BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniel Paweł (Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Title
Legalność zabudowy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Legality of a Development in Proceedings on the Definition of Planning Permission
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 43-51, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Planowanie przestrzenne, Prawo zabudowy, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Spatial planning, Heritable building right, Polish Act on Spatial Planning and Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest rozważenie, czy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dają jasną odpowiedź co do sposobu postępowania w przypadku stwierdzenie samowoli budowlanej w ramach postępowania w przedmiocie warunków zabudowy. Podjęta analiza doprowadziła do wniosku, że obowiązkiem organów prowadzących postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie, czy na terenie analizowanym lub też na działce będącej przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy znajduje się zabudowa zrealizowana w ramach samowoli budowlanej. Obowiązek powyższy aktualizuje się w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, czy istniejąca zabudowa jest zabudową legalną. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to consider whether the provisions of the Act on Spatial Planning and Development give a clear answer on the method of conduct in the case of finding illegal construction in planning permission proceedings. The considerations led to the conclusion that the obligation of the authorities handling the proceedings on issuing planning permission is the establishment of whether a development is located on the site under review or on the plot of land constituting the subject matter of the application for planning permission which was erected as an illegal construction. This obligation is updated if any doubts arise as to whether an existing development is a legal development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Bąkowski T., Zasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2.
  2. Małysa-Sulińska K., Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, "Casus" 2009/1.
  3. Niewiadomski Z. red. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006.
  4. Nowak M.J., Zasady "dobrego sąsiedztwa" i "kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu" w decyzjach o warunkach zabudowy, "Radca Prawny" 2011/2.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu