BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuchowski Wiktor (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Title
Attempt of Warehouses Classification from the Point of View of Future Users
Próba klasyfikacji magazynów z punktu widzenia przyszłych użytkowników
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 249-254, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Magazynowanie
Storage
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: Przedsiębiorcy zamierzający wynająć lub zakupić obiekt magazynowy mają trudności z porównaniem dostępnych alternatyw. Powierzchnia, kubatura lub liczba doków przeładunkowych nie są wystarczającymi czynnikami do podjęcia decyzji. Celem pracy jest stworzenie podstaw dla zbudowania międzynarodowego systemu oceny przydatności powierzchni magazynowych z punktu widzenia przyszłych inwestorów. Metody: Przeprowadzony został przeglądu literatury pod kątem podziału magazynów. Następnie, wykorzystując analizę porównawczą, zestawione zostały zidentyfikowane podziały. Wyniki: W tabeli końcowej zaproponowano zestaw parametrów i ich wartości dla trzech różnych klas magazynowych. Przedstawione parametry podziału są propozycją wstępną. Wnioski: Założeniem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji na temat podziału obiektów magazynowych na klasy, co ostatecznie doprowadzi do krystalizacji podziału, użytecznego dla przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)

Background: Businessmen intending to rent or purchase a warehouse facility find it difficult to compare them. Surface area, cubic capacity or the number of reloading docks are not sufficient factors to make a decision. The aim of this paper is to provide a basis for the creation of international system of evaluation of warehouses from the point of view of future investors. Methods: A literature review was carried out in terms of magazine division. Then, using comparative analysis, the identified divisions were collated. Results: The set of parameter and their values for three different warehouse classes are suggested in the final table. The presented parameters of the division are a preliminary proposal of the possible classification system of warehouses. Conclusions: The assumption of this publication is to start a discussion on the division of warehouse facilities into classes, which will ultimately lead to crystallization of the division, useable for businessmen during the investment process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieringer A., Müller L., 2018. Integration of Internet of Things, technologies in warehouses , Master Thesis, Jönköping University http://www.diva-portal.org/smash/get/diva 2:1216153/FULLTEXT01.pdf
  2. Culler D., Long J., 2016. A Prototype Smart Materials Warehouse Application Implemented Using Custom Mobile Robots and Open Source Vision Technology Developed Using EmguCV, Procedia Manufacturing, 5, 2016, 1092-1106, http://doi.org/10.1016/j.promfg.2016.08.08 0.
  3. Hrach Ch., Alt R., 2018. Functional service description on service marketplaces, Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2018, Lüneburg, Germany, http://mkwi2018.leuphana.de/wpcontent/uploads/MKWI_128.pdf.
  4. Joszczuk K., Jakie cechy powinny posiadać obiekty magazynowe, aby mogły zostać zaliczone do klasy "A"? [What features should a warehouse have to be classified as object of class A?], www.industrialgo.pl, access 15.12.2018.
  5. Knight Frank Company, Classification warehouse, http://bachfest-leipzig.com, access 15.12.2018 .
  6. Prakash N., Prakash D., 2018. Issues in Data Warehouse Requirements Engineering. In: Data Warehouse Requirements Engineering. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-10-70198_3.
  7. Ulińska M., 2018 Magazyn w pigułce [Warehouse in a pill], www.edu.trans.eu, access 15.12.2018.
  8. van den Berg, J.P., Zijm W.H.M., 1999 Models for warehouse management: Classification and examples, International Journal of Production Economics, 59, 1-3, March 1999, 519-528, http://doi.org/10.1016/S09255273(98)00114-5.
  9. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., 2009. Infrastruktura magazynowa i transportowa, [Infrastructe of warehouses and transport]. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. ISBN 978-83-925896-3-1.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.330
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu