BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wudarzewski Grzegorz (Wrocław School of Banking, Poland)
Title
Normalization of the I-E at Work Scale by Xymena Gliszczyńska
Normalizacja skali "I-E w pracy" Xymeny Gliszczyńskiej
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 133-142, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Normalizacja, Walidacja
Normalization, Validation
Note
JEL Classification: M12; M50
summ., streszcz.
Gliszczyńska Xymena
Abstract
Opracowanie zawiera opis i wyniki uzupełniającej procedury walidacji i normalizacji skali "I-E w pracy" Xymeny Gliszczyńskiej zrealizowanej na próbie N=1075 w latach 2014-2018. Początek artykułu obejmuje genezę i charakterystykę psychometryczną narzędzia wypracowanego w latach 80. XX w. Kolejna część zawiera wyniki aktualnych i uzupełniających badań psychometrycznych potwierdzających aktualny i poprawny koncepcyjnie charakter narzędzia. W końcowej części publikacji przedstawiono rezultaty analiz możliwości i zasadności wypracowania aktualnego układu norm wraz ze wskazaniem istotności różnic pomiędzy średnimi wynikami. Zrewidowane narzędzie posiada zadowalające parametry psychometryczne. (abstrakt oryginalny)

The study contains a description and results of a complementary procedure for validation and normalization of the I-E at work scale of Xymena Gliszczyńska, carried out on the sample N = 1,075 in the years 2014-2018. The beginning of the article covers the genesis and psychometric characteristics of the tool developed in the 1980s. The next part contains the results of current and supplementary psychometric tests confirming the current and correct conception of the tool's character. The final part of the publication presents the results of analyses of the feasibility and validity of working out the current system of standards together with an indication of the significance of differences between average results. The revised tool has satisfactory psychometric parameters. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, wydanie nr 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
 2. Budzyńska-Musiał E., Motywacja osiągnięć wśród pracowników Służby Zdrowia, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018
 3. Cybulski M., Strzelecki W.: Selected aspects of personality and risky road behaviours - initial reports, [w:] Horst W., Dahlke G. (ed.). Driver occupational safety. Perception and behaviour, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011
 4. Drwal R.Ł., Opracowanie kwestionariusza DELTA do pomiaru poczucia kontroli, Studia Psychologiczne, vol. 18, No.1, 1979
 5. Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] (A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego, Nr 37, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2006.
 6. Gdesz M., Problemy pracoholizmu w środowisku kierowniczym w świetle wybranych aspektów motywacyjnych, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018
 7. Gliszczyńska X., Konstrukcja kwestionariusza do badania poczucia umiejscowienia kontroli pracy, Przegląd Psychologiczny, No.27 / 4, 1984
 8. Gliszczyńska X., Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990
 9. Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010
 10. Jasiński T., Poczucie kontroli wewnętrznej u pracujących i niepracujących studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Humanizacja Pracy, Praca - rynek pracy -zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, Kwartalnik 2 (276), XLVII, Płock, 2014
 11. Kata G.J., Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2016
 12. Kowalczyk E., Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011
 13. Kowalczyk E., Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Czasopismo Ekonomista, vol. 1, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa, 2012
 14. Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK), Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990
 15. Makarowski R., Stres i ryzyko jako elementy czynnika ludzkiego w sportach i profesjach lotniczych, Wydawnictwo AKAM, Warszawa, 2016
 16. Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, 2013
 17. Paluchowski W.J., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążenia pracą, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014
 18. Piskorz A., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa lotu próbnego pilotów wojskowych, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Lublin - Polonia, vol. XXIX, 4, Sectio J., Lublin, 2016
 19. Rotter J. B., Generalized Expectancies for Internal versus External Xontrol of Reinforcement, Psychological Monographs: General and Applied, vol.80, No.1, whole 609, 1966
 20. Tokarczyk, E., Psychologiczna charakterystyka kierowców przestrzegających wymogu trzeźwości w ruchu drogowym, Transport Samochodowy, Nr. 1, 2010
 21. Wudarzewski G., Measurement of Organizational Climate in Contemporery Organizations - Adaptation, Validation and Verification of Haygroup's OCE Method, [w:] K. Łobos, A. O. Yermoshkina, (red.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for Future and Functioning Conditions, Difin, Warszawa, 2017
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.133-142
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu