BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stotko Sybilla (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Instancyjna kontrola rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie administracyjne z powodu bezprzedmiotowości w świetle orzecznictwa WSA i NSA -zarys problematyki
Institutional Control of the Decision Discontinuing the Administrative Proceedings Due to the Objectivity in the Light of the Judicial Decisions of the Administrative Court and the Supreme Administrative Court-Outline of the Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 73-80, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Postępowanie administracyjne, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)
Administrative proceedings, Supreme Administrative Court judicature
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) przewiduje wydanie decyzji umarzającej postępowanie w sytuacji, gdy organ administracji publicznej uzna, że prowadzone postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe (art. 105 Kpa). W artykule przedstawiono problematykę związaną z umorzeniem postępowania administracyjnego w wyniku jego bezprzedmiotowości przez organy pierwszej instancji oraz zakres instancyjnej kontroli rozstrzygnięć umarzających postępowanie przez organy odwoławcze. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym utrwalił się pogląd, zgodnie z którym w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji umorzy postępowanie administracyjne z uwagi na jego bezprzedmiotowość, to organ odwoławczy nie może uchylić tej decyzji i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa), gdyż tak wydana decyzja naruszałaby zasadę dwu-instancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 Kpa). Organ odwoławczy w takich sytuacjach jest zob-wiązany do wydania decyzji kasacyjnej (art. 138 f§ 2 Kpa). W artykule przedstawiono pogląd o braku możliwości wydania przez organ drugiej instancji decyzji merytorycznej w prowadzonym postępowaniu odwoławczym w sytuacji uprzedniego umorzenia postępowania przez organ pierwszej instancji, w oparciu o analizę stosownego orzecznictwa WSA i NSA.(abstrakt oryginalny)

The Code of Administrative Procedure (Kpa) provides for the issuance of a decision discontinuing proceedings in a situation where a public administration body finds that the on-going administrative proceedings have become irrelevant (Article 105 of the Code). This paper presents the problems related to the discontinuation of administrative proceedings by first instance bodies. The scope of the instance control of decisions discontinuing the proceedings was also presented, including the inability of the second instance authority to issue a substantive decision in appeal proceedings in the event of a prior discontinuation of the proceedings by the first instance authority. The existing court- and administration-jurisprudence has established the view that in a situation where the first-instance authority discontinues administrative proceedings due to its irrelevance, the appeal body cannot overrule the decision and in this respect decide on the essence of the case (Article 138 § 1 point 2 of the Code), because the decision issued in this way violates the principle of two instances of administrative proceedings (Article 15 of the Code). In such cases, the appeal body is obliged to issue a cassation decision (Article 138 §2 of the Code of Administrative Proceedings).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamiak B., Borkowski J. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 15. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  2. Cieślak Z. (red.) (2010). Postępowanie administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  3. Frączkiewicz M., Terlikowska M. (2017), Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje. Komentarz. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  4. Hauser R., Wierzbowski M. (red.) (2018). Kodeks po-stępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  5. Kędziora R. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  6. Marcinkiewicz S. (1976). Kasacyjne orzeczenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu