BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dabu Valerică (Romania, National School of Political and Administrative Studies), Guşanu Ana-Maria (Romania, National School of Political and Administrative Studies)
Title
Law and Liberty. Legislative Inconsistencies. The Importance of Differentiating Between Law and Freedom
Prawo i wolność. Niespójności legislacyjne. Waga rozróżnienia pomiędzy prawem i wolnością
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 57-64, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Prawo, Wolność
Law, Freedom
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy odrębnie traktują pojęcie prawa i wolności w rozumieniu zachowań, postępowań gwarantujących zaspokojenie niektórych potrzeb przez siłę przymusu państwa. Uwidaczniają i krytykują niespójności w semantyce i znaczenie tych dwóch terminów w niektórych aktach normatywnych, w tym ich implikacje w teorii i praktyce, a także przedstawiają niektóre propozycje de lege ferenda dotyczące art. 10 EKPC. Autorzy twierdzą, że nawet w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajdujemy wyrażenia o różnym znaczeniu dla słów prawo i wolność. Różne, niespójne znaczenia tego rodzaju pojawiają się także w art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z wyrażeń "głoszone prawa i wolności", "prawa lub wolności" używanych w Konwencji wynikałoby, że są one dwoma różnymi pojęciami. Jednakże, z wyrażeń "prawo do wolności" i "to prawo obejmuje wolność" wynikają inne sensy i znaczenia dla pojęć prawa i wolności, które wydają się być niekonsekwencjami. Podsumowując, autorzy uważają, że zarówno w teorii, praktyce, a zwłaszcza w prawie konieczne jest odrębne użycie tych dwóch pojęć: prawa i wolności.

The authors treat distinctly the concept of right and liberty, in the sense of behaviours, behaviours guaranteed to satisfy some needs by the coercive force of the state. Reveals and criticizes the inconsistencies in the semantics and the significance of the two terms in some normative acts, including their implications in theory and practice, also presenting some proposals of law ferenda related to art. 10 of the ECHR. The authors claim that even in the Universal Declaration of Human Rights we find phrases with different meanings for the words of justice and freedom. Different, inconsistent meanings of this kind also appear in art. 5, art.9, art.10, art.11, art. 17 of the European Convention on Human Rights. Using the phrases: "proclaimed rights and freedoms" and "rights or freedoms" as within the Convention, would seem as two different concepts. Instead, from the phrases "the right to freedom" and "this right includes freedom", occurs other meanings and semnifications for the concepts of justice and liberty, that appears as inconsistency. "Summarising, the authors consider that both in theory, practice and especially in the law it is necessary to use distinctly the two terms of "right" and "freedom". Keywords: law, freedom, obligation, free choice, difference, behaviour, precision. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berger, V. (2007). Jurisprudence of the European Court of human rights, 6th Edition of IRDO, (translated by Ionel Oltean) Bucharest, 2008, p. 507.
 2. Bîrsan, C. (2005). The European Convention on human rights, vol. I, Rights and freedoms, ALL Beck Publishing House, Bucharest, p. 175.
 3. Bobbio, N. (2007). Liberalism and democracy, Nemira Publishing House, Bucharest, p. 38,
 4. DEX. (1994). Romanian Academy, Institute of Lin-guistics "Iorgu Iordan" Edition II, Univers Enciclopedic, Bucharest, p. 570.
 5. Engel et. al. (1976). GACEDH, nr. 4 paragraph 58,
 6. Humboldt, W. (1792). Ideen zu einern "Versuch, die Grenzen des Staates zu bestimmen" (quoted by Norberto Bobbio, Liberalism and democracy, Nemira Publishing House, Bucharest, (2007), p.42).
 7. Mill, J.S. (2005). On liberty, Humanitas Publishing House, Bucharest, p. 55-61.
 8. Montesquieu, (1959), The spirit of laws, vol. I, Scientific Publishing, Bucharest, p. 82-83.
 9. Morange, J. (2002). Public Freedoms, Editura Rosetti, 7th Edition, p. 5.
 10. Muraru, I., Tanasescu, S. (2001). Constitutional law and political institutions, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, p. 162. See in the same sense C. Birsan, The European Convention on human rights, Comment on articles, vol. I. rights and freedoms, All Beck Publishing House, Bucharest, (2005), p. 13.
 11. Otetelişanu, Al. (1942). Some basic principles of law science, Law number festive Magazine, Bucharest, p. 82.
 12. Paul Apostol and collectively. (1978). Dictionary of philosophy, Political Publishing House, Bucharest, p. 490.
 13. Renucci, J-F. (2007). Treaty of european human rights law, (translated by Cătălina Constantin), Hamangiu Publishing House, Bucharest.
 14. Rivero, J. (1991). Les libertés publiques, Tome 1, P.U.F, p. 20.
 15. Sudre, F. (1989). European law and international human rights, (1989), (translated by Raluca Bercea) Polirom, Iaşi, (2006).
 16. Teodoru, G. (2008). Treatise on Criminal Law 2nd Edition, Hamangiu Publishing House, Bucharest, p.416.
 17. Wachsmann, P. (1996). Libertés publiques, ed., Paris, Dalloz, p. 1.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu