BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwardoń-Kuchciak Olga (Uniwersytet Łódzki), Lipińska-Grobelny Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wielowymiarowa ocena skuteczności metod doboru personelu : badania pilotażowe
The Multidimensional Evaluation of the Effectiveness of the Personnel Selection Methods : Pilot Studies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 85-99, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Metody doboru kadry kierowniczej, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Employees' recruitment, Methods of selecting the executives, Pilot studies, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosowanie sprawdzonych metod doboru personelu stanowi ważny czynnik sukcesu rekrutacyjnego. Celem poniższego opracowania była prezentacja wyników oceny skuteczności popularnych narzędzi rekrutacyjnych. Jako kryteria porównania przyjęto: skuteczność, wieloaspektowość, miarodajność, rzetelność i sprawiedliwość. W badaniach wykorzystano specjalnie zaprojektowaną wielowymiarową skalę w postaci dyferencjału semantycznego, która daje możliwość ilościowego pomiaru zmiennych. Z otrzymanych danych wynika, że za najbardziej sprawiedliwą, miarodajną, rzetelną oraz skuteczną w wymiarze ogólnym rekruterzy uznali ćwiczenia praktyczne. Na dalszych pozycjach znalazły się Assessment Centre (AC), wywiad oraz testy psychologiczne. Najniższa ogólna ewaluacja skuteczności odnosiła się do kwestionariusza osobowego oraz dokumentów aplikacyjnych. Uzyskane wyniki potwierdzają rezultaty badań prowadzonych w innych krajach, co dowodzi uniwersalności i trwałości oceny różnych narzędzi doboru personelu. (abstrakt oryginalny)

The use of highly-rated methods of personnel selection is an important factor of recruitment success. The purpose of the following study was to present the results of the effectiveness assessment of the most popular recruitment tools. The following criteria were used as comparison criteria: effectiveness, multi-aspect, reliability, fairness. In the research was used a specially designed multidimensional scale in the form of a semantic differential that gives the possibility of quantitative measurement of variables. The obtained data show that recruiters considered work samples as the most fair, reliable and effective. Lower assessment referred to the Assessment Center. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna & Wolters Kluwer business.
 2. Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (2014), Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 3. Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 4. Czarnecka A., Peryga A. (2014), Metody doboru pracowników - trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 15.
 5. Dale M. (2013), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 6. Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S. (2010), Ewaluacja talentu, Warszawa, Wolters Kluwer.
 7. Hunter J. E., Hunter R. F. (1984), Validity and utility of alternative predictors of job performance, Psychological Bulletin, vol. 96, nr 1.
 8. Furnham A. (2008), HR Proffesionals' beliefs about, and knowledge of, assessment techniques and psychometric tests, International Journal of Selection and Assessment, tom 3.
 9. Ingram T. (2006), Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (48).
 10. Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? (2017/2018), dostęp 29 sierpnia 2018, < http://www.manpowergroup.pl/wpcontent/uploads/2018/08/NiedoborTalentow_2018_Polska.pdf >.
 11. Jarecki W. (2012), Rekrutacja pracowników, Szczecin, Economicus.
 12. Kawka T., Listwan T. (2004), Pozyskiwanie pracowników, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 13. Lichtarski J. M. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (58).
 14. Lipińska-Grobelny A. (2010), Rola testów psychologicznych w ocenie przydatności zawodowej kandydatów do pracy, w Góral Z. (red.), Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Warszawa, Wolters Kluwer.
 15. McCarthy J. M. (2002), Structures Interviews and the Assessment Centre: Issues of Construct and Criterion-Related Vadility, < http://www.assessmentcentre.org/2002/ >.
 16. McDaniel M. A., Hartman N. S., Whetzel D. L., Grubb III W. L. (2007), Situational judgment tests, response instructions, and validity: a meta-analysis, Personnel Psychology, vol. 60 (1).
 17. Marek J. (2008), Pozyskiwanie i dobór personelu: kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Warszawa, Difin.
 18. Osgood C. E., Suci D. J., Tannenbaum P. H. (1957), The measurement of meaning, Urbana, University of Illinois Press.
 19. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, PWE.
 20. Pocztowski A. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 21. Prokopowicz P. (2016), Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach, Warszawa, Wolters Kluwer.
 22. Schmidt F. L., Hunter J. E. (1998), The validity and utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings, Psychological Bulletin, nr 2.
 23. Sajkiewicz A. (1999), Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa, Poltext.
 24. Suchar M. (2005), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa, C.H. Beck.
 25. Witkowski T. (2007), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 26. Wood R., Payne T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu