BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska-Rawa Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sylwestrzak Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Gospodarcze i planistyczne problemy tworzenia i stosowania uchwały reklamowej -analiza prawna
Economic and Planning Problems of Creating and Applying An Advertising Resolution - a Legal Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 81-87, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Reklama, Ład przestrzenny, Wolność gospodarcza
Advertising, Spatial order, Economic freedom
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklama odgrywa istotną rolę w działalności gospodarczej. Prawo do reklamy gospodarczej jest przejawem konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Ograniczenia w zakresie reklamy mają zróżnicowany charakter prawny i mogą wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Ograniczenia te mogą odnosić się do treści reklamy, jej adresata, ale także do formy i miejsca jej prezentacji. Zasadniczym celem artykułu będzie ustalenie determinant tworzenia i stosowania tzw. uchwał reklamowych, ze wskazaniem i analizą obszarów problemowych, dotyczących kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z problematyką prawa planowania przestrzennego. Wartością leżącą u podłoża wprowadzenia analizowanych regulacji prawnych jest ład przestrzenny. Kształt przepisów w zakresie uchwały reklamowej pozwala na stwierdzenie, że w wyniku ważenia zasad ustawodawca postanowił przyznać prymat ładowi przestrzennemu nad swobodą działalności gospodarczej. Z punktu widzenia wolności działalności gospodarczej powyższe rozwiązania, przy założeniu racjonalności lokalnego prawodawcy, mogą sprzyjać stworzeniu równych szans konkurowania dla uczestników obrotu gospodarczego, m.in. poprzez określenie zasad lokalizacji reklam obowiązujących wszystkich przedsiębiorców. Jednakże uchwały reklamowe mogą w niektórych sytuacjach różnicować sytuację przedsiębiorców, chociażby z uwagi na określenie zasad i stawek opłat w zależności od strefy, w której reklama będzie umieszczana. W konkluzji uchwała reklamowa uznawana jest za potencjalnie skuteczne narzędzie walki z nieładem przestrzennym w zakresie reklam.(abstrakt oryginalny)

Advertising plays an important role as a part of business activity. The right to commercial advertising is an expression of the constitutional principle of freedom of the economic activity. Restrictions on advertising have a diverse legal nature and can affect business activity. These restrictions may refer to the content of the advertisement, its addressee, but also to the form and place of its presentation. The main goal of the article will be to establish the determinants of creating and applying the so-called advertising resolutions, with an indication and analysis of the problem areas, regarding issues related to conducting a business activity and the issues of spatial planning law. The value underlying the implementation of the analyzed legal regulations is spatial order. The shape of the regulations, in the scope of the advertising resolution, allows that as a result of weighing values, the legislator decided to grant primacy to spatial order over the freedom of economic activity. From the point of view of the freedom of economic activity, the above solutions, assuming the rationality of the local legislator, may be conducive to the creation of equal opportunities of competing for market participants, including by defining the rules for the location of advertisements applicable to all undertakings. However, advertising resolutions may in some situations diversify the situation of them, for example due to the definition of the rules and rates of fees depending on the zone in which the advertisement will be placed. In conclusion, the advertising resolution is recognized as a potentially effective tool to combat spatial disorder in advertising.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąkowski, T. (2017). Zakres swobody i władztwa planistycznego gminy w kształtowaniu treści uchwały krajobrazowej, Gdańskie Studia Prawnicze nr 2.
 2. Brzezińska-Rawa, A. (2015). Ochrona wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej. W: (red.) Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D, Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa. Toruń.
 3. Brzezińska-Rawa, A., Sylwestrzak, D. (2015). Słów kilka o wolności działalności gospodarczej i konstytucyjnych przesłankach jej ograniczenia. W: (red.) Brzezińska-Rawa, A. Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju, Warszawa: C.H. Beck.
 4. Dudzik, J., Nowińska, E., Skubisz, R., (2014). Reklama i rozpowszechnianie innych informacji. W: (red.) Kępiński, M., Prawo konkurencji, System Prawa Prywatnego, Warszawa: C.H. Beck.
 5. Fogel, A. (2016a). Uchwała reklamowa kontra plan miejscowy. Pobrano z: https://www.rp.pl/Opi-nie/303249969-Anna-Fogel-Uchwala-reklamowa-kontra-plan-miejscowy.html.
 6. Fogel, A. (2016b). Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Grzybczyk, K. (2012). Prawo reklamy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Jaworska-Dębska, B. (1993). Wokół pojęcia reklamy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12, 20-24.
 9. Jaworska-Dębska, B. (1993). W sprawie zakazów reklamy (w szczególności alkoholu), Państwo i Prawo Nr 9, 52-58.
 10. Kledzik, P. (2018). Kilka uwag w sprawie procedury uchwalania uchwały reklamowej (krajobrazowej). W: Dolnicki, B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Kolasiński, M. (2016). Samoregulacja działalności reklamowej w Polsce - szanse oraz zagrożenia dla ochrony konkurencji i konsumentów, IKAR Nr 1, 61-71.
 12. Masiota, J. (2000). Wolna reklama i jej normatywne ograniczenia, RPEiS, Zeszyt nr 2, 65-78.
 13. Nowak, M. (2016). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 14. Nowak, M. (2018). Gminne uchwały reklamowe - kluczowe problemy. Nieruchomości C.H. Beck 4, 24-26.
 15. Rajca, M., (2016). Problematyka reklamy produktów leczniczych w Internecie - krytyczna analiza, IKAR, Nr 8, 34-53.
 16. Skuczyński, P. (2012). Najnowsze zmiany w etyce adwokatów - analiza krytyczna, Monitor Prawniczy Nr 8, 397-405.
 17. Wiszniewska, J. (2016). Zakaz reklamy aptek i ich działalności - geneza wprowadzenia i ocena regulacji, IKAR Nr 8, 20-33.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu