BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusiak Justyna (Poland,WSB University in Poznan)
Title
Polish E-Democracy - Legal State of Affairs
Polska e-demokracja - stan prawny
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 65-72, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Demokracja, Regulacje prawne
Democracy, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Elektroniczna demokracja jest jednym z elementów konstytuujących eGovernment. Oznacza ona działania angażujące obywateli w sprawy państwowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W Polsce trudno znaleźć przykłady takich działań czy to w obszarze eVoting, eEngagement, eControllership, czy eConsultation. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Powodem mogą być popełnione i kontynuowane przez ustawodawcę błędy w zakresie siatki pojęciowej dotyczącej eGovernment, jak i tej zastosowanej w aktach prawnych, ale również jakość legislacyjna części z nich. Budzącym najwięcej niepokoju zjawiskiem jest fakt, iż podejmowane już inicjatywy, najczęściej na szczeblu lokalnym, a nie centralnym, cieszą się bardzo małym zainteresowaniem ze strony obywateli, którzy nie darzą zaufaniem organów administracji publicznej świadczących przedmiotowe rozwiązania. Tytułem przykładu przedstawiono rozwiązania lokalne odnoszące się do elektronicznych głosowań oraz rozwiązania centralne odnoszące się do informacji publicznej. Znikomość rozwiązań oraz często ich dyskusyjna jakość powoduje, iż w Polsce trudno mówić o rozwiniętych i ukształtowanych rozwiązaniach w zakresie elektronicznej demokracji. (abstrakt oryginalny)

One of the elements upon which e-Government is based is electronic democracy. It stands for a broad range of activities engaging citizens in state matters. In Poland, it is difficult to find examples of such activities whether in the area of e-Voting, e-Engagement, e-Controllership, or e-Consultation. This is due to many reasons, one of which may be errors committed by the legislator, and upheld by it, with respect to the conceptual framework related to the e-Government, as well as the conceptual framework used in acts of law, while another reason may be the legislative quality of some of them. The phenomenon which raises the highest concern, however, is the fact that the initiatives that are undertaken, usually at local, not central, level, arouse very little interest among citizens, who do not trust public administrative authorities providing the solutions to question. By way of illustration, the paper presents local solutions related to electronic voting, and central solutions related to public information. Due to the scarcity of solutions and their often questionable quality, it is hard to say that in Poland electronic democracy solutions are well developed and shaped.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Perri. (2014). E-governence. Styles of Political Judgement in the Information Age Polity. New York: Palgrave Macmillian.
 2. Aleksandrowicz, T. R. (2008). Komentarz do ustawy odostępie do informacji publicznej (Commentaryto the Act on the Access to Public Information). Warsaw: LexisNexis.
 3. Arévalo Nieto, G., Fernández Vicente, E., Messía de la Cerda Ballesteros, J.A., Rubio Blanco, J.A. (2006). Data Protection in e-Government in European Regions and Cities, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid: Ciencias Jurídicas y Sociales 53.
 4. Bernaczyk, M. (2011) Informacja publiczna o działalności sądów powszechnych - rozwiązania praktyczne (Public information on the activities of com-mon courts - practical solutions). Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, 5(8), pp. 26-29.
 5. Cordella, A., Willcocks, L.P. (2009). ICT, marketization and bureaucracy in the UK public sector: critique and reappraisal. In: F. Contini, G.F. Lanzara (Ed.), ICT and Innovation in the public sector. European studies in the making of e-government. London: Palgrave Macmillian.
 6. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009) E-usługi a społeczeństwo informacyjne (E-services and the information society). Warsaw: Difin.
 7. Dolnicki, B. (ed.). (2010). Przepisy ogólne, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (Generalregulations, Act on Commune Self-Government. Commentary). Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 8. Duniewska, Z. (1998) Ignorantia iuris w prawie administracyjnym (Ignorantia iuris in administration law). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Duniewska, Z., Górski, M., Jaworska-Dębska, B., Olejniczak-Szałowska, E., Stahl, M. (2005). Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji (Plans, strategies, pro-grams, and other similar legal forms of administration activity). In: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego (Public administration entities and legal forms of their activity. Studies and materials from Professor Eugeniusz Ochendowski's anniversary conference). Toruń: TNOiK.
 10. Fountain J.E. (2001). Paradoxes of Public Sector Customer Service. Governance: An International Journal of Policy and Administration. 14(1), pp. 55-73.
 11. Fountain, J.E. (2002). Toward a Theory of Federal Bureaucracy for the Twenty-First Century. In Kamarck E.C., J.S. Nye Jr. (Ed.), Governance.com. Democracy in the Information Age. Washington: Booking Institutions Press.
 12. Gil-Garcia, J. Ramon. (2012). Enacting Electronic Government Success. An Integrative Study of Government-wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions. New York: Springer.
 13. Hauser R., Niewiadomski Z. (Ed.). (2011). Przepisy ogólne, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (General regulations, Act on Commune Self-Government. Commentary with references to the acts on county self-government, and provincial self-government). Warsaw: C.H. Beck.
 14. Homburg, V. (2008). Understanding E-Government. Information systems in public administration. New York: Routledge.
 15. Jabłoński, M., Wygoda, K. (2002). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (Act on Access to Public Information. Commentary). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Jain Palvia Shailendra, C., Sharma Sushil, S. E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World, http://www.iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf, accessed December 12th, 2018.
 17. Jaśkowska, M. (2009). Wpływ informatyzacji administracji publicznej na dostęp do informacji publicznej (Influence of public administration informatization on access to public information). In: M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski, Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości. III Konferencja Naukowa Wy-działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska (Legal problems of using new technologies in public administration and the Judiciary. 3rd Scientific Conference of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk and Wolters Kluwer Polska). Gdańsk: Wolters Kluwer Polska.
 18. Kersting, N., Baldersheim, H. (2004). Electronic Voting and Democtratic Issues: An Introduction. In: N. Kersting, H. Baldersheim (Ed.), Electronic Voting and Democracy. New York: Palgrave Macmillian.
 19. Kmieciak, Z. (2000). Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego (General principles of law and administration procedure). Warsaw: PWN.
 20. Luterek, M. (2010). e-government. Systemy informacji publicznej (e-government. Public information systems). Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 21. Mises, L. von. (1998). Biurokracja (Bureaucracy). Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 22. Mises, L. von. (2007). Ludzkie działanie (Human action). Warsaw: Ludwig von Mises Institute Foundation.
 23. Mucha, M. (2002). Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji (Public administra-tion obligations in the field of access to information). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. Semprich, Ż. (2001). Jawność - zasadą, tajność - wyjątkiem (Openness - the rule, secrecy - the exception), Rzeczpospolita, 173, p. C2.
 25. Sgueo, G. (2015). Web-Based Participatory Democracy: Findings from Italy. In: Ch.E. Reddick, L. Anthopoulos, L. (Ed.), Information and Communication Technologies in Public Administration. Innovations from Developed Countries. Boca Raton: CRC Press.
 26. Stefaniuk, M. (2011). Współczesne postulaty moder-nizacji działania administracji publicznej (Current postulates of modernizing public administration). In: Studia z prawa administracyjnego i nauki o ad-ministracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu (Studies on administration law and the science of administra-tion. Anniversary book dedicated to professor Jan Szreniawski). Przemyśl-Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 27. Strategic trends of informatization development in Poland until 2013 and prospective prognosis of the information society transformation until 2020 (2005). Available at: http://unpan1.un.org/ intra-doc/groups/public/documents/unpan/un-pan034027.pdf. Accessed January 7, 2019.
 28. Suggested trends of development of information society in Poland until 2020 (2004). Available at: http://cytobiologia.nencki.gov.pl/kierunki-rozwoju.pdf. Accessed January 7, 2019.
 29. Supernat, J. (2009). Biurokratyczne załatwianie spraw jako przedmiot skargi powszechnej - uwagi de lege lata i de lege ferenda (Bureaucratic handling of matters as the subject of a common com-plaint - comments regarding existing law and future law). In J. Niczyporuk (ed.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie KPA (Codification of the administration procedure. For the 50th anniversary of the Code of Administrative Procedure). Lublin: Wydawnictwo WSPA.
 30. Szewc, A., Jyż, G., Pławecki, Z. (2010). Przepisy ogólne, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (General regulations, Act on Commune Self-Government. Commentary). Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 31. Szewczyk, M. (2003). Prawo do dobrej administracji w świetle aktów prawa międzynarodowego (Law in good administration in the light of international law acts). In: Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r. (Right to good administration. Materials from the convent of Law and Administration Procedure Factulties Warsaw-Dębe 23-25 September 2002), Warsaw: Wydawnictwo UKSW.
 32. Tadeusiewicz, R. (2006). Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych (Revolution of the information society compared to earlier civilization revolutions). In: L.H. Haber, M. Niezgoda (Eds.), Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne (Information society: functional and dysfunctional aspects). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 33. Ziembiński, Z. (1994). Elementy socjologii (Elements of sociology). Poznań: Ars boni er aequi
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu