BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogonowski Piotr (Kozminski University, Warszawa, Poland), Madziński Maciej (Kozminski University, Warszawa, Poland)
Title
Project Management Maturity in Companies Operating on Polish Logistics Market
Dojrzałość zarządzania projektami w firmach logistycznych działających w Polsce
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 223-235, rys., tab., wykr., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Przedsiębiorstwo logistyczne
Project management, Logistics enterprise
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: Złożoność i niepewność współczesnego świata zachęca firmy do używania współczesnych praktyk zarządzania projektami. Analiza dojrzałości zarządzania projektami pozwala ocenić jak dobrze firmy są przygotowane do prowadzenia projektów. Główną motywacją dla niniejszego artykułu była niedostępność badań nt. poziomu dojrzałości zarządzania projektami na polskim rynku logistycznym. W artykule autorzy opisują badanie, które dotyczy tego tematu i które zostało przeprowadzone w firmach logistycznych działających w Polsce. Metody: Jako metoda badawcza wybrane zostało podejście ilościowe przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej. Przeprowadzono badanie w 60 największych firmach logistycznych działających w Polsce (według przychodu), otrzymując 13 odpowiedzi, z których 12 zostało wykorzystanych. Wyniki i wnioski: W postrzeganiu ankietowanych menedżerów, firmy logistyczne działające na polskim rynku funkcjonują w zmiennym i niepewnym otoczeniu, z wyraźną potrzebą wdrażania zmian i realizacji projektów. Wydawałoby się, że z tego powodu badane firmy będą dojrzałe w zarządzaniu projektami lub zarządzaniu innowacjami, jednak nasze badania wykazały, że jest inaczej. Dojrzałość zarządzania projektami jest nadal w fazie rozwoju, a zarządzanie innowacjami praktycznie nie istnieje, co pokazuje, że polskie firmy logistyczne są obecnie w bolesnym procesie "uczenia się zarządzania projektami przez doświadczenie". (abstrakt oryginalny)

The complexity and uncertainty of the modern world encourage companies to use nowadays project management practices. Research of project management maturity allows assessing how well companies are prepared to run projects. The main motivation behind the article was lack of project management maturity assessment on the Polish logistic market. In the article, the authors describe research that gives an overview of the subject which was conducted in logistics companies operating on the Polish market. Methods: Quantitative approach delivered by an online survey was chosen as a method of research. Purposive sampling research strategy was used. Researchers surveyed 60 biggest logistics companies operating on the Polish market (according to revenue) receiving 13 responses from which 12 were used. Results and Conclusion: In the perception of responding managers from the biggest logistics companies operating on the Polish market, they are functioning in a volatile and uncertain environment with a strong need for successful changes and project implementation. Even though one could think that therefore researched companies are mature in the project management or the innovation management area, our research showed otherwise. Project management maturity is still in development phase and innovation management is nearly non-existing, which shows that logistic companies operating on the Polish market are in painful process "learning of project management by experience". (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdullah M.I., et al. "Drivers of green supply chain management." LogForum 14.4, 2018, https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297.
 2. Ali, A.S.B., Anbari F.T., Money W.H., 2008. Impact of organizational and project factors on acceptance and usage of project management software and perceived project success. Project Management Journal 39.2, 5-33. https://doi.org/10.1002/pmj.20041.
 3. Augier M., Teece D.J., 2009. Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy and economic performance. Organization science 20.2, 410-421. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0424.
 4. Backlund F., Chronéer D., Sundqvist E., 2014. Project Management Maturity Models - A Critical Review: A Case Study within Swedish Engineering and Construction Organizations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 837-846. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.094.
 5. Biernat-Jarka A., 2014. Zarządzanie projektem logistycznym w przedsiębiorstwie [Management of logistic Project in the company], Logistyka (4), 3495-3496.
 6. Brdulak H., 2018. Ranking firm TSL. 23. edycja rankingu firm TSL [Ranking of TSL companies]. Gazeta Prawna 118, available on-line: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2018/index.html [access 03.01.2019].
 7. Brookes N., Butler M., Dey P., Clark R., 2014. The use of maturity models in improving project management performance: An empirical investigation, International Journal of Managing Projects in Business, 7, 2, 231-246, https://doi.org/10.1108/IJMPB-03-20130007.
 8. Cooke Davies T., 2004. Project management maturity models. The Wiley guide to managing projects, 1234-1255. https://doi.org/10.1002/9780470172391.ch49.
 9. Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014. Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej [Impacts of environmental turbulence on the organizational renewal processes effectiveness]. Organizacja i Kierowanie 1A.
 10. Dai, C.X., Wells W.G., 2004. An exploration of project management office features and their relationship to project performance., International Journal of Project Management 22.7, 523-532. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2004.04. 001.
 11. de Oliveira, Valadares M.P., McCormack K., Trkman P., 2012. Business analytics in supply chains-The contingent effect of business process maturity. Expert Systems with Applications 39.5, 5488-5498. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.11.073.
 12. Dobbs E.M., 2014. Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of industry analysis templates. Competitiveness Review 24.1, 32-45. https://doi.org/10.1108/CR-06-2013-0059.
 13. Fawcett S.E., et al., 2006. Organizational commitment and governance for supply chain success. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 36.1 22-35. https://doi.org/10.1108/09600030610642913.
 14. Firlej K., 2007. Modele systemów zarządzania-model Levitt'a i Wattermana w ujęciu holistycznym [Models of management systems - Levitt and Watterman models]. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7315.
 15. Foster Jr, S.T., Wallin C., Ogden J., 2011. Towards a better understanding of supply chain quality management practices. International Journal of Production Research 49.8, 2285-2300. https://doi.org/10.1080/00207541003733791.
 16. Galanakis K., 2006. Innovation process. Make sense using systems thinking. Technovation 26.11, 1222-1232. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005. 07.002
 17. Goździewska-Nowicka A., Antoszak P., 2017. Zarządzanie projektami logistycznymi w branży TSL-czynniki sukcesu i analiza zagrożeń [Management of logistics Project in TSL branch - factors of sucess and analysis of threats], Marketing i Rynek 7/2017, 223-234.
 18. Górecki J., 2015. Maturity of project management in Polish and foreign construction companies. Foundations of Management, 7(1), 71-82, https://doi.org/10.1515/fman-2015-0026.
 19. Görög M., 2016. A broader approach to organisational project management maturity assessment", International Journal of Project Management, 34, 8, 1658-1669., https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08. 011.
 20. Hadas L., Stachowiak A., Cyplik P., 2011. Decision making model in integrated assessment of business-environment system- a case study. Information technologies in environmental engineering: New trends and challenges, Book Series: Environmental Science and Engineering: Environmental Engineering, 419-429.
 21. Hornstein H.A., 2015. The integration of project management and organizational change management is now a necessity. International Journal of Project Management 33.2, 291-298, https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.08. 005.
 22. Ibbs W.C., Kwak Y.H., 2000. Assessing Project Management Maturity, Project Management Journal 31(1), 32-43. https://doi.org/10.1177/875697280003100106.
 23. Jelonek D., Nowakowska-Grunt J., Ziora L., 2014. The Assessment of Construction Project Management Maturity Level in the Silesian Region in Poland., Advanced Materials Research, 1020, 796-802. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ AMR.1020.796.
 24. Kisperska-Moroń D., 2008. Żywe łańcuchy dostaw jako przedmiot zarządzania projektem. [Living supply chains as the subject of Project managmenet]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 11 Zarządzanie projektami logistycznymi 51-61.
 25. Kontoghiorghes C., Awbre S.M., Feurig P.L., 2005. Examining the relationship between learning organization characteristics and change adaptation, innovation, and organizational performance. Human resource development quarterly 16.2 185212. https://doi.org/10.1002/hrdq.1133.
 26. Lahti M., Shamsuzzoha A.H.M., Helo P., 2009. Developing a maturity model for Supply Chain Management. International Journal of Logistics Systems and Management 5.6, 654-678.
 27. Lam R., 2011. Organizational Readiness and Change Management in the Cloud Age. Cloud Computing: Principles and Paradigms 549-572. https://doi.org/10.1002/9780470940105.ch22.
 28. Larson, W.E., Gray C.F., 2015. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide. Project Management Institute.
 29. Mavondo F.T., Chimhanzi J., Stewart J., 2005. Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European journal of marketing 39.11/12, 1235-1263. https://doi.org/10.1108/03090560510623244.
 30. Obolensky N., 2017. Complex adaptive leadership: Embracing paradox and uncertainty. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315264929.
 31. Parker D., et al., 2013. Integration of projectbased management and change management: Intervention methodology. International Journal of Productivity and Performance Management 62.5, 534-544. https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-20120108.
 32. Prajogo D.I., Ahmed P.K., 2006.. Relationships between innovation stimulus, innovation capacity, and innovation performance. R&D Management 36.5. 499515, https://doi.org/10.1111/j.14679310.2006.00450.x.
 33. Prajogo D., Olhager J., 2012. Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics 135.1, 514-522, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.09.001.
 34. Rodriguez L., Da Cunha C., 2018. Impacts of big data analytics and absorptive capacity on sustainable supply chain innovation: a conceptual framework. LogForum 14, 151161, https://doi.org/10.17270/J.LOG.267.
 35. Spałek, S., 2015. Establishing a Conceptual Model for Assessing Project Management Maturity in Industrial Companies, International Journal of Industrial Engineering, 22(2), 301-313.
 36. Terence J., Cooke-Davies, Arzymanow A., 2003. The maturity of project management in different industries: An investigation into variations between project management models, International Journal of Project Management, Volume 21, Issue 6, 471-478, https://doi.org/10.1016/S02637863(02)00084-4.
 37. Witkowski J., Rodawski B., 2007. Pojęcie i typologia projektów logistycznych [Concept and typology of logistics Project]. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 3, 26.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.324
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu