Sector. Prime Journal of Business Administration and Management, 3(9), 1171-1175.
 3. Avdalović S.M., 2018. Impact of firm specific factors on profitability of industrial grinding companies. Economics of Agriculture, 65 (2), 493-501. http://doi.org/10.5937/ekoPolj1802493M
 4. Burja V., Marginean R., 2014. The study of factors that may influence the performance by the DuPont analysis in the furniture industry, Procedia Economics and Finance, 16, 213-223. http://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00794-1.
 5. Delen D., Kuzey C., Uyar A., 2013. Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach. Expert Systems with Applications, 40(10), 3970-3983. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.012
 6. Deloof M., 2003. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?. Journal of Business&Accounting, 30(3-4), 573-587. http://doi.org/10.1111/1468-5957.00008
 7. Denčić-Mihajlov K., 2013. Impact of accounts receivable management on the profitability during the financial crisis: evidence from Serbia, available online at http://www.asecu.gr/files/9th_conf_files/de ncic-mihajlov.pdf [Accessed 10 October 2018].
 8. Hatem B.S., 2014. Determinants of firm performance: a comparison of European countries. International Journal of Economics and Finance, 6(10), 243-249. http://doi.org/10.5539/ijef.v6n10p243
 9. Ikechukwu O.I. Nwakaego D.A., 2015. The Effect of Receivable Management on the Profitability of Building Materials/Chemical and Paint Manufacturing Firms In Nigeria. Journal of Research in Humanities and Social Science, 3(10), 01-06.
 10. Kharatyan D., Lopes J., Nunes A., 2017. Determinants of return on equity: evidence from NASDAQ 100, available online at https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/14213/1/Determinants_ROE_Nasdaq 100.pdf [Accessed 10 October 2018].
 11. Mbula K.J., Memba S.F., Njeru A., 2016. Effect of Accounts Receivable on Financial Performance of Firms Funded By Government Venture Capital in Kenya. IOSR Journal of Economics and Finance, 7(1), 62-69.
 12. Miraldes T., Azevedo G.S., Charrua-Santos F.B., Mendes L.A., Oliveira M.J.C., 2015. IT applications in logistics and their influence on the competitiveness of companies/supply chains, Scientific Annals of the ‟Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi Economic Sciences, 62 (1), 121-146, http://doi.org/10.1515/aicue-2015-0009
 13. Mulchandani K., Mulchandani K., 2016. Impact of internal factors on profitability of selected listed gold loan companies in India. International Journal of Applied Research 2016; 2(4): 85-91.
 14. Narware P.C., 2010. Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia. International Journal of Business and Management, 5(11), 140-147.
 15. Padachi K., 2006. Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms' Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms. International Review of Business Research Papers, 2(2), 45-58.
 16. Pervan M., Pervan I., Ćurak M., 2017. The Influence of Age on Firm Performance: Evidence from the Croatian Food Industry. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2017, 1-10. http://doi.org/10.5171/2017.618681
 17. Raza A., Farooq U., 2017. Determinants of Return on Equity: Evidence from the Cement Industry of Pakistan. KASBIT Journal of Management & Social Science, 10, 106-119.
 18. Sauvage T., 2003. The relationship between technology and logistics third-party providers, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(3), 236-253, http://doi.org/10.1108/09600030310471989
 19. Vintila G., Gherghina S. C., Nedelescu M., 2014. The effects of ownership concentration and origin on listed firms' value: empirical evidence from Romania. Romanian Journal of Economic Forecasting, 12 (3), 51-71.
 20. Yee S., 2005. Impact analysis of customized demand information sharing on supply chain performance. International Journal of Production, 43, 16, 3353-3373, http://doi.org/10.1080/00207540500095779
 21. Wieczerniak S., Cyplik P., Milczarek J., 2017. Root Cause Analysis Methods As A Tool Of Effective Change, Business Logistics in Modern Management, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Croatia, 17, 611-627.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.326
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu