BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewski Jan (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy
Legal Issue of Arduousness of Odours in Spatial Planning and Development within the Municipality
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 52-64, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, Rozwój zrównoważony, Zanieczyszczenie powietrza
Spatial planning, Spatial development, Sustainable development, Air pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W polskim porządku prawno-administracyjnym, inaczej niż w prawie cywilnym, nie ma regulacji chociażby pośrednio normujących problematykę uciążliwości zapachowych (tzw. odorów). W artykule podjęto próbę ustalenia, czy w obliczu braku tych regulacji kwestia uciążliwości zapachowych może determinować postępowanie administracyjne w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także czy normy odorowe mogą być ustanawiane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, to jakie są warunki legalności tego rodzaju postanowień antyodorowych. (abstrakt oryginalny)

In contrast with civil law, under Polish administrative law, there are no regulations, even indirectly regulating the issue of arduousness of odours. An attempt was made in the article to establish whether, in the light of the absence of such regulations, the matter of arduousness of odours could determine administrative proceedings regarding planning permission and whether the norms for odours can be specified in the land use plans. If they can, it tries to establish what the conditions of legality of such anti-odour provisions can be. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Czurejno M., Składowiska odpadów komunalnych źródłem emisji odorantów, "Przegląd Komunalny" 2005/11.
 2. Derucka I., Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego w gminie, Wrocław 2013.
 3. Gorzym-Wilkowski W. A., Pół wieku ewolucji teorii i praktyki planowania przestrzennego w Polsce (1961-2010) [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Kraków 2011.
 4. Górka K., Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko" 2007/2.
 5. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T., Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich [w:] Współczesna problematyka odorów, red. M. Szynkowska, J. Zwoździak, Warszawa 2010.
 6. Jachnik E., Prawne aspekty ochrony zapachowej jakości powietrza, "Przegląd Prawa Rolnego" 2017/1.
 7. Kieres L., Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i interesu prywatnego, "Przegląd Prawa i Administracji" 2014/98.
 8. Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory, Warszawa 2002.
 9. Kośmider J., Wyszyński B., Zapachowa uciążliwość oczyszczalni ścieków komunalnych, "Archiwum Ochrony Środowiska" 2001/3.
 10. Makles Z., Galwas-Zakrzewska M., Złowonne gazy w środowisku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy" 2005/9.
 11. Michalak A., Krzeszowiak J., Pawlas K., Czy ekspozycja na nieprzyjemne zapachy (odory) szkodzi zdrowiu człowieka?, "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" 2014/4.
 12. Nowakowicz-Dębek B., Drążyk P., Zoń A., Mario Meyer U., Uciążliwość zapachowa w środowisku ferm, "Przegląd Hodowlany" 2012/2.
 13. Ociepka-Kubicka A., Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2014/1.
 14. Oleś M., Fakultatywne działania administracji publicznej, Warszawa 2018.
 15. Pawłowski L., Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, "Rocznik Ochrony Środowiska" 2011/13.
 16. Pietraszewski M., Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych [w:] Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.
 17. Skrentny Ż., Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia, "Studia Lubuskie" 2011/7.
 18. Sówka I., Grzelka A., Miller U., Problematyka odorów w procesach gospodarki ściekowej, "Wodociągi-Kanalizacja" 2017/6.
 19. Sówka I., Sobczyński P., Miller U., Wpływ sezonowej zmienności odorów emitowanych ze źródeł powierzchniowych pasywnych na zasięg oddziaływania zapachowego wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków, "Annual Set The Environment Protection. Rocznik Ochrona Środowiska" 2015/17.
 20. Sówka I., Zwoździak P., Zwoździak A., Zwoździak J., Problemy uciążliwości zapachowej wybranych obiektów gospodarki komunalnej [w:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska, red. B. Kołwzan, K. Grabas, Wrocław 2008.
 21. Stelmasiak J., Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego [w:] Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 22. Szulczewska B., Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką [w:] Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XIV, red. A. Cieszewska, Warszawa 2004.
 23. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Środowiska w sprawie braku przepisów dotyczących uciążliwości zapachowych (immisji odorowych), https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do M w sprawie braku przepis w dotycz cych uci liwo ci zapachowych powodowanych przez zak ady przemys owe.pdf
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu