BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kardas Jarosław Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Dedykowany program rozwoju (DPR) pracowników w przedsiębiorstwie
The Dedicated Development Programme (DPR) of Employees in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Planowanie w przedsiębiorstwie, Kariera zawodowa, Rozwój, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kompetencje
Enterprise planning, Professional career, Development, Employees in enterprise, Competences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba przedstawienia pól indywidualizacji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na rozwój pracowników (karierę zawodową). Analiza grup funkcjonalności Dedykowanego Pro-gramu Rozwoju (DPR) pracowników: tworzenie modelu programu, obsługa procesów, monitorowanie postępów i decydowanie oraz analiza wymogów i grup warunków zależnych od przedsiębiorstwa, jak i od pracownika. Do realizacji przedmiotu opracowania zastosowano twierdzenia zaproponowane przez H.J. Leavitta, T.L. Whislera, L. Krzyżanowskiego, T. Petersa, R. Watermana, R. Chena, L. Liao, Z. Fanga oraz M.M. Yassa, H.A. Hassana i F.A. Omara. Do realizacji celu wykorzystano: analizę i krytykę literatury, plany i dokumentację przebiegu karier, dyskusję oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony przez autora w 2018 roku na grupie 152 osób z województwa mazowieckiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present fields of individualization in the personnel policy of the enterprise, directed at the development of employees (professional career). Analysis of functionality groups of the Dedicated Programme of Development (DPD) of employees: creating a programme model, support of processes, progress monitoring and deciding, analysis of requirements and groups of conditions dependent on the enterprise and on the employee. In order to implement the subject of the elaboration, theorems proposed by H.J. Leavitt, T.L. Whisler, L. Krzyżanowski, T. Peters, R.Waterman, R. Chen, L. Liao, Z. Fang and also M.M. Yass, H.A. Hassan and F.A. Omar, were used. The following methods were used to achieve the goal: analysis and criticism of literature, plans and documentation of career paths, discussion and diagnostic survey carried out by the Author in 2018 on a group of 152 people from the Mazovia Province.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen, R., Liao, L., Fang, Z. (2012). A Virtual Organization Model Based on Semantic Web Services and Its Application in Supply Chain for Agricultural Product, Advances in Control and Communication. Berlin, Heidelberg: Springer, p. 21-28.
 2. Czerska, M., Szpitter A.A. (red.). (2010). Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Hornberger, S. (2002). Die neuzeitliche Perspektive der Individualisierung und der Herausforderung für die Personalforschung. Zeitschrift für Personalforschung (4) 2002, p. 545-562.
 4. Kałuski, J. (2012). Logika podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji w aspektach logiki klasycznej i logiki kwantowej). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie (nr 1873) 2012, s. 191-219.
 5. Krzyżanowski, L. (1992). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 6. Leavitt, H.J. (1965). Applying Organizational Change in Industry: Structural, Technological, and Humanistic Approaches. In: J.G. March (Ed.), Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally, p. 1144-1170.
 7. Leavitt, H.J., Whisler, T.L. (1958). Management in 1980's. Harvard Business Review, p.1-8.
 8. Lipka, A. (2004). Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne. Warszawa: Difin.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018. GUS. Warszawa.
 10. Oleksyn, T. (2005). Zarządzający i zarządzanie - wy-brane kwestie i dylematy etyczne. W: K. Kietliński, V. M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Pawlak, Z. (2003). Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe. Warszawa: Poltex.
 12. Peters, T., Waterman, R., Phillips, J. (1980). Structure is not organization. Business Horizons (23/3)1980, p.14-26.
 13. Ścigała, M., Tworek, K., Martan J. (2014). Technologie informacyjne determinantą innowacyjności - aktualny model organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2014. Seria: Organizacja i Zaządzanie (68)2014, s. 413-423.
 14. Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66(2014), s. 548.
 15. Yassa, M.M., Hassan, H.A., Omara, F.A. (2012). New Federated Collaborative Networked Organization Model (FCNOM). International Journal of Cloud Computing and Services Science (1)2012, p.1-10.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu