BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmiecik Zbigniew R. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kotulska Magdalena (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Przedawnienie wzruszalności decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego
Limitation of the Ability to Cancel a Decision as a Result of the Renewal of Administrative Proceedings
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 30-42, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
Administrative proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przepis art. 146 § 1 k.p.a. ustanawia okresy, po upływie których w wyniku przeprowadzenia wznowionego postępowania administracyjnego nie można uchylić decyzji wydanej w trybie zwykłym. Mimo swojego jednoznacznego, jasnego i niebudzącego wątpliwości brzmienia, treść tego przepisu jest stosunkowo często przedmiotem ewidentnie błędnych bądź dyskusyjnych komentarzy i to o wyjątkowo dużej różnorodności. Spotykane w literaturze błędy interpretacyjne oraz kontrowersje doktrynalne dotyczą czterech najważniejszych z punktu widzenia stosowania wspomnianego przepisu zagadnień: przedmiotu przedawnienia, które następuje wraz z upływem określonych w tytułowym artykule terminów, charakteru prawnego tych terminów, a także materialnych i proceduralnych skutków tego przedawnienia. (abstrakt oryginalny)

The article is a commentary on the provision of Article 146 § 1 of the Administrative Procedures Code defining the limitation periods after which a decision issued in the normal procedure cannot be cancelled as a result of the renewal of administrative proceedings. The starting point for the considerations of the authors is that of the inconsistencies encountered in the literature and the controversies as to the actual content of the norms contained in the provision under review. They primarily apply to the subject matter of the limitation, as referred to in the main article, the legal nature of the deadlines which, upon being passed, result in the limitation, as well as the financial and procedural consequences of this limitation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z 26 sierpnia 1999 r., V SA 708/99, OSP 2000/9.
 2. Adamiak B., Wznowienie postępowania administracyjnego, AUW 1990/1093, PPA XXVI.
 3. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 4. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003.
 5. Beling E.L. von, Deutsches Reichsstrafprozessrecht, Berlin-Leipzig 1928.
 6. Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003.
 7. Cieślak M., Zagadnienie wyroków nieważnych we włoskiej procedurze karnej, ZNUJ 1962/9.
 8. Haber J., Istota prawomocności w prawie procesowym karnym, "Zeszyty Prawnicze Instytutu Nauk Prawnych PAN" 1960/1.
 9. Haber J., Problem wyroków względnie nieważnych, ich konwalidacji i prawomocności w prawie procesowym karnym, "Państwo i Prawo" 1963/7.
 10. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 11. Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 12. Kaftal A., Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1966.
 13. Kaftal A., Przyczynek do problematyki konwalidacji prawomocnych wyroków sądowych, "Palestra" 1961/9.
 14. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2011.
 15. Lőwe E., Rosenberg W., Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar, Berlin-New York 1958.
 16. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 17. Mzyk E., Wznowienie postępowania administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra 1994.
 18. Schwarz O., Schwarz G., Strafprozessordnung. Gerichtsverfassungsrecht und Nebengesetze, München-Berlin 1957.
 19. Rogalski M., Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005.
 20. Schaff L., Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogólnych, Warszawa 1953.
 21. Siedlecki W., Czynności procesowe, "Państwo i Prawo" 1951/11.
 22. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978.
 23. Sobieralski K., Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Wrocław 2005.
 24. Wolter W., Postępowanie karne, Kraków 1950.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu