BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pagórska Żaneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Brudniak Gabriela (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szymanowski Wacław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Identyfikacja i analiza przestrzennej dysproporcji systemu innowacyjności województw Polski w latach 2009-2016
Identification and analysis of the innovation system spatial disproportion in Polish voivodships (2009-2016)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje, Województwo, Metody taksonomiczne, Ekonomia, Metoda TOPSIS
Knowledge-based economy, Innovations, Voivodship, Taxonomic methods, Economics, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Note
streszcz., summ
Abstract
Rozpatrując dziedzinę, jaką jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW), warto uzmysłowić sobie, że wiedza jest obecnie traktowana jako jeden z z czynników produkcji, obok ziemi, kapitału i pracy oraz, że "wiedza staje się wspólną siłą napędową gospodarki i społeczeństwa w skali niespotykanej w dotychczasowym doświadczeniu historycznym". W literaturze nie istnieje jedna ogólnie akceptowana definicja gospodarki opartej na wiedzy, bowiem jest to pojęcie zbyt szerokie, charakteryzujące się wieloaspektowością, wielością i dobrowolnością objaśnienia jej istoty. Natomiast(fragment tekstu)

A multidimensional comparative analysis related to voivodships of Poland in the aspect of innovation system development in 2009-2016 is presented in the article. The voivodships rankings were prepared using the synthetic measure of innovation system development through the TOPSIS method. The results revealed large differences between the regions, in the aspect of innovation system development. The change in diversity of voivodships development in 2016 vs 2014, 2012 and 2009 was described as well. The analysis of the four pillars can be the basis for assessment of using the knowledge in the process of voivodships economic development. The presented research results, supplemented with the analysis of the remaining three pillars of the KBE, should be the initial stage for Foresight research, concerning predicting the future of the KBE development. And that may help to create regional innovation strategies and facilitate monitoring them.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza i problematyka pomiaru, "Monografie i Opracowania" 2011, nr 580, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 2. Hellwig Z., Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 3. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa 1997.
 4. Hwang C. L.,Yoon K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag, Berlin 1981.
 5. Hwang C. L., Lai Y. J., Liu T. Y., A New Apporach for Multriple Objective Decision Making, Springer Verlag, Berlin1993.
 6. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2003, 2/22.
 7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 8. Plich K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 9. Roszkowska E., Piotrowska E., Analiza zróżnicowania województw polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.
 10. Strożek P., Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 11. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 12. Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2010.
 13. Yoon K., A Reconciliation among Discrete Compromise Situations, "Journal of Operational Research Society" 1987, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu