BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Adam (Uniwersytet Morski w Gdyni), Brychcy Maja (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Title
Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta
Car Sharing as a Vehicle for Sustainable Mobility: the Case of Tricity
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 43-56, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Równowaga, Ekonomia współdzielenia, Transport
Balance, Sharing economy, Transport
Note
JEL Classification: R40, R42
streszcz., summ.
Company
Traficar
Traficar
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Równoważenie mobilności staje się obecnie bardzo istotnym elementem rozwoju miast. Potrzeba zmian oraz zmiana podejścia mieszkańców do posiadania prywatnych pojazdów powodują, że carsharing może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych. Carsharing jest systemem współdzielenia pojazdów, który funkcjonuje w Europie i na świecie od lat 70. XX wieku, z kolei w Polsce jest wciąż bardzo młodym i mało znanym rozwiązaniem. Celem artykułu jest omówienie roli carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy Traficar w Trójmieście. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie trójmiejskich klientów tej firmy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę, że rozwój carsharingu w Trójmieście przyczynia się do częstszego korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu. Ponadto badanie wykazało, że trójmiejski carsharing jest pozytywnie oceniany przez jego użytkowników i stymuluje zmianę zachowań mieszkańców w zakresie mobilności. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, making mobility sustainable is an essential issue to all cities. The need for changes and evolving attitude of residents to owning a car give car sharing schemes an opportunity to play a vital role in urban areas. Car sharing is a system within which cars are shared by different users. It emerged in Europe and in the world already in the 1970 s but in Poland is still a very new and not commonly known arrangement. The paper discusses the role of car sharing in making urban mobility more sustainable and analyses the performance of Traficar company operating in Tricity (Poland). The study was conducted based on a questionnaire on a sample of the company's customers in Tricity. Results of the study have confirmed the hypothesis that car sharing in Tricity encourages residents to more often avail themselves of innovative and sustainable forms of transport. Moreover, the study has shown that car sharing in Tricity is positively assessed by the users and stimulates changes in mobility-related behaviour of the local population. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bator F., The anatomy of market failure, Oxford 1958.
 2. Brychcy M., Rola carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2018. [praca magisterska]
 3. Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
 4. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM (2007) 551.
 5. Liberadzki B., Transport: popyt - podaż - równowaga, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 1998.
 6. Mallus M. (red.), Dynamic Carpooling in Urban Areas: Design and Experimentation with a Multi-Objective Route Matching Algorithm, "Sustainability" 2017, nr 9(254).
 7. Millard-Ball A., Car-sharing: Where and how it succeeds, TCRP Report 108, 2005.
 8. Radzimski A., Transport zbiorowy oraz car sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 12.
 9. Stangel M., Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 10. Chełchowska O., Traficar uruchamia usługę w Trójmieście, 27.10.2017 r., https://media.traficar.pl/22390-traficar-uruchamia-usluge-w-trojmiescie [dostęp: 11.06.2018].
 11. Dudko P., Traficar rośnie w Trójmieście, 27.04.2018 r., https://media.traficar.pl/30653-traficar- -rosnie-w-trojmiescie [dostęp: 11.06.2018].
 12. Traficar, www.traficar.pl, [dostęp: 11.06.2018].
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu