BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Maciej (University of Lodz, Poland)
Title
Risk Factors Affecting Relations with Suppliers
Czynniki związane z ryzykiem wpływające na relacje z dostawcami
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 255-263, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Relacje dostawca-odbiorca, Ryzyko
Supplier-recipient relations, Risk
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: W ostatnim okresie coraz więcej przedsiębiorstw międzynarodowych wdraża strategie oparte na koncepcji zarządzania ryzykiem. Przedsiębiorstwa te, gdy oceniają i te kwalifikują swoich dostawców wykorzystują wymagania standardów zarządzania jakością, standardów zapewnienia jakości (w poszczególnych sektorach), standardów bezpieczeństwa, a także standardów zarządzania ciągłością działania. Celem artykułu jest określenie znaczenia czynników związanych z ryzykiem w relacjach z dostawcami. Metody: Badania zostały przeprowadzone pomiędzy październikiem a listopadem 2017 z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Badania objęły przedsiębiorstwa z sektorów motoryzacyjnego, metalowe i chemicznego, prowadzące działalność na polskim rynku B2B. Wyniki: Badane przedsiębiorstwa jako główne źródła zagrożeń w relacjach z dostawcami wskazały: nieterminowość dostaw, wady jakościowe produktów, sytuację finansowa dostawców, problemy komunikacyjne z dostawcami, niski poziom elastyczności dostaw, pomyłki asortymentowe w dostawach, a także ograniczone zdolności produkcyjne dostawców Wnioski: Rekapitulując rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych można stwierdzić, iż rola koncepcji zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami jest niewątpliwie istotna. Zarządzanie ryzkiem odgrywa ciągle ważną rolę zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa kupowanych produktów, jak i zapewnia ciągłości procesów i unikaniu zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: In the recent period, one could notice that more and more international companies implementing their strategies based on the concept of risk management. These companies when they evaluate and qualify their suppliers use the requirements of quality management standards, quality assurance standards (in particular sectors), safety and security management standards for supply chain, as well as business continuity management standards. This article aims to determine the importance of the risk factors affecting relations with suppliers. Methods: The research was carried out between October and November 2017 using the Computer Assisted Telephone Interview (CATI) technique. The study covered 300 producers from the automotive, metal and chemical sectors operating in the Polish B2B market. Results: The surveyed enterprises indicated as the most critical sources of threats in relations with suppliers: the possibility of untimely deliveries, quality defects of products, the financial situation of suppliers, communication problems (related to the understanding of the requirements by the supplier), low level of supply flexibility, product assortment errors, limited production capacity. Conclusions: Recapitulating the theoretical considerations and the results of empirical study, it can be stated that the role of the risk management concept in relations with suppliers is significant. Risk management is still essential to ensure the safety of purchased products as well as to ensure the continuity of processes and to avoid disruptions in supply chains. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alikhani R., Torab S.A., Altay N., 2019. Strategic supplier selection under sustainability and risk criteria. International Journal of Production Economics, 208, 69- 82. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.11.018.
 2. Baba H., Watanabe T., Nagaishi M., Matsumoto H., 2014. Area business continuity management, a new opportunity for building economic resilience. Procedia Economics and Finance, 18, 296-303. http://doi.org/10.1016/S22125671(14)00943-5.
 3. Bhattacharya J., 2015, Quality Risk Management - Understanding and control the risk in pharmaceutical manufacturing industry. International Journal of Pharmaceutical Science Invention, 4(1), 2941.
 4. Blos M.F., Hoeflich S L., Miyagi P.E., 2015, A General Supply Chain Continuity Management Framework. Procedia Computer Science, 55,1160-1164.
 5. Bueno-Solano A., Cedillo-Campos M.G., 2014. Dynamic impact on global supply chains performance of disruptions propagation produced by terrorist acts, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 61, 1-12. http://doi.org/10.1016/j.tre.2013.09.005.
 6. de Oliveira U.R., Marins F.A.S., Rocha H.M., Salomon V.A.P., 2017. The ISO 31000 standard in supply chain risk management. Journal of Cleaner Production, 151, 616633. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.054.
 7. Dudek-Burlikowska M., 2011. Application of FMEA method in enterprise focused on quality. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 45(1), 89-102.
 8. D. Faertes D., 2015. Reliability of Supply Chains and Business Continuity Management. Procedia Computer Science, 55, 1400 - 1409.
 9. Govindan K., Rajendran S., Sarkis J. Murugesan P., 2015. Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: a literature review. Journal of Cleaner Production, 98, 66-83. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.046.
 10. Hrbackova L., 2016, Risk-based thinking in the production process using the methods of quality assurance matrix and the FMEA Process, Journal of Systems Integration, 1, 21-28. http://doi.org/10.20470/jsi.v7i1.247.
 11. Manuj I., Mentzer J.T., 2008. Global Supply Chain Risk Management. Journal of Business Logistics, 1, 133-155. http://doi.org/10.1002/j.21581592.2008.tb00072.x.
 12. Papa P., 2013. US and EU strategies for maritime transport security: A comparative perspective, Transport Policy, 28, 75-85. http://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.08.008.
 13. Park K., Min H., Min S., 2016. Interrelationship among risk taking propensity, supply chain security practices, and supply chain disruption occurrence. Journal of Purchasing and Supply Management, 22(2), 120-130. http://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.12.001.
 14. Parkouhi S.V., Ghadikolaei A.S., Lajimi H.F., 2019. Resilient supplier selection and segmentation in grey environment. Journal of Cleaner Production, 207, 1123-1137. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.007.
 15. Rebelo M F., G. Santos G., Silva R., 2016, Integration of management systems: towards a sustained success and development of organizations. Journal of Cleaner Production, 127, 96-111. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.011.
 16. Rennemo S J., Rø, Hvattum L.M.,Tirado G., 2014. A three-stage stochastic facility routing model for disaster response planning, Transportation Research Part E, 2, 116-135. http://doi.org/10.1016/j.tre.2013.12.006.
 17. Singh A., 2014. Supplier evaluation and demand allocation among suppliers in a supply chain. Journal of Purchasing & SupplyManagement, 20, 167-176. http://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.02.001.
 18. Su H.-Ch., S. Dhanorkar S., Linderman K., 2015. A competitive advantage from the implementation timing of ISO management standards. Journal of Operations Management, 37, 31-44. http://doi.org/10.1016/j.jom.2015.03.004.
 19. Sutrisno A., Gunawan I., Tangkuman S., 2015. Modified Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Model for accessing the risk of maintenance waste. Procedia Manufacturing 4, 23-29. http://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.11.01 0.
 20. Torabi S.A., M. Baghersad M., Mansouri S.A., 2015. Resilient supplier selection and order allocation under operational and disruption risks. Transportation Research Part E 79, 22-48. http://doi.org/10.1016/j.tre.2015.03.005.
 21. Torabi S.A., Giahi R., Sahebjamnia N., 2016. An enhanced risk assessment framework for business continuity management systems, Safety Science 89, 201-218. http://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.06.015.
 22. Torres-Ruiz A., Ravindran A.R., 2018. Multiple criteria framework for the sustainability risk assessment of a supplier portfolio. Journal of Cleaner Production, 172, 4478-4493. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.304.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.333
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu