BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiński Paweł (Poznań University of Life Sciences), Žukovskis Jan (Lithuania, Aleksandras Stulginskis University), Senkus Piotr (Poland, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Title
Regional Diversification of the Effects of Support for Agricultural Producer Groups in Poland
Regionalne zróżnicowanie efektów wsparcia grup producentów rolnych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 35-42, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Zróżnicowanie regionalne, Dotacje, Rolnictwo
Agricultural production, Regional diversity, Subsidies, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza absorpcji środków finansowych oraz proces powstawania grup producentów rolnych funkcjonujących w warunkach członkostwa Polski w UE w ujęciu regionalnym. Analizowano ich liczbę wg okresów utworzenia, tj. w latach 2004-2013 oraz 2014-2017, rodzaj prowadzonej działalności z podziałem na produkty roślinne i produkty zwierzęce, wypłacone kwoty wsparcia w ramach działania 142 - Grupy Producentów Rolnych [działanie 142] Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określono województwa dominujące na rynku pod względem absorpcji wsparcia oraz stopień koncentracji rynku wykorzystując indeks Herfindahla--Hirschmana [HHI]. W ujęciu regionalnym zaobserwowano zjawisko znacznego zróżnicowania uczestnictwa rolników w procesach integracji poziomej w ramach grup producentów rolnych. Najwięcej grup producentów rolnych powstało na terenie województwa wielkopolskiego, najmniej zaś na terenie województwa małopolskiego, gdzie rolnictwo jest najbardziej rozdrobnione na tle kraju. Wysoka aktywność rolników w tworzeniu grup producentów rolnych implikowała uzyskanie wysokich kwot wsparcia że środków unijnych. Rolnicy z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego uzyskali dominującą pozycję na rynku w absorpcji środków pieniężnych w ramach działania 142 PROW pośród rolników z wszystkich województw w Polsce. Łącznie pozyskali blisko połowę całości środków [47%]. Stopień koncentracji rynku w zakresie absorpcji unijnych środków określony za pomocą indeksu Herfindahla-Hirschmana był umiarkowany, wynosił bowiem 1220. Był to więc poziom nie zagrażający procesom konkurencji w aplikowaniu o wsparcie unijne dla grup producentów rolnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the analysis of quantitative data describing groups of agricultural producers operating under the conditions of Poland's membership in the EU. Their number was analyzed according to the creation periods, i.e. in the years 2004-2013 and 2014-2017, the type of activity broken down into plant products and animal products, paid out amounts under measure 142 - Agricultural Producers Group [measure 142] of the Rural Development Programme. The voivodship dominating the market in terms of absorption of support and the degree of market concentration were determined using the Herfindahl-Hirschman index [HHI]. In terms of region, the phenomenon of significant diversification of farmers' participation in horizontal integration processes within agri-cultural producer groups was observed. Most groups of agricultural producers were established in the Wielkopolskie voivodship, and the least in the Małopolskie voivodship, where it is the most fragmented in the country. High activity of farmers in establishing agricultural producer groups implied obtaining high amounts of support from EU funds. Farmers from the Wielkopolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships achieved a dominant position on the market in the absorption of funds as part of the 142 PROW action among all voivodships in Poland. In total, they acquired nearly half of all funds [47%]. The degree of market concentration in terms of absorption of EU funds determined using the Herfindahl-Hirschman index was moderate, as it amounted to 1220. It was therefore a level that did not threaten the competition processes in applying for EU support for agricultural producer groups.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2008). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji. RNR, SERIA G, T. 94, z. 2.
 2. Borecka, A., Sowula-Skrzyńska, E. (2009). Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 2, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/ PEFIM_2009_T2_nr51.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
 3. Chorób, R., (2008). Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2008, nr 4, www.wne.sggw.pl/czasopi-sma/pdf/PRS_2008_T4(19)_s92.pdf [data do-stępu: 10.11.2016].
 4. Kisiel, R., Knoblauch, L. (2004). Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej, RN AR, Kraków.
 5. Korczak, I., Tomaszewski, M., (2016). Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2.
 6. Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2014). Europejski Model Rolnictwa - uwarunkowania ewolucji.
 7. Nowak, A., Gąsior, R. (2017). Integracja pozioma producentów rolnych - możliwości i bariery. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio H, vol. LI, 1.
 8. Piwowar, J., (2003). Pionowa integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym jako źródło konkurencyjności rolnictwa w agrobiznesie. In: D. Niezgoda (Ed.), Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
 9. Raport (2014). Ocena efektów wsparcia w ramach udzielonego wsparcia - działanie 142.
 10. Rosińska-Bukowska, M. (2014). Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych.
 11. Sprawozdanie (2007). Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - roczne, za okres 1.01.2007 - 31.12.2007, pp. 20-21.
 12. Szpon, J. (2007)., Integracja pozioma w rolnictwie jako szansa poprawy wyników ekonomicznych produkcji rolnej, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica" nr 252 (46), www.wy-dawnictwo.zut.edu.pl/files/archiwum/wydawnic-two/dodatki/252/9.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
 13. Wspólna Deklaracja (2017). Wspólna deklaracja ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. - www.minrol.gov.pl - access 10.03.2018
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu