BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Optymalizacja opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej
Tax Optimization of Special Branches of Agricultural Production
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 123-132, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Optymalizacja podatkowa, Produkcja rolna, Podatki, Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne
Tax optimization, Agricultural production, Taxes, Agriculture, Family farm
Note
JEL Classification: H26; K34; Q14
summ., streszcz.
Abstract
Podatkiem obciążającym gospodarstwa rolne jest podatek rolny. Jego wymiar zależy przede wszystkim od wartości użytkowej ziemi. Wyjątkiem są tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Na gruncie podatku dochodowego od osób fiycznych stanowią one odrębne źródło przychodów, które może być opodatkowane na dwa sposoby: w oparciu o dochód rzeczywisty lub w oparciu o dochód szacunkowy. Począwszy od 2016 r., nastąpiła zmiana przepisów w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność ta została bowiem objęta wymogiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji osiągnięcia określonej w przepisach o rachunkowości wielkości przychodów. W praktyce oznacza to utratę możliwości ustalania dochodu w oparciu o normy szacunkowe, które są niezwykle korzystne dla podatników. Celem artykułu jest wskazanie możliwości optymalizacji opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej i ryzyk związanych z działaniem podatników w tym zakresie. Osiągnięcie przyjętego celu możliwe będzie dzięki analizie konstrukcji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The tax on agricultural farms is the agricultural tax, which depends primarily on the usable value of land. The only exception is the so-called special branches of agricultural production. On the basis of personal income tax, they constitute a separate source of income that can be taxed in two ways: based on real income or based on estimated income. The latter method is extremely favorable for taxpayers. Starting from 2016, there has been a change in the regulations regarding the taxation of special branches of agricultural production. They were subject to the requirement to keep accounting books in the situation described in the accounting regulations. In practice, this means losing the ability to determine income based on estimates. The aim of the article is to indicate the possibility of optimizing the taxation of special branches of agricultural production and risks related to the activity of taxpayers in this area. The achievement of the adopted objective will be possible thanks to the analysis of the legal structures of the Personal Income Tax Act and the Accounting Act and the judgments of tax authorities and administrative courts in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Temida 2, Białystok 2013.
 2. Dziemianowicz R., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 3. Interpretacja indywidualna z 12 września 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.220.2017.1.ISL)
 4. Interpretacja indywidualna z 20 maja 2016 r. (IPPB1/4511-211/16-2/KS)
 5. Interpretacja indywidualna z 2 października 2017 r. (0111-KDIB1-1.4011.129.2017.1.BK)
 6. Interpretacja indywidualna z 27 stycznia 2016 r. (IPTPB1/4511-702/15-2/SJ)
 7. Interpretacja indywidualna z 8 grudnia 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.359.2017.1.AP)
 8. Odpowiedź na interpelację nr 33692 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
 9. Puślecki D., Prawne pojęcie gospodarstwa rodzinnego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu", tom XVIII, zeszyt 2, 2016.
 10. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów", SGH, Warszawa 2008.
 11. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200)
 13. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)
 14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 15. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052).
 16. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 699 ze zm.)
 17. Wyrok NSA z 17 czerwca 2009 r., sygn. II FSK 289/08
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.123-132
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu