BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Jerzy (Uniwersytet Gdański), Gierusz Maciej (Uniwersytet Gdański)
Title
Polish GAAP as Part of the Globalization Process
Polska rachunkowość jako część procesu globalizacji
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 29-38, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Modele rachunkowości, Rachunkowość, Harmonizacja
Models of accounting, Accounting, Harmonisation
Note
JEL Classification: M41
summ., streszcz.
Abstract
W artykule opisano rozwój polskiej rachunkowości od początku lat 90. XX w. do dnia dzisiejszego w kontekście harmonizacji. Wyjaśniono, że zmiany były kształtowane przez dwa źródła międzynarodowych regulacji: MSSF i dyrektywy Unii Europejskiej. W efekcie polska rachunkowość reprezentuje model mieszany, łącząc w sobie cechy zarówno rozwiązań anglo-amerykańskich, jak i kontynentalnych.(abstrakt oryginalny)

The article describes the evolutionary stages of Polish GAAP from the early 1990s to the present day in the context of basic harmonization trends. It explains that the developments have been shaped by two groups of international regulation, IFRS and the European Union directives. As a result, Polish GAAP represents an example of a mixed model accounting including features of both Anglo-American and Continental regulation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting Act dated 29 September 1994 (Journal of Laws, 1994, no. 121, item 591 with subsequent changes).
 2. Alexander, D., Archer, S., European Accounting Guide, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1995.
 3. Amendments to Accounting Laws Act dated 9 november 2000 (Journal of Laws, 2000, no. 113, item 1186).
 4. Amendments to Accounting Laws Act dated 16 December 2005 (Journal of Laws, 2005, no. 267, item 2252).
 5. Amendments to Accounting Laws Act dated 11 July 2014 (Journal of Laws, 2014, item 1100).
 6. Amendments to Accounting Laws Act dated 23 July 2015 (Journal of Laws, 2015, item 1333).
 7. Bek -Goik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 8. Błażyńska J., Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
 9. Dadacz J., Uproszczenia rachunkowości jednostek "mikro", Rachunkowość, no 9/2014.
 10. Gierusz J., Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [in:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, J.Gierusz, M. Gierusz (red), ODDK, Gdańsk 2017.
 11. Gierusz J., Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk 2001.
 12. Ignatowski R., Początki i rozwój światowej harmonizacji rachunkowości - droga do powstania IASC, [in:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, I. Sobańska, P. Kabalski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 13. Jaruga A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standardyzacja, [in:] Międzynarodowa regulacja rachunkowości, A. Jaruga (red), C.H. Beck, Warszawa 2002.
 14. Kędzior M., Krasodomska J., Unia Europejska i dyrektywy z zakresu rachunkowości, [in:] Globalne uwarunkowania rachunkowości, K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska (red), PWE, Warszawa 2013.
 15. Krasodomska J., Standardyzacja, harmonizacja, unifikacja czy konwergencja, [in:] Globalne uwarunkowania rachunkowości, K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska (red), PWE, Warszawa 2013.
 16. Michalak M., Globalizacja a kształt systemów rachunkowości, [in:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, J. Gierusz, M. Jerzemowska, T Martyniuk (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 17. Migdała-Warchoł A., Specyfika systemu rachunkowości krajów reprezentujących model anglosaski i kontynentalny na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec, [in:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Kaszuba - Perz A., E. Nowak (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 18. Orzeszko T., Reforma polskiej rachunkowości jako przejaw globalizacji, [in:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, J. Gierusz, M.Jerzemowska, T. Martyniuk (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 19. Surdykowska St., Rachunkowość międzynarodowa, Zakorzyce, Kraków 1999.
 20. Tax Obligations Act dated 19 December 1980 (Journal of Laws, 1980, no. 27, item 111 with subsequent changes).
 21. Walińska E., "Kroki milowe" w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [in:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, J. Sobańska, P. Kabalski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.29-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu