BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wyzwania dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2020 r.
Challenges for Territorial Self-government Unit Finance in Poland after 2020
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 5-14, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Nierównowaga fiskalna, Decentralizacja, Polityka regionalna
Local government, Local government finance, Fiscal imbalance, Decentralization, Regional policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
System finansów samorządu terytorialnego w Polsce, który w efekcie wnoszonych do niego w ostatnich latach poprawek i uzupełnień utracił wiele ze swych pierwotnie zakreślonych w połowie lat 90. XX w. zalet, wymaga dziś istotnych zmian, które - zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa - pozwoliłyby organom samorządu terytorialnego odpowiedzialniej i efektywniej wypełniać ich zadania wobec obywateli i przedsiębiorstw. Zdając sobie sprawę z wielowątkowego charakteru tych zmian, w artykule koncentruję się na zaprezentowaniu najważniejszych wyzwań, które będą wymagać uwzględnienia w rozważaniach na temat zmian w systemie finansów samorządu terytorialnego.
W opracowaniu nie będę rozważał uwarunkowań politycznych, chociaż mają one pierwszorzędne znaczenie dla przebiegu procesu zmian w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce w perspektywie trzeciej dekady tego stulecia. Celem opracowania jest zidentyfikowanie, w świetle 28-letnich doświadczeń w Polsce w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zewnętrznych i wewnętrznych ekonomiczno-społecznych wyzwań stwarzających imperatyw zmian w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The system of territorial self-government finance in Poland, which has lost many of its advantages as a result of the corrections and supplements introduced into it in recent years, requires significant changes which would enable the territorial self-government authorities to effectively fulfil their tasks with respect to the citizens and entrepreneurs. In the article the author identifies the key determinants of change in the territorial self-government system of finance on the basis of long-term studies and observations, considering the following to be the most important: changes in the priorities of the European Union's budget policy after 2020, the need to increase the list of financial instruments of the voivodship self-government regional policy and putting order to the demarcation of tasks between the government and self-government administration, changes in the system of adjusting own income in the territorial self-government unit budgets and the permeation of the idea of permanent, self-sustaining ecological-social-economic development into territorial self-government finance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Felber C., Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Rzeszów 2014.
  2. Gorzelak G., Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim. Czy Polska będzie państwem regionalnym, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Warszawa 1993.
  3. Musgrave R.A, The Theory of Public Finance, New York 1959.
  4. Oates W.E, An Essay on Fiscal Federalism, "Journal of Economic Literature" 1999.
  5. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010.
  6. Piketty T., Ekonomia nierówności, Warszawa 2015.
  7. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu