BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ścibich-Kopiec Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Interaktywne centra nauki jako element strategii marketingu miejsc na przykładzie Centrum Nauki Kopernik
Interactive Centers of Science as an Element of a Place Marketing Strategy on the Example of Copernicus Science Center
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 7-16, wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Nauka, Rozwój nauki, Strategia marketingowa
Science, Development of science, Marketing strategy
Note
JEL Classification: I25, M31.
streszcz., summ.
Company
Centrum Nauki Kopernik
Abstract
Centra nauki to miejsca, gdzie poprzez zastosowanie interaktywnej formy przekazu, ekspozycje oddziałują na różne zmysły człowieka. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkanaście interaktywnych centrów nauki. Są to miejsca chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców miast, w których się znajdują, jak i przez turystów. Celem artykułu jest omówienie specyfiki i dokonanie analizy funkcjonowania interaktywnych centrów nauki jako elementu strategii marketingu polskich miast, które wpisują się w skuteczny marketing miejsc. W pracy skoncentrowano się na analizie przykładu pierwszej w Polsce tego typu instytucji - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Centers of science are places where, through the use of an interactive form of communication, exposures affect of various senses of users. There are currently several interactive science centers in Poland. These are places eagerly visited by both local users of the cities in which they are located, as well as by tourists. The aim of the article is to present the specifics and to analyse the functioning of interactive science centers as tourist attractions of Polish cities. It fits in the effective place marketing. The article presents the Copernicus Science Centre in Warsaw as the very first institution of this type in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cape Town Declaration, (2011), 6th Science Centre World Congress http://www.kopernik.org.pl/ fileadmin/user_upload/aktualnosci/2011/09/deklaracja.pdf, [16.09.2018].
 2. Centrum Nauki Kopernik, (2015), Aneks do umowy z dnia 1 czerwca 2015 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Nauki Kopernik" zawarty w Warszawie w dniu 3 listopada 2015 r.
 3. Centrum Nauki Kopernik, (2017), Raport Roczny http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/ user_upload/O_CENTRUM/Dokumenty/RAPORT_ROCZNY_CNK_2017_prev.pdf, [16.10.2018].
 4. Centrum Nauki Kopernik, (2018), http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/historia/os-czasu/, [18.09.2018].
 5. Centrum Nauki Kopernik, Raporty Roczne za lata 2012-2017.
 6. Chrzan E., (2015), Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie" nr 20.
 7. Cole K. C., (2009), Something Incredibly Wonderful Happens - Frank Oppenheimer and the World He Made Up. Houghton Mifflin Harcourt.
 8. Deklaracja z Mechelen, (2014), http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/centrum-nauki-kopernikw- polsce-i-na-swiecie/deklaracja-z-mechelen/, [16.09.2018].
 9. Giuliano P., (2013), Museum [w:] Heilbron, J. L., Oxford Companion to the History of Modern Science, Oxford University Press.
 10. ISCSMD, (2016), International Science Center & Science Museum Day, http://www.iscsmd.org/ about/, [17.09.2018].
 11. Kluza M., (2014), Naukowe wystawy interaktywne w Polsce, "Opuscula Musealia", nr 22.
 12. Pater R., (2016), Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości. Działania edukacyjne muzeów i centrów nauki, "Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji", nr 1.
 13. Protokół z Tokio, (2017), w sprawie roli centrów i muzeów nauki na świecie we wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_ upload/O_CENTRUM/Protokol_z_Tokio.pdf [14.09.2018].
 14. Stefanik M., Kamel M., (2013), Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - współczesna atrakcja turystyczna, "Turystyka Kulturowa", nr 8.
 15. Szromnik A., (2007), Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwers, Kraków.
 16. Szromnik A., (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 17. Toronto Declaration, (2008), Science Centres' Goals and Future Role as 'Agents of Change' https://www.ecsite.eu/sites/default/files/toronto_declaration.pdf, [16.09.2018].
 18. Uchwała nr 928/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności i nadania jej statutu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.040
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu