BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Racka Aleksandra (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie)
Title
W sprawie używania języka pomocniczego w gminie
The Use of Auxiliary Language in the Municipality
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 65-73, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Komunikowanie, Gmina, Mniejszości narodowe, Postępowanie administracyjne
Communication, District, Ethnic minority, Administrative proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienie używania języka własnego mniejszości narodowej przy załatwianiu spraw w gminie nie należy do łatwo uchwytnych. Mimo, że temat języka pomocniczego jako szczególnego sposobu komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy był ostatnio poruszany to pewne kwestie można ujmować inaczej, szerszej rozwinąć albo stawiać na nowo. W szczególności dotyczy to charakteru prawnego języka pomocniczego, podstaw prawnych korzystania z niego, zakresu jego używania oraz jego recepcji na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego, a także roli języka mniejszości narodowej przy dokonywaniu czynności urzędowych oraz prawnego zabezpieczenia możliwości korzystania z języka pomocniczego przed organami gminy, w której jest on używany. Na tych właśnie problemach koncentrować się ma uwaga czytelnika. Są to bowiem istotne kwestie nie tylko z punktu widzenia prawnoustrojowego, ale także ogólnospołecznego. (abstrakt oryginalny)

The matter of using a national minority's language when dealing with matters in the municipality is not easy to grasp. Although the subject of an auxiliary language as a specific method of communicating when dealing with matters was discussed recently, certain issues can be described differently, developed more extensively or restated. In particular, this applies to the legal nature of the auxiliary language, the legal grounds for using it, the extent of its use and its reception under the Administrative Procedures Code, as well as the role of a national minority language when performing official activities and legally securing the ability to use an auxiliary language before the municipal authorities in which it is used. The reader's attention is to focus on precisely these problems. This is because they are important issues not only from the legal and systemic point of view but also from the general social point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Hauser R., Szustkiewicz M., Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji w postępowaniu przed organem gminy, "Samorząd Terytorialny" 2019/1-2.
  2. Firlus J.G., Fox N., O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, "Polityka i Społeczeństwo" 2017/3.
  3. Najczęściej zadawane pytania dotyczące języków w Europie (IP/13/875), Bruksela, 2013.
  4. Skóra A., Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2.
  5. Princ M., Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Poznań 2016.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu