BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Detyna Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Mroczek-Czetwertyńska Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
Title
Logistics as a Tool for Development of the Wałbrzych Agglomeration in the Opinion of Territorial Self-Government
Logistyka jako narzędzie rozwoju aglomeracji wałbrzyskiej w opinii samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 43-49, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Logistyka, Samorząd terytorialny, Infrastruktura drogowa
Logistics, Local government, Road infrastructure
Note
streszcz., summ.
Country
Aglomeracja Wałbrzyska
Abstract
Celem publikacji jest prezentacja kierunków rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w kontekście zmian zachodzących w obszarze logistyki, w tym infrastruktury drogowej i jej towarzyszącej. W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 22 jednostek samorządu terytorialnego (JST) należących do Aglomeracji. Formularze ankietowe skierowane były do pracowników gmin zajmujących stanowiska: burmistrzów, wójtów, ich zastępców, skarbników i sekretarzy. Ideą porozumienia JST w ramach AW jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. W toku prowadzonych badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy w ocenie pracowników samorządów terytorialnych AW infrastruktura logistyczna uległa zmianie na przestrzeni ostatnich 10 lat, a jeżeli tak, to jak oceniają oni podejmowane w tym zakresie inwestycje? Tak postawione pytanie badawcze pozwoliło autorkom na skoncentrowanie się na współczesnych i przyszłych kierunkach rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, na które niewątpliwy wpływ mają obecnie realizowane procesy logistyczne.(abstrakt oryginalny)

Presentation of development directions of the Wałbrzych Agglomeration in the context of changes taking place in the area of logistics, including road infrastructure and its accompanying systems is the purpose of this publication. This article presents the results of a survey conducted among 22 territorial self-government units belonging to the Agglomeration. The questionnaire forms were addressed to employees of municipalities holding positions of: mayors, commune heads, their deputies, treasurers and secretaries. The agreement idea of local gov-ernment units within the framework of the Wałbrzych Agglomeration is to solve problems together and search for inte-grated methods and development tools. In the course of the research, the authors sought an answer to the question: did the logistics infrastructure change over the last 10 years, and if so, how do they assess the investments undertaken in this area (in the opinion of the employees of territorial self-governments of the Wałbrzych Agglomeration)? This research question allowed the authors to focus on contemporary and future directions of the Wałbrzych Agglomeration development on which the currently implemented logistics processes have a significant impact. Keywords: logistics, road infrastructure, territorial self-government.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Detyna, B. (2017). Biznes a administracja publiczna w kontekście koncepcji CSR. W: K. Zawieja-Żurowska, A. Waligórska-Kotfas (Eds.), Problemy prze-obrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia. Ujęcie interdyscyplinarne (pp. 33-45). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 2. Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska A. (2017). Wy-datki na rozwój infrastruktury logistycznej miasta Wałbrzycha - obserwowane trendy. In: R. Rogaczewski, Sz. Zimniewicz, A. Zimny (Eds.), Trans-port i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia (s. 79-90). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 3. Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska A. (2018). Kierunki rozwoju liniowej infrastruktury transportowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, "Studia Miejskie" (in print).
 4. Jabłoński, A., Jabłoński, M. (2013). Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu. Problemy Jakości, 11, 7-11.
 5. Kauf, S. (2016). Inteligentna (smart) logistyka miejska. In: J. Szołtysek, B. Detyna (Eds.), Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 7 (p. 47). Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 6. Kauf, S., Tłuczak, A. (2014). Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych. Warszawa: Difin.
 7. Kaźmierski, J. (2010). Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie. Współczesne Zarządzanie, 3, 84-91.
 8. Kogut-Jaworska, M. (2010). Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategiach lokalnych. W: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, nr 620 (pp. 161- 171).
 9. Krodkiewska-Skoczylas, E., Żarlicka, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność nie tylko w biznesie. W: T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (Eds.), Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378 (pp. 283-292). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Kwaśny, J. (2009). Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T. 1, 2 (13), 151-167.
 11. Siwek, K. (2016). Aglomeracja Wałbrzyska w świetle teorii sieci - wybrane zagadnienia. In: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 418 (pp. 302-310). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. (2012). [on-line:] http://aglomeracja-walbrzyska.pl/public/Dokumenty/Strategia_PDF_ G16_styczen_2013.pdf.
 13. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. [on-line:] https://mib.gov.pl/media/3511/ Strategia_Rozwoju_Transportu_do_ 2020_roku.pdf.
 14. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Transportowych Aglomeracji Wałbrzyskiej. (2016). [on-line:] http://aglomeracja-walbrzyska.pl/public/Doku-menty/ Strategia_ZIT-AW_21.01.2016.pdf.
 15. Szewczuk, J. (2016). Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować? In: T. Podkański (Ed.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju (pp. 13-26). Poznań: Związek Miast Polskich.
 16. Szołtysek, J. (2016). Logistyka miasta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Witkowski, K. (2011). Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych. Studia Lubuskie, T. VII, 261-284.
 18. Witkowski, K., Starościc, D. (2008). System infrastruktury społecznej w gminie. Studia Lubuskie, T. IV, 177-192.
 19. Zalewska, A. (2016). Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie. Transport Miejski i Regionalny (04)2016, 11-18.
 20. http://www.drogas3.pl.
 21. https://www.logistyka.net.pl.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu