BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuna-Marszałek Anetta (University of Lodz, Poland), Marszałek Jakub (University of Lodz, Poland)
Title
Green Bonds - Trends and Development Perspectives
Obligacje zielone - trendy i perspektywy rozwoju
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 39-47, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Obligacje, Inwestycje ekologiczne, Rynek globalny, Ekologia, Zmiany klimatyczne, Zielone obligacje
Bonds, Ecological investments, Global market, Ecology, Climate change, Green bond
Note
JEL Classification: F21; G15; O13; O16; Q50
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zmian, jakie zachodzą na rynku obligacji zielonych. Na próbie 1202 obligacji zarejestrowanych w bazie Thomson Reuters Eikon przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystującą miary korelacji, test istotności różnic oraz podstawowe statystyki deskryptywne. Przeprowadzone badanie wskazuje na coraz większy udział emitentów korporacyjnych, wzrost zróżnicowania celu emisji oraz walut, w których denominowane są obligacje. Wykazano niewielką zależność pomiędzy czasem zapadalności a oferowanym kuponem czy YTM. W porównaniu do podobnych niezielonych obligacji są one emitowane na krótszy czas, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie portfelem inwestora.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify changes on the green bond market. Using a sample of 1,202 bonds registered in the Thomson Reuters Eikon database, a statistical analysis using correlation measures, a test of significance of differences and basic descriptive statistics was carried out. The study finds an increasing share of corporate issuers and an increase in the diversification of the purpose of issuance and the currencies in which the bonds are denominated. There is a small correlation between maturity and the offered coupon or YTM. Compared to similar non-green bonds, they are issued for a shorter time, allowing for more flexible management of the investor's portfolio. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Calder A., Kolodzie M., Green Bonds, RBC Capital market. Report, 4. April 2017.
 2. Chesney M., Environmental Finance and Investments, Springer 2016.
 3. Chiang J., Growing the US green bond market, California State Treasurer, California 2017.
 4. Ehlers T., Packer F., Green bond finance and certification, "BIS Quarterly Review", September 2017, pp. 89-104.
 5. Global and European Green Finance Policy Directory, December 2017.
 6. Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options, OECD, ICMA, CBI, GFC of China Society for Finance and Banking, 2016.
 7. Greening India's Financial Market: How Green Bonds Can Drive Clean Energy Deployment, Interim Report, April 2016.
 8. Nassiry D., Green Bond Experience in the Nordic Countries, "ADBI Working Paper Series" No. 816, March 2018, pp. 1-26.
 9. OECD, Green bonds: mobilising the debt capital markets for a low-carbon transition. Policy perspectives, OECD Publications 2015.
 10. OECD, Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, Green Finance and Investment, Paris 2017.
 11. Realizing Infrastructure-scale Finance in the Green Bond Market: Scoping Trends, FREE Policy Brief Series 2016.
 12. Shishlov I. et. al., Environmental integrity of green bonds: stakes, status and next steps, Green Bonds Research Program Work Package 2, Institute for Climate Economics 2018.
 13. The potential of green bonds. A Climate Finance Instrument for the Implementation of Nationally Determined Contributions, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn 2017.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.39-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu